Bijkomend actiemiddel voor Fonds voor arbeidsongevallen bij weigeringsbeslissingen

Het Fonds voor arbeidsongevallen kan een weigeringsbeslissing van de arbeidsongevallenverzekeraar voortaan aanvechten voor de arbeidsrechtbank. Bedoeling is om het aantal weigeringen terug te dringen.

Geweigerde arbeidsongevallen

Het aantal geweigerde arbeidsongevallen stijgt. In een onderzoeksrapport naar de geweigerde gevallen voor het jaar 2011 wordt de situatie zelfs 'bijzonder alarmerend' genoemd. En er blijken opvallende verschillen te bestaan tussen de verzekeringsondernemingen onderling wat het aantal geregistreerde weigeringen betreft. Door die verschillende aanvaardingspolitiek komt de gelijke behandeling van de slachtoffers in het gedrang.

Een aanpassing van het begrip 'arbeidsongeval' bleek niet de beste oplossing omdat men destijds voor een 'open systeem' gekozen heeft. Bovendien blijkt dat de tussenkomst van het Fonds voor arbeidsongevallen in dossiers die volgens hem duidelijk onterecht werden geweigerd, beperkt is.

Toch vroeg het fonds bijkomende middelen om de sector beter te kunnen controleren. De wetgever volgt die redenering en vult de Arbeidsongevallenwet aan. Het Fonds voor arbeidsongevallen krijgt namelijk een recht op aanhangigmaking bij de arbeidsrechtbank wanneer de verzekeringsonderneming een weigeringsbeslissing aanhoudt die het fonds als ongegrond beschouwt.

Aanhangig maken

Dat recht klinkt als volgt: 'In geval van betwisting tussen de verzekeringsonderneming en het Fonds voor arbeidsongevallen over de tenlasteneming van het arbeidsongeval en de handhaving van de weigering van de verzekeringsonderneming om het ongeval ten laste te nemen, kan het fonds het geschil voor de bevoegde rechtbank brengen.'

Dit betekent dat het fonds een zaak voor de arbeidsrechtbank kan brengen als het meent dat een weigering van tussenkomst manifest onverantwoord is en de verzekeringsonderneming bij de weigering blijft. Zo kan men tot een meer uniforme toepassing van de wet komen.

De leden van de sector vragen daarbij wel extra aandacht voor de malaise die ontstaat door de interpretatie die de rechtspraak aan de wetgeving geeft. Men verwijst onder andere naar de extreme toepassing van het begrip 'plotse gebeurtenis'. Die zou ervoor zorgen dat 'eender welk banaal en onbeduidend feit dat zich tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst heeft voorgedaan als arbeidsongeval wordt erkend' ... Het is namelijk niet de bedoeling dat het specifieke karakter van het begrip 'arbeidsongeval' wordt uitgehold.

Aangetekende brief

Het Fonds voor arbeidsongevallen brengt de verzekeringsonderneming, het slachtoffer of de rechthebbenden en de verzekeringsinstelling van het slachtoffer met een aangetekende brief op de hoogte van de intentie om het geschil voor de rechtbank te brengen. Dit gebeurt na een termijn van 3 maanden, vanaf de verzending van de aangetekende brief. Na die termijn zal het fonds zijn rechtsvordering dus kunnen instellen bij de arbeidsrechtbank.

De termijn van 3 maanden werd ingesteld om de betrokken partijen de kans te geven om te reageren op de intentie om het geschil voor de rechtbank te brengen. Het slachtoffer (of zijn rechthebbenden) zal zich immers kunnen verzetten tegen de instelling van de vordering, maar alleen samen met de verzekeringsinstelling waarbij het slachtoffer is aangesloten, en op een uitdrukkelijke manier.
Als er geen gezamenlijk en uitdrukkelijk verzet is, zal het fonds vrij beslissen of het al dan niet een vordering instelt bij de arbeidsrechtbank. Het slachtoffer (of zijn rechthebbenden) en de verzekeringsinstelling worden dus in het geding betrokken. Het vonnis dat wordt geveld, zal aan hen tegenstelbaar zijn!

Er zou een analoge bepaling ingevoegd worden in de wet van 3 juli 1967 die aan het Fonds voor arbeidsongevallen een toezichtsopdracht toekent voor de overheidssector. Uit de Parlementaire Stukken blijkt ook dat het gemeen recht van de procedure van toepassing is. De gerechtskosten zijn dus ten laste van de partij die in het ongelijk werd gesteld.

In werking

Dit onderdeel van de wet van 21 december 2013 houdende dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving treedt in werking op 6 februari 2014.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]