Laatste overgangsmaatregel voor vervroegd pensioen in privésector

Met een koninklijk besluit heeft de regering eind vorig jaar een laatste overgangsmaatregel geregeld in de hervorming van het vervroegd pensioen voor werknemers. Werknemers die hun aanvraag vóór 28 november 2011 hebben ingediend, vallen namelijk nog onder de oude regeling. De maatregel gaat in vanaf 1 januari 2013.

Vervroegd pensioen

De pensioenleeftijd van 60 jaar waarop werknemers met vervroegd pensioen kunnen gaan, wordt vanaf 2013 jaarlijks met 6 maanden verhoogd om in 2016 op 62 jaar te komen. Ook de minimale loopbaanvoorwaarde wordt opgetrokken. Vanaf 2013 ligt die vereiste op 38 jaar, vanaf 2014 op 39 jaar, en vanaf 2015 op 40 jaar.

Deze algemene regel is van toepassing op de pensioenen die ten vroegste op 1 januari 2013 ingaan. Een uitzondering wordt gemaakt voor loopbanen van 40 jaar of meer. Hierbij is vervroegd pensioen mogelijk op jongere leeftijd.

Overgangsmaatregelen

De regering heeft ook enkele overgangsmaatregelen ingevoerd voor:

werknemers waarvan de opzegtermijn ingegaan is vóór 1 januari 2012 en eindigt (of had moeten eindigen) na 31 december 2012;

werknemers die, los van het ‘conventioneel brugpensioen’, vóór 28 november 2011 met hun werkgever een overeenkomst van vervroegde uittreding op de leeftijd van 60 jaar hebben afgesloten. Dit kan enkel voor zover ze op dat ogenblik een loopbaan van 35 jaar kunnen bewijzen;

werknemers die een aanvraag tot vervroegd pensioen hebben ingediend vóór 28 november 2011.

Enkel voor de laatste was nog geen officiële regeling uitgewerkt. De regering heeft dit rechtgezet met een KB van 20 december 2012, die het oorspronkelijke KB aanvult.

Zij kunnen rekenen op een vervroegd pensioen onder de oude voorwaarden, voor zover ze op de gevraagde ingangsdatum voldoen aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden die van kracht waren vóór de hervormingen die de regering in december 2011 heeft ingevoerd. Dit betekent dat ze nog met pensioen kunnen op 60 jaar, voor zover ze een loopbaan van minstens 35 jaar achter de rug hebben.

De overgangsbepalingen bij de regeling voor het vervroegd pensioen zijn van toepassing op de pensioenen die voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 2013 ingaan.

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

21.09.2020

Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar? Read more

14.09.2020

Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Read more

07.09.2020

COVID-19: vervallen voorlopige rijbewijzen geldig tot en met 31 december Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]