Versterkte pensioenbonus voor zelfstandigen vanaf 1 januari

De wetgever heeft midden dit jaar de pensioenbonus voor zelfstandigen versterkt. Nu ook het bijhorend uitvoeringsbesluit verschenen is, kunnen de nieuwe regels zonder probleem toegepast worden vanaf 1 januari 2014.

Nieuw systeem

De programmawet van 28 juni 2013 heeft de pensioenbonus toegankelijk gemaakt voor meer zelfstandigen. Het stimulerend karakter van de bonus werd versterkt en de regels werden afgestemd op de hervorming van het vervroegd pensioen.

De wetgever kent een pensioenbonus toe voor zelfstandigen die:

hun beroepsbezigheid voortzetten meer dan een jaar na de datum waarop ze hun vervroegd rustpensioen als zelfstandige hadden kunnen krijgen;

hun beroepsbezigheid voortzetten na hun 65e, en die een loopbaan van minstens 40 jaren kunnen bewijzen.

Het nieuwe bonussysteem zal van toepassing zijn op de pensioenen die ten vroegste ingaan op 1 januari 2014, en enkel voor de tijdvakken die gepresteerd zijn vanaf die datum.

De wetgever wil de pensioenbonus in de verschillende wettelijke pensioenregelingen zoveel mogelijk harmoniseren. Maar de regeling voor werknemers is gebaseerd op effectief gewerkte dagen, terwijl het bewijs van de beroepsbezigheid als zelfstandige wordt geleverd door de betaling van een kwartaalbijdrage voor het kwartaal in de loop waarvan de activiteit wordt uitgeoefend. Het verslag aan de Koning bij het nieuwe KB benadrukt dan ook dat men de regels niet zonder meer kan transponeren.

Uitvoering

De wettelijke basis voor de pensioenbonus bestond al. Maar voor de praktische regels bleef het wachten op het uitvoerings-KB van 15 december 2013. Het omschrijft de toekenningsvoorwaarden, de aard en het bedrag van de bonus. Er is ook een overgangsregeling die ervoor zorgt dat het huidige bonussysteem ook na 31 december 2013 van toepassing blijft op toekenbare bonussen.

Het KB van 15 december 2013 is van toepassing op de pensioenen van de zelfstandigen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaan op 1 januari 2014. Maar voor zelfstandigen die op 31 december 2013 al voldeden aan de voorwaarden om een bonus te krijgen, blijft de oude regeling van kracht voor prestaties verricht vóór 1 januari 2014.

De oude toekenningsvoorwaarden voor de bonus ten gunste van de langstlevende echtgenoot zijn enkel van toepassing voor zover het rustpensioen van de overleden echtgenoot ingegaan is vóór 1 januari 2014. De bonus 'overleving' wordt dus enkel nog toegekend aan de overlevende echtgenoot op basis van de prestaties van de overleden echtgenoot indien het rustpensioen van de overleden echtgenoot toegekend werd vóór 1 januari 2014.

De bonus is een persoonlijk recht van de gerechtigde op een rustpensioen. Er wordt geen rekening gehouden met de bonus voor de toepassing van de regels voor de cumulatie tussen het rustpensioen en het overlevingspensioen, want de bonus is een van het rustpensioen onderscheiden voordeel. Hij is wel onderworpen aan dezelfde sociale en fiscale inhoudingen als het pensioen.

Voorwaarden

De nieuwe pensioenbonus wordt toegekend voor elk kwartaal van beroepsbezigheid als zelfstandige dat gelegen is in de referteperiode, en ten vroegste vanaf 1 januari 2014.

Het KB herneemt hier voor degenen die doorwerken na hun 65e de vereiste van een loopbaan van minstens 40 jaar. Wanneer de referteperiode aanvangt op de eerste dag van het kwartaal dat volgt op dat waarin de zelfstandige de leeftijd van 65 jaar bereikt, dan zal de bonus maar toegekend worden indien de zelfstandige een loopbaan van minstens 40 kalenderjaren bewijst.

De referteperiode is het tijdvak dat:

aanvangt ten vroegste op de eerste dag van het vierde kwartaal volgend op het kwartaal waarin de zelfstandige een vervroegd rustpensioen had kunnen opnemen, en ten laatste op de eerste dag van het kwartaal volgend op datgene waarin hij de pensioenleeftijd van 65 jaar bereikt; en

eindigt op de laatste dag van het kwartaal voorafgaand aan datgene waarin het rustpensioen van de zelfstandige daadwerkelijk en voor de eerste maal ingaat.

Bedrag

Het bedrag van de bonus wordt toegekend per kwartaal. Het stijgt in functie van de duur waarmee de ingang van het rustpensioen wordt uitgesteld ten opzichte van de eerst mogelijke datum waarop het pensioen kan ingaan.

De bonus bedraagt:

117 euro per kwartaal gedurende de eerste 4 kwartalen van de referteperiode;

132,60 euro per kwartaal van het 5e tot het 8e kwartaal van de referteperiode;

148,20 euro per kwartaal van het 9e tot het 12e kwartaal van de referteperiode;

163,80 euro per kwartaal van het 13e tot het 16e kwartaal van de referteperiode;

179,40 euro per kwartaal van het 17e tot 20e kwartaal gedurende de referteperiode;

195 euro per kwartaal vanaf het 21e kwartaal van de referteperiode.

Wanneer de referteperiode vóór 1 januari 2014 aanvangt, worden de kwartalen die in de referteperiode vóór 1 januari 2014 gelegen zijn, meegeteld om het bonusbedrag per kwartaal te bepalen.

De bedragen worden geïndexeerd. Ze zijn gekoppeld aan de spilindex 136,09 en variëren volgens de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen. Het verslag aan de Koning bevat een uitgebreid cijfervoorbeeld.

Let op! Men kan de bonus pas toekennen vanaf de datum waarop het rustpensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal ingaat. Het bedrag is slechts betaalbaar wanneer het rustpensioen uitgekeerd wordt.

Wanneer een van de twee echtgenoten van een gezin verzaakt aan de uitbetaling van zijn rustpensioen om de toekenning of het behoud van het gezinspensioen aan zijn echtgenoot toe te laten, dan zal de bonus die hij opgebouwd heeft, ook niet kunnen toegekend en uitbetaald worden zolang zijn rustpensioen niet uitgekeerd wordt.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]