Aanvullende pensioenen: speciale bijdrage van 8,86% en de nieuwe Wyninckx-bijdrage

De premies gestort door de werkgever voor de samenstelling van een aanvullend pensioen ten gunste van een loontrekkende werknemer zijn onderworpen aan een speciale socialezekerheidsbijdrage van 8,86%. Hier wordt een nieuwe voorlopige werkgeversbijdrage van 1,50% aan toegevoegd voor hoge aanvullende pensioenen.

Voorlopige regeling

Vanaf 1 januari 2012 tot 31 december 2015 is de bijdrage van 1,5% enkel verschuldigd wanneer de som van de stortingen van de bijdragen en/of de premies die de werkgever betaalt voor de opbouw van een aanvullend pensioen voor een werknemer, meer dan 30.000 euro (te indexeren) per jaar bedraagt. De bijdrage wordt berekend op het bedrag boven de 30.000. De werkgever zal dus voor elk bijdragejaar moeten berekenen of het drempelbedrag overschreden wordt voor een bepaalde werknemer.

De bedragen die de werkgever én de werknemer betalen, tellen mee om te bepalen of de grens van 30.000 euro overschreden wordt. Maar de bijzondere bijdrage wordt alleen berekend op het werkgeversdeel in de opbouw van het aanvullend pensioen en in de overlijdensdekking! Dus niet op het deel van de werknemer dat de grens overschrijdt.

Wanneer de werkgever bijvoorbeeld 25.000 euro betaalt, en de werknemer 40.000 euro, dan is de grens overschreden met 35.000 euro. Maar de bijdrage wordt alleen berekend op de 25.000 euro die werkgever betaald heeft.

Deze bijdrage is verschuldigd in het vierde trimester van elk jaar en voor de eerste keer in het vierde trimester van 2012.

Definitieve regeling

In de defintieve regeling vanaf 1 januari 2016 wordt het drempelbedrag vervangen door de zogenaamde ‘pensioendoelstelling’.

De pensioendoelstelling bekomt men door een basisbedrag te vermenigvuldigen met de loopbaanbreuk. Dit basisbedrag komt overeen met het maximale overheidspensioen (Wet Wyninckx, het zogenaamde ‘plafond-Wyninckx’). De loopbaanbreuk staat voor het aantal als werknemer of zelfstandige gepresteerde loopbaanjaren, gedeeld door 45.

Onder de definitieve regeling zal een bijdrage van 1,5 % verschuldigd zijn in het vierde kwartaal van elk bijdragejaar, wanneer op 1 januari van het jaar dat aan een bijdragejaar voorafgaat, de som van het wettelijk pensioen en van de (verworven) reserves voor het aanvullend rust- of overlevingspensioen, de pensioendoelstelling voor een werknemer overschrijdt. De (verworven) reserves worden vooraf gedeeld door een omzettingscoëfficiënt vastgesteld door de FOD Sociale Zekerheid.

Betere inning

De regering wil dat die speciale bijdrage van 8,86% op de pensioenbijdragen in het kader van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel beter wordt geïnd. Met dat doel wordt de inrichter van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel de schuldenaar van de speciale bijdrage.

De sectorale organisatoren kunnen kiezen tussen twee manieren om de inning van de bijdrage te organiseren. Ofwel innen de inrichters zelf de verschuldigde pensioenbijdragen en bijkomstigheden van de werkgevers die deel uitmaken van hun activiteitensector en die deelnemen aan het sectorstelsel voor aanvullende pensioenen. Zij houden vervolgens op de betaalde sommen de verschuldigde sociale bijdrage in en storten ze door aan de RSZ. Deze manier wordt bijvoorbeeld gehanteerd in de metaalsector.

Ofwel kunnen de sectorale inrichters ook een inningsovereenkomst sluiten met de RSZ. In dat geval int de RSZ in naam van de sectorale inrichter, de totaliteit van de betalingen die de werkgevers die deelnemen aan het sectorale aanvullend pensioenstelsel moeten uitvoeren in het kader van dat pensioenstelsel. Vervolgens int de RSZ altijd in naam van de sectorale inrichter, de speciale bijdrage op die betalingen en betaalt het saldo terug aan de sectorale inrichter. Door deze keuzemogelijkheid toe te laten staat men de bestaande organisatie toe om verder te functioneren. Deze manier van innen wordt gebruikt in de logistieke sector.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]