Veiligheidsadviseurs in ADR

Sinds 1 januari 2013 is een nieuwe versie van het ‘Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg’ (ADR) van kracht. Het verdrag legt de ondernemingen die zich bezighouden met het vervoer van gevaarlijke goederen onder meer op dat ze een veiligheidsadviseur moeten aanwijzen.

Welke taken

De taak van de veiligheidsadviseur bestaat er in met alle mogelijk middelen er voor te zorgen dat de activiteiten onder optimale veiligheidsvoorwaarden kunnen plaatsvinden. Zo moet hij of zij:

nagaan of de voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen worden nageleefd;

de onderneming adviseren bij werkzaamheden die het vervoer van gevaarlijke goederen betreffen;

voor de bedrijfsleiding (of eventueel voor een plaatselijke overheid) een jaarverslag opstellen over de activiteiten van de onderneming met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen.

 Wanneer er zich bij het vervoer of tijdens het laden en lossen een ongeval voordoet met schade aan personen, goederen of het milieu, moet de veiligheidsadviseur een ongevallenrapport opstellen. Dit rapport moet binnen de maand na het voorval naar de dienst veiligheid van gevaarlijke goederen verstuurd worden aan de hand van het online formulier.

Welke ondernemingen

Elke onderneming die gevaarlijk goederen vervoert over de weg (ADR), per spoor (RID) of over de binnenwateren (ADNR), of laad-, los-, vul- of verpakkingswerkzaamheden verricht die hiermee verband houden, moeten binnen het bedrijf veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen aanwijzen.

Een uitzondering wordt voorzien bij:

vervoer met vervoersmiddelen die eigendom zijn van of vallen onder de verantwoordelijkheid van de strijdkrachten;

vervoer van gevaarlijke goederen waarvoor ADR, RID en ADN een vrijstelling voorzitten (in hoofdstukken 1.1.3, 3.4 en 3.5);

het lossen van goederen op hun eindbestemming;

het binnenlands vervoer of samenhangende werkzaamheden van minder dan 50 ton netto gevaarlijke goederen per kalenderjaar, wanneer enkel gevaarlijke goederen behandeld worden die ingedeeld zijn bij de letters A, O of F van klasse 2 of bij verpakkingsgroepen II of III van klassen 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 en 9.

Scholingscertificaat

De functie van veiligheidsadviseur mag uitgevoerd worden door de bedrijfsleider, een persoon die binnen de onderneming andere taken vervult of zelfs niet tot de onderneming behoor, wanneer deze de taak van adviseur daadwerkelijk kan vervullen.

De veiligheidsadviseur moet over een gepast scholingscertificaat beschikken, nadat deze een opleiding heeft gevolgd bij een erkende instelling en geslaagd is voor het bijhorende examen. De lijst van erkende opleidings- en exameninstellingen kunnen worden teruggevonden op de website van de FOD Mobiliteit.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]