Machinebreukverzekering

Een beschadigde machine veroorzaakt soms grote financiële gevolgen voor het getroffen bedrijf. Geen enkele machine is vrij van het risico op breuk. Snel kunnen handelen is dus een must! Voor eenvoudige machines kan een gewone brandverzekering volstaan. Duurdere en complex af te stellen machines vergen echter specifieke dekkingen: een machinebreukverzekering.

Wie een verzekering tegen machinebreuk onderschrijft, verzekert zich tegen de financiële gevolgen van de nood aan herstelling of vervanging van beschadigde machines.

Een degelijke machinebreukverzekering verzekert zowel vaste als de mobiele machines. De verzekering geldt zowel binnen als buiten de gebouwen, en zelfs tijdens het transport. Een machinebreukverzekering zorgt voor een optimale aanvulling op uw brandverzekering, zodat u bij schade uw activiteiten probleemloos kunt verderzetten.

Wat is een machinebreuk?

Een machinebreuk is een onvoorzienbare en plotse materiële schade aan een machine. We onderscheiden 4 soorten oorzaken van een machinebreuk

De eerste zijn de menselijke oorzaken zoals onhandigheid, toevallige nalatigheid, onervarenheid, vandalisme, opzet... van het personeel of van derden.

Vervolgens kunnen externe oorzaken aan de basis van een machinebreuk liggen. We denken hierbij aan natuurlijke fenomenen zoals blikseminslag, storm, vrieskou, waterschade... maar ook aan brand, schade door arbeidsconflicten, terrorisme, diefstal, vallen, botsen...

Een derde soort oorzaken zijn de interne oorzaken. Tot deze categorie behoren de incidenten die eigen zijn aan de werking van de machine. Een machine kan vastlopen, warmlopen, oververhitten... Er kunnen onderdelen loskomen, metaalmoeheid kan optreden... maar ook constructie- of assemblagefouten kunnen aan de basis liggen van het falen van een machine.

Tenslotte zorgen elektrische fenomenen zoals kortsluiting en spanningswisselingen voor een niet onbelangrijke vierde categorie.

Hoe kan u zich hiertegen beschermen?

De belangrijkste bescherming tegen de ongemakken van een machinebreuk bestaat in eerste instantie in preventie. Een goed preventieplan zal de frequentie en de omvang van gebeurlijke schade zo miniem mogelijk houden. Zo een plan voorziet in het gebruik van de machines volgens de voorschriften van de constructeur. Het voorziet eveneens in de opleiding en responsabilisering van de werknemers die met een machine moeten werken. Het houdt rekening met de gevoeligheid van het materieel voor vochtigheid, stof, vorst...

Grotere ondernemingen hebben naast een preventieplan dikwijls ook nog een goed uitgewerkt continuïteitsplan. Dat heeft als doel de vertraging van de bedrijfsactiviteiten na een schadegeval zo miniem mogelijk te houden. Kan een identieke machine binnen dezelfde entiteit of in een andere entiteit de productie van de beschadigde machine overnemen? Kan een concurrent voor een tijdelijke oplossing zorgen? Dit laatste is uiteraard niet zonder gevaar! Sommige oplossingen kosten geld. Een optionele dekking “Business Continuity” van een machinebreukpolis laat daarom toe om het financieren van dat “reddingsplan” mee te verzekeren. U wordt dan bijvoorbeeld vergoed voor het huren en de inrichting van tijdelijke lokalen, de manuele uitvoering van machinaal werk, de uitvoering van het werk door een derde, de aanwerving van tijdelijk extra personeel...

