Diverse aanpassingen van de regels voor het vervoer van gevaarlijke goederen via de weg of per spoor

Eind 2012 stemde de Europese Commissie haar wetgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen via de weg of per spoor voor de tweede maal af op de wetenschappelijke en technische vooruitgang. Sommige luiken van die aanpassing worden nu omgezet in de Belgische regelgeving en hebben vooral betrekking op de opleidingsgetuigschriften van de bestuurders. Deze aanpassingen treden in werking op 1 februari 2014.

Opleidingsgetuigschriften

De aanpassingen aan het gedeelte van de regelgeving betreffende de opleidingsgetuigschriften zijn van diverse aard.

Zo moeten de bestuurders van transporteenheden die gevaarlijke goederen van klasse 1 over de weg vervoeren houder zijn van een opleidingsgetuigschrift van categorie III, behalve wanneer het ADR in een vrijstelling voorziet, meer bepaald voor de gevaarlijke goederen die in gelimiteerde hoeveelheden of in vrijgestelde hoeveelheden verpakt zijn.

Voor de overige goederen volstaat een getuigschrift van categorie I (eveneens behoudens vrijstelling), maar er bestaat nog een laatste uitzondering. De bestuurders die uitsluitend diesel-, gas- of stookolie (code UN 1202), benzine voor automotoren (1203), kerosine (1223) en/of zware en residuele stookolie (3526 en 3082) vervoeren, moeten slechts houder zijn van een opleidingsgetuigschrift van categorie IV.

Bovendien moeten de verstrekkers van opleidingen die leiden tot de toekenning van een getuigschrift of de bijscholingsopleiding houder zijn van een opleidingsgetuigschrift dat minstens het toepassingsgebied dekt waarin de opleiding wordt gegeven en over de nodige ervaring beschikken.

In geval van verlenging van een opleidingsgetuigschrift vangt de nieuwe geldigheidsperiode gewoonlijk aan vanaf de datum waarop het getuigschrift afloopt. Indien de houder echter vóór de twaalf maanden die aan de vervaldag van zijn getuigschrift voorafgaan een bijscholingsopleiding heeft gevolgd en geslaagd is voor de bijhorende controletest, vangt de nieuwe geldigheidsperiode aan op de dag waarop de houder geslaagd is voor de controletest.

Tot slot melden wij nog dat de vermelding “DUPLICAAT” niet langer duidelijk op elk uitgereikt duplicaat moet voorkomen wanneer een opleidingsgetuigschrift verloren is gegaan, werd gestolen, beschadigd, vernietigd, of onleesbaar is geworden.

Vaststelling van de inbreuken

De ambtenaren en beambten van de nationale veiligheidsinstantie (met name de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen of DVIS) zijn voortaan bevoegd om de inbreuken vast te stellen op de bepalingen van het RID en het ADR. Ze mogen daarbij alle rollend of daartoe op de spoorweginfrastructuur bestemd materieel inspecteren, zonder het spoorwegverkeer evenwel ernstig te storen.

Naast de officieren van de gerechtelijke politie mogen de inbreuken in dat domein eveneens worden vastgesteld door:

de personeelsleden van het operationeel kader van de lokale politie en van de federale politie en de ambtenaren van de FOD Financiën Administratie der Douane en Accijnzen in de uitoefening van hun dienst;

de ambtenaren en beambten van het directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid van de FOD Mobiliteit en Vervoer, bekleed met een mandaat van gerechtelijke politie.

Zij mogen namelijk overgaan tot wegcontroles.

Tankwagens

Voegen we er nog aan toe dat de verantwoordelijke voor de opbouw van de tank op het chassis eveneens moet kunnen bewijzen (als constructeur van het chassis of invoerder in België) dat de plaatsing van de tank op het chassis de veiligheid ervan niet in gevaar brengt.

Bevoegdheid

Tot slot is het op strikt juridisch niveau, voor alles wat de gevaarlijke goederen van andere klassen dan klasse 1 (ontplofbare stoffen) betreft, niet langer de minister van Transport die bevoegd is, maar wel hij die tot wiens bevoegdheid het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg behoort (momenteel is dit de staatssecretaris voor Mobiliteit). Zo is zijn gemachtigde voortaan de directeur-generaal van het “directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid van de FOD Mobiliteit en Vervoer (en niet langer het “directoraat-generaal Vervoer te land).

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Lees meer

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Lees meer

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Lees meer

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiŽle diensten Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]