Pilootproject rond preventie van rugziekten

De FOD Sociale Zekerheid start een pilootproject rond ergonomische interventie ter preventie van rugziekten. Het programma bouwt verder op de standaardbegeleiding die in 2007 werd opgestart.

Pilootproject

Volgens de beroepsziektenwet kan het Beheerscomité van het Fonds voor de beroepsziekten pilootprojecten rond preventie opzetten. Met een koninklijk besluit van 3 april 2013 wordt de basis gelegd voor een preventieproject voor rugproblemen. Het project loopt maximum drie jaar en heeft een maximumbudget van 50.000 euro per jaar. De doelgroep van het initiatief kan later nog worden aangepast.

Ergonomie

Ergonomie is de wetenschappelijke studie van de mens in relatie tot zijn omgeving. In arbeidssituaties draagt een ergonoom volgens de 'International Ergonomics Association' bij tot 'het zodanig ontwerpen en evalueren van taken, jobs, producten, ruimtes en systemen dat ze tegemoetkomen aan de noden, mogelijkheden en beperkingen van mensen'.

In het nieuwe KB neemt men de 'standaardbegeleiding van de werknemer' als referentiepunt. Dit is het ergonomische interventieprogramma van niveau I en bestaat al sinds 2007. Toen werd lage rugpijn erkend als arbeidsgerelateerde ziekte. De doelgroep bestaat uit werknemers die onder de beroepsziektenwet vallen en die onderworpen zijn aan een specifieke gezondheidsbeoordeling omdat ze lasten optillen, neerzetten, duwen ... of omdat ze blootgesteld zijn aan de risico's van mechanische trillingen.

Niveau I

Dankzij het interventieprogramma van niveau I kunnen personen met lage rugpijn zich via hun preventieadviseur-arbeidsgeneesheer kandidaat stellen voor een revalidatiebehandeling en een ergonomisch advies.

Wie dit preventieprogramma wil volgen, moet:

in aanmerking komen voor een revalidatiebehandeling (nr. 558994 nomenclatuur geneeskundige verstrekkingen);

sedert minstens 4 weken tot maximum 3 maanden arbeidsongeschikt zijn ten gevolge van:
- hetzij mechanische lage rugpijn met of zonder worteluitstraling;
- hetzij een chirurgische ingreep in het gebied van de lendenwervelkolom.

Is de ongeschiktheid korter dan 4 weken, dan kan de persoon die minstens een week arbeidsongeschikt is zich toch kandidaat stellen voor zover de arbeidsongeschiktheid door rugproblemen in totaal minstens 4 weken bedraagt in het jaar vóór de aanvraag.

Niveau II

Het KB introduceert het 'interventieprogramma participatieve ergonomie van niveau II'. Het gaat om een multidisciplinair programma dat de ergonoom van de interne of externe diensten voor de preventie en de bescherming op het werk voorstelt aan de werknemer die lijdt aan rugziekten. Ook hier is het uiteindelijk de bedoeling dat de werknemer het werk kan hervatten.

Het programma van niveau II is mogelijk voor de werkplek van elke werknemer die:

toegelaten is tot het preventieprogramma van niveau I;

minstens 12 sessies in een revalidatiecentrum heeft gevolgd;

het standaardbegeleidingsprogramma heeft gevolgd; en die
hetzij ondanks dit programma zijn werk niet heeft kunnen hervatten of die slechts aangepast of ander werk heeft kunnen hervatten, en die gebruik wil maken van het programma van niveau II; 
hetzij in de loop van de voorbije 12 maanden met succes het werk hervat heeft, gedurende meerdere weken, maar het slachtoffer is van een 'lumbalgieterugval' die een werkonderbreking van minstens 7 dagen tot gevolg heeft, en die gebruik wil maken van het programma van niveau II.

Programma

Het interventieprogramma van niveau II wordt opgestart door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Hij zal samen met de werknemer een aanvraag doen bij het Fonds voor de beroepsziekten.

Het programma moet starten binnen de 3 maanden na de kennisgeving van de goedkeuring van de aanvraag door het fonds, en het moet worden uitgevoerd vóór de werkhervatting of eindigen uiterlijk 3 maanden na de werkhervatting!

De uitvoering is handen van:

een ergonoom van een van de externe of interne diensten voor de preventie en de bescherming op het werk van de werkgever die een overeenkomst heeft afgesloten met het fonds om deel te nemen aan dit project (E(I)DPBW); of

een medewerker van de afdeling risicobeheer of de afdeling medisch toezicht van de E(I)DPBW. In dit geval moet de ergonoom de criteria voor de interventie vastleggen. Hij oefent ook supervisie uit.

Om alles in goede banen te leiden, wordt een overeenkomst opgesteld tussen het fonds en de deelnemende E(I)DPBW. Hierin komen de methodologie, het aantal interventies, het eindverslag van de ergonoom en de financiële tegemoetkoming van het fonds aan bod.

De financiële tegemoetkoming van het fonds aan de werkgever is gelijk aan maximaal 3 halve dagen of 12 arbeidsuren voor een bedrag van 1.216,14 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]