Naast de basisdekkingen waarborgt een goede machinebreukverzekering ook een aantal bijkomende kosten die het directe gevolg zijn van een verzekerd schadegeval. Zo kan het bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om het personeel nadien een aantal overuren te laten presteren om de verloren tijd in te halen. Soms noopt een machinebreuk een onderneming ertoe om technici uit het buitenland te laten komen om de machines weer degelijk af te stellen. Of om zo snel mogelijk operationeel te zijn, kan een versneld vervoer van noodzakelijke onderdelen en vervangstukken gewenst zijn. De val van een machine kan bovendien schade hebben berokkend aan de funderingen of het voetstuk waarop het stond. Misschien was de machine wel “total loss” en moesten de brokstukken worden opgeruimd en met het afval worden meegegeven. Niet alleen de afbraak en de opruiming kosten geld, ook de wederopbouw.

Wat dekt een machinebreukverzekering precies?

Het dekt de kosten van de herstelling en/of vervanging van een beschadigde machine in geval van een accidentele schade. Die schade mag zelfs een interne oorzaak hebben.

Niet elke machine moet verzekerd worden. Een inventaris van de te verzekeren machines volstaat. Deze inventaris wordt opgenomen in de bijzondere voorwaarden van het contract. De identificatie van de machines in kwestie gebeurt aan de hand van hun aard, model, serienummer, constructiejaar en de nieuwwaarde bij vervanging. Zowel vaste als om mobiele machines kunnen verzekerd worden. Mobiele machines zijn echter kwetsbaarder voor externe gevaren. Een verzekeraar maakt bovendien nog een onderscheid tussen mobiele machines binnen een bedrijf en deze op een werf. Machines binnen het bedrijf zijn normaalgezien gedekt door de brandpolis. Deze op een werf niet. Om een dubbele dekking te vermijden is het aan te raden de zogenaamde FLEXA-waarborgen ( d.i. Brand, Blikseminslag, Ontploffing en het Botsen van vliegtuigen) uit de machinebreukverzekering voor mobiele machines in het bedrijf te halen.

Naast de basiswaarborgen is het verzekeren van mobiele machines tegen een aantal specifieke gevaren mogelijk. Zo kan de schade aan een mobiel toestel veroorzaakt door een interne oorzaak, zonder dat daar een externe oorzaak aan voorafgaat worden verzekerd.

Mobiele machines die zich buiten de bedrijfsgebouwen bevinden zijn normaalgezien uitgesloten van de diefstaldekking. Optioneel is een dekking mogelijk.

Tenslotte kan u uw mobiele machines ook laten verzekeren tegen schade tijdens het transport, het laden en het lossen en het monteren en/of demonteren. Rijdende machines zoals bulldozers en kraanwagens laat u echter best verzekeren via een omniumverzekering.

Uitsluiting

Sommige schade is uitgesloten. Naast de gebruikelijke algemene uitsluitingen zijn een aantal zaken echter specifiek van de verzekering uitgesloten.

De schade aan welbepaalde machinedelen zoals aan wisselbare werktuigen met een beperkte levensduur. Of de schade aan delen die door hun aard sneller verslijten, delen in glas, vormen, matrijzen, letters, clichés...

Ook uitgesloten is de schade die het gevolg is van het gebruik van een machine voor experimenten en proeven, de schade door het inwerking houden of het weer in werking stellen van een machine die eigenlijk defect of beschadigd is, en de schade die het gevolg is van het in werking stellen na een gebrekkige of foutieve herstelling.

Ook de schade ten gevolge van slijtage is uitgesloten.

Eveneens uitgesloten van dekking is de progressieve schade door de geleidelijke inwerking van schadelijke stoffen. De plotse onvoorzienbare schade met als oorzaak iets dat geleidelijk optrad, maar dat niet kon worden vastgesteld zoals bijvoorbeeld metaalmoeheid is dan weer wel verzekerd.

Wilt u zich als onderneming volledig indekken tegen de gevolgen van een machinebreuk dan valt aanvullend eventueel nog een machinebreukbedrijfsschadeverzekering te overwegen. Een dergelijke verzekering verzekert de bedrijfsschade die het gevolg is van een machinebreuk. Met bedrijfsschade bedoelen we in dit geval de financiële schade die het bedrijf heeft geleden doordat het stilstond, of minder produceerde ingevolge een machinebreuk.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]