Transport over de weg: de vervoerdersaansprakelijkheid (CMR)

Internationaal transport over de weg is onderworpen aan de Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route, of kortweg de CMR-conventie. Deze is ook van toepassing op binnenlands transport in België. Deze conventie bepaalt de contractuele aansprakelijkheid van de vervoerder voor de goederen die hem werden toevertrouwd.

De conventie bepaalt dat de vervoerder contractueel aansprakelijk is voor alle schade die ontstaat aan de toevertrouwde goederen tussen de ontvangst en de aflevering van de goederen of voor vertraging in de levering. De conventie is van dwingend recht, dat wil zeggen dat de partijen er onderling niet van mogen afwijken. Ze is niet van toepassing bij verhuizingen, vervoer voortkomend uit internationale postovereenkomsten en het vervoer van overleden personen.

De conventie voorziet enkele uitzonderingen waarbij de vervoerder zijn aansprakelijkheid kan ontlopen:

de schade of vertraging is te wijten aan een fout van de rechthebbende;

de schade of vertraging is te wijten aan een gebrek aan de goederen, bijvoorbeeld een slechte verpakking;

de schade of vertraging is te wijten aan omstandigheden die de vervoerder niet kon vermijden en waarvan deze de gevolgen niet kon verhinderen, bijvoorbeeld een ongeval als gevolg van een wegverzakking.

Als er zich een schadegeval heeft voorgedaan, rust er op de vervoerder een vermoeden van aansprakelijkheid. Het is aan hem om te bewijzen dat de schade te wijten is aan een van deze uitzonderingen.

Verjaringstermijn

Voor schadegevallen in het kader van de conventie geldt een verjaringstermijn van een jaar. Als er sprake is van opzet, of een schuld die met opzet gelijkgesteld kan worden, is er een verjaringstermijn van drie jaar van toepassing.

CMR-polis

De vervoerder kan zich voor de schade laten verzekeren via een CMR-polis, die zal tussenkomen in overeenstemming met de conventie. Bepaalde soorten transport, zoals koeltransport of vervoer van levende planten en dieren, zijn vaak niet standaard gedekt en moet specifiek in de polis vermeld worden. Daarnaast zijn er ook optionele uitbreidingen mogelijk voor vervoer door onderaannemers of opslag van goederen.

Limieten

De aansprakelijk van de vervoerder is niet onbeperkt. De CMR-conventie bepaalt dat de aansprakelijkheid van de vervoerder maximaal 8,33 SDR (Special Drawing Rights) per kilogram bedraagt. SDR, of speciale trekkingsrechten, zijn gebaseerd op een gewogen gemiddelde van verschillende munteenheden. De actuele waarde kan teruggevonden worden op de website van het IMF. Ruwweg komt dit neer op een maximum van 9,5 euro per kilogram.

Voor heel wat goederen, zoals bijvoorbeeld elektronica, volstaat de aansprakelijkheid van de vervoerder geenszins om eventuele schade te vergoeden. Het is dan ook geen slecht idee om als opdrachtgever dergelijke transporten bijkomend te laten verzekeren.

29.06.2020

Moederschapsrust: ziekte, ongeval en tijdelijke werkloosheid door overmacht voortaan gelijkgesteld met arbeid Read more

17.06.2020

Brusselse regering hanteert strikte voorwaarden voor technische keuring van voertuigen tot oktober Read more

16.06.2020

Impact van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen Read more

12.06.2020

Ondernemingen krijgen ook volgend jaar nog subsidies voor gecombineerd vervoer Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]