Nieuwe wet betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

Op 10 december 2013 werd in het Staatsblad de wet van 22 november 2013 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties gepubliceerd. De wet is een omzetting van de Europese richtlijn 2011/7/EU en is retro-actief van toepassing sinds 16 maart 2013. Paul Becue, General Manager van kredietverzekeraar Euler Hermes in België, zette in een persbericht de nieuwigheden van de wet op een rijtje.

Uitzonderingen op betalingstermijn

Indien er tussen de contracterende partijen (zowel bedrijven als publieke overheden) niets voorzien is, moeten de facturen in principe binnen de 30 kalenderdagen betaald worden. Hierop zijn twee uitzonderingen op mogelijk:

Als de twee partijen akkoord zijn, kan de termijn verlengd worden tot maximaal 60 kalenderdagen. Een langere termijn is mogelijk wanneer dit uitdrukkelijk overeengekomen is tussen de partijen en op voorwaarde dat het niet gaat om een flagrante onrechtvaardigheid.

Publieke overheden kunnen een langer uitstel krijgen, maar dit moet uitdrukkelijk overeengekomen zijn en objectief gerechtvaardigd in het licht van hun aard of de bijzondere karakteristieken van het contract (bv. Openbare ziekenhuizen die afhangen van terugstortingen in het kader van de sociale zekerheidssystemen).

De wet voorziet ook de mogelijkheid van een verificatieperiode van 30 kalenderdagen. Tijdens deze periode kan men nagaan of de geleverde goederen en diensten conform zijn met de contractvoorwaarden. Deze periode kan verlengd worden in geval van uiterst complexe markttoestanden.

Boetes

Als er sprake is van laattijdige betaling, heeft de schuldeiser recht op een achterstalligheidsrente. Deze is gelijk aan de referentievoet, verhoogd met een marge van 8%. Als minimale schadevergoeding kan een forfaitaire som van 40 euro opgeëist worden.

Evaluatie richtlijn

Volgens Paul Becue zullen de kortere betalingstermijnen de kasstroom en liquiditeit van de bedrijven verbeteren. In België zou  dit 2,6 miljard euro extra cash voor het bedrijfsleven opleveren. Tevens is het positief dat overheden nu specifiek aangepakt worden, omdat zij over het algemeen de slechtste betalers zijn.

Daarentegen ziet Paul Becue ook enkele potentiële valkuilen in de richtlijn. Er worden nog steeds uitzonderingen voorzien, wat in de praktijk nog altijd ertoe zal leiden dat de betaalvoorwaarden bepaald worden op basis van de economische machtsverhoudingen. Bovendien staan de termen 'onbillijk' en 'objectief gerechtvaardigd' op voor interpretatie, waardoor er nog enige mate van rechtsonzekerheid zal bestaan, zolang de betekenis niet wordt ingevuld door de rechtspraak.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]