Begroting: fiscale impact op levensverzekeringen

Bij de meest recente begrotingscontrole heeft de regering een aantal fiscale maatregelen genomen die een weerslag hebben op de levensverzekering. Dezen zijn opgenomen in de programmawet van 27 december 2012. We zetten ze hier even voor u op een rij.

Verhoging van de taks op verzekeringscontracten

De premietaks op levensverzekeringen bedroeg tot nu toe 1,1% voor levensverzekeringen afgesloten door natuurlijke personen. Die wordt vanaf 1 januari 2013 opgetrokken naar 2%. Een uitzondering wordt voorzien voor de schuldsalsoverzekeringen (die een hypothecaire lening verzekeren, afgesloten voor het verwerven of behouden van een onroerend goed) waar de taks van 1,1% behouden blijft.

Premies van pensioenspaarverzekeringen blijven vrijgesteld van de taks en de premietaks op levensverzekeringen die worden aangegaan door rechtspersonen blijft op 4,4%.

Aangifte van levensverzekeringen afgesloten in het buitenland

De belastingsplichten zijn verplicht om in hun aangifte van de personenbelasting melding te maken van “het bestaan van individuele levensverzekeringscontracten (tak 21, 22, 23) afgesloten door de belastingplichtige of zijn echtgenoot, alsook de kinderen waarover ze ouderlijk gezag uitoefenen, bij een buitenlandse verzekeringsonderneming” en “het land waar deze overeenkomten werden afgesloten”. De nieuwe verplichting treedt in werking vanaf het aanslagjaar 2013 (inkomsten 2012).

Nieuwe aanpassingen aan het fiscale regime van roerende inkomsten

Het tarief van de roerende voorheffing stijgt tot 25% voor het grootste deel van de roerende inkomsten. De wet schaft de bijkomende bijdragen van 4% voor bepaalde roerende inkomsten af en de roerende voorheffing heeft in de personenbelasting opnieuw een bevrijdend karakter voor de interesten en de dividenden. Dit met inbegrip van de roerende inkomsten van belastingvrije levensverzekeringen. Deze tarieven zijn van toepassing op inkomsten toegekend of betaald vanaf 1 januari 2013.

Kritiek van Assuralia

De beroepsvereniging van de verzekeringsmaatschappijen Assuralia heeft inmiddels al gereageerd op de maatregel om de taks op de individuele levensverzekering op te trekken. Meer bepaald ziet ze een probleem in het feit dat de uitzonderingsmaatregel voor schuldsaldoverzekeringen enkel geldt voor diegene die een hypothecaire lening afdekken voor het verwerven of behouden van een onroerend goed. Omdat het doel van de lening vroeger niet echt een rol speelde, werd deze informatie niet door de verzekeringsmaatschappijen gevraagd.

Bovendien is het mogelijk dat de klanten hun lening vervroegd terugbetalen, waardoor de schuldsaldoverzekering een klassieke levensverzekering werd. Ook dit is niet altijd aan de verzekeringsmaatschappij gemeld. Assuralia vraagt dan ook om deze uitzonderingsmaatregel dringend aan te passen.

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

21.09.2020

Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar? Read more

14.09.2020

Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Read more

07.09.2020

COVID-19: vervallen voorlopige rijbewijzen geldig tot en met 31 december Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]