Omzetting van rustpensioen naar overlevingspensioen moet vlotter verlopen

Bij het overlijden van een gepensioneerde moet de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) het pensioendossier opnieuw onderzoeken om het overlevingspensioen voor de echtgenoot/echtgenote te bepalen. Een wet van 23 april 2013 voert nu echter een algemene regel in waarbij het overlevingspensioen automatisch wordt vastgesteld op 80% van het rustpensioen van de overleden echtgenoot in de maand van overlijden. Op die manier wil de wetgever alles vlotter laten verlopen. De nieuwe regeling zal ten vroegste op 1 juli 2013 ingaan.

Geen onderbreking

Tot nu moest de RVP stelselmatig het pensioendossier opnieuw onderzoeken. Voortaan zal dat slechts in een beperkt aantal gevallen zo zijn. Denk bijvoorbeeld aan een tegenstrijdigheid bij de samenloop van verschillende pensioenregelingen, een overschrijding van het cumulatiemaximum, een samenloop met een buitenlands pensioen ... In die gevallen zal de RVP, indien nodig, voorschotten kunnen uitbetalen.

Dankzij de nieuwe wet kan zich bij de uitbetaling in principe geen onderbreking meer voordoen. Indien na de definitieve berekening bij de omzetting in een overlevingspensioen blijkt dat het voorlopig uitbetaalde bedrag te hoog is, dan zal de RVP dat achteraf compenseren. De geautomatiseerde verwerking van de dossiers zou op 1 juli volledig operationeel moeten zijn.

80%

Het is nu al zo dat het overlevingspensioen voor de langstlevende echtgenoot vastgepind wordt op 80% van het rustpensioen van de overleden echtgenoot, berekend aan het gezinsbedrag. De berekeningsregels blijven dus ongewijzigd maar het aantal tussenstappen moet tot een minimum herleid worden.

Met andere woorden: de uniforme regel moet de afhandeling van de dossiers automatiseren. Uit de praktijk blijkt immers dat de bestaande werkwijze met opeenvolgende beslissingen op verschillende niveaus tot tijdelijke onderbrekingen in de betalingen kan leiden. Vandaar dat men nu een reglementaire basis creëert om dergelijke onderbrekingen te vermijden in de toekomst.

Vooral eind 2011 liep de uitbetaling van de overlevingspensioenen vertraging op. In de helft van de gevallen werd het pensioen te laat betaald. Er was de ingewikkelde implementatie van een nieuw betaalsysteem (Theseos), een sterke stijging van het aantal dossiers in dat jaar, de vele vragen bij de RVP naar aanleiding van de pensioenhervorming ...

Uit de parlementaire stukken blijkt dat de toestand in 2012 genormaliseerd is. De omzetting naar een overlevingspensioen werd in 95% van de gevallen binnen de daarvoor bepaalde termijn van 21 dagen afgehandeld. Maar de wetgever heeft wel lessen getrokken uit wat misgelopen is in het verleden.

Herziening

In de betreffende artikelen wordt een zin opgeheven: 'De langstlevende echtgenoot kan de rechten uitoefenen die de overleden echtgenoot zou hebben kunnen doen gelden.'

Maar volgens de memorie van toelichting levert dit geen nadeel op voor de langstlevende echtgenoot. Het recht om een herziening van de berekening van het overlevingspensioen te vragen, blijft overeind. En de langstlevende echtgenoot kan nog steeds nieuwe gegevens laten gelden bij de berekening van het overlevingspensioen, op basis van het Algemeen Reglement op het Werknemerspensioen. Het gaat dus eigenlijk om de schrapping van een overbodige zin ...

Cumulatie

Verder blijven de regels voor de cumulatie van rust- en overlevingspensioenen ongewijzigd. Dit betekent dat de RVP bij een samenloop van een overlevingspensioen en een persoonlijk rustpensioen, de volgende werkwijze toepast:

Het cumulatieplafond wordt automatisch berekend met alle in de loopbaan van de overledene opgenomen loopbaanjaren. De onmiddellijke betaling van het al dan niet tot het cumulatieplafond beperkt overlevingspensioen wordt gewaarborgd.

De dienst gaat na of er jaren van niet gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling in de loopbaan van de overledene aanwezig zijn. Dit kan leiden tot een aangepast overlevingspensioen.

Let op! Wettelijk samenwonenden hebben op dit moment geen recht op een overlevingspensioen. Dit is een van de pensioenvraagstukken dat aan bod komt in de beleidsnota Pensioenen.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]