Haven van Brussel controleert gevaarlijk vervoer per binnenschip

De vennootschap van publiek recht ‘Haven van Brussel’ wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen per binnenschip. De havenautoriteit kan specifieke los- en laadplaatsen aanwijzen, kan een tijdstip opleggen voor los- en laadhandelingen, kan ligplaatsen toewijzen en kan extra informatie opvragen. Dat staat in een besluit van de Brusselse regering, dat er komt in uitvoering van de Europese richtlijn 2008/68 op het binnenlands vervoer. Het Brussels besluit treedt in werking op 27 juni 2013.

Voor varende én niet-varende vaartuigen

Het Brussels besluit is van toepassing op het vervoer van gevaarlijke goederen over de Brusselse binnenwateren. Het geldt ook voor het laden en lossen van de schepen, voor de overbrenging van de gevaarlijke goederen naar een ander schip of een ander vervoermiddel, en voor elke periode van noodzakelijk oponthoud tijdens het vervoer.

Havenautoriteit beslist

Het besluit kent de 'vennootschap Haven van Brussel' bijzondere bevoegdheden toe, onder meer op het vlak van uitzonderlijk vervoer, laad- en losplaatsen, duwstellen en het legen of vullen van bijzondere recipiënten.

Zo kan de havenautoriteit toestemming verlenen om een vervoer van gevaarlijke goederen toch te laten plaatsvinden, ook al stemt dat vervoer niet overeen met de voorschriften, of is het zelfs verboden. Zo'n afwijking is alleen mogelijk 'bij wijze van uitzondering' én 'mits de veiligheid niet in gevaar komt'.

De havenautoriteit wijst de plaatsen aan waar droge-ladingschepen met gevaarlijke goederen aan boord, geladen en gelost mogen worden, en waar er overslag mag plaatsvinden. Bij tankschepen bepaalt de kaaibeheerder waar de tanker mag worden geladen, gelost of ontgast. Opgelet! Voor sommige categorieën van zéér gevaarlijke goederen moet de federale overheid akkoord gaan met de aangewezen laad- en losplaatsen, en moet ze ook toestemming geven om er te mogen laden of lossen. De havenautoriteit mag wel bepalen wanneer het laden of lassen van de zeer gevaarlijke stoffen effectief van start mag gaan.

De 'Haven van Brussel' moet bovendien expliciet toestemming geven om bepaalde recipiënten te mogen leegmaken of vullen aan boord van droge-ladingschepen of tankers. Met name: vaten, tankvoertuigen, reservoirwagens, IBC's, grote verpakkingen, MEGC's, transporttanks en tankcontainers.

Follow-up bij Verenigde Naties

De havenautoriteit kan nog allerlei bijkomende voorschriften opleggen, bijvoorbeeld aan vaartuigen die langs tunnels of onder bruggen varen, aan vaartuigen die anders door handelszones, woonzones of ecologisch gevoelige gebieden zouden varen, aan alle vaartuigen naar aanleiding van vakbondsacties, ongevallen, aardbevingen, enzovoort.

Die laatste reeks van bevoegdheden is erg ruim opgevat, maar als de havenautoriteit er gebruik van maakt, moet zij wel de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (Unece) op de hoogte brengen.

Checklist voor tankers

Wie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een tanker wil laden of lossen, moet eerst een 'Controlelijst' invullen. Die lijst zit in bijlage bij het besluit. De checklist moet ondertekend worden door de schipper of zijn gemachtigde, én door de persoon aan wal die verantwoordelijk is voor de los-, laad- of overslagactiviteiten.
Als de activiteit niet voldoende positieve antwoorden krijgt op de checklist, is de toestemming van de havenautoriteit vereist.

Meldplicht en voorzorgsplicht voor de schipper

De schipper van een schip dat gevaarlijke stoffen vervoert, moet vóór de aanvang van zijn reis doorheen Brussels grondgebied, een aantal gegevens doorgeven aan de Brusselse havenautoriteit.

De schipper moet de havenautoriteit ook onverwijld op de hoogte brengen als zijn schip zeer gevaarlijke goederen vervoert en er gevaar dreigt “wegens invloeden van buitenaf”, zoals slecht weer, of “wegens zaken die met het schip zelf te maken hebben”, zoals averij.

Sancties

De controle op de uitvoering van dit besluit is toevertrouwd aan de havenautoriteit. Toch wel merkwaardig: het besluit delegeert allerlei bevoegdheden aan de havenautoriteit en bepaalt dan dat diezelfde havenautoriteit toeziet op de wijze waarop zijzelf haar bevoegdheden uitoefent.

Overtredingen worden gesanctioneerd zoals overtredingen op de Politieverordening voor het Kanaal en de Haven van Brussel. Dat wil zeggen met een administratieve boete tussen de 125 en 2500 euro (met eventueel een bijkomende vergoeding), en met de mogelijkheid om een dading aan te gaan. Als er niet betaald wordt, wordt het dossier overgemaakt aan de rechtbank van koophandel te Brussel.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]