Elektronische aanwezigheidsregistratie in de bouw klaar voor gebruik

De elektronische aanwezigheidsregistratie voor tijdelijke of mobiele bouwplaatsen gaat van start op 1 april 2014. Maar voor het zover is, moest een en ander nog uitgewerkt en dat is nu gebeurd. Een uitvoeringsbesluit omschrijft hoe de registratie verloopt in de praktijk.

Registratie

De aanwezigheidsregistratie in de bouw houdt in dat de bouwdirectie die belast is met de uitvoering — of eenvoudiger gezegd: de hoofdaannemer — een registratieapparaat ter beschikking moet stellen van de aannemer die hij inschakelt. Op hun beurt stellen de aannemer en elke volgende aannemer dit apparaat ter beschikking van de eigen onderaannemers op wie ze een beroep doen.

Bedoeling is dus dat dit apparaat gebruikt wordt in de hele keten van onderaanneming. Elk persoon die op een bouwplaats aanwezig is, zal zich moeten kunnen registreren. Statuut of herkomst spelen geen rol.

De registratieplicht geldt enkel voor tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waar werken worden uitgevoerd waarvan het totale bedrag minimum 800.000 euro, exclusief BTW, bedraagt.

Registratiesysteem

Een uitvoerings-KB van 11 februari 2014 beschrijft de eigenschappen van het registratiesysteem. Enkele krachtlijnen:

De gegevensbank moet de door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vastgestelde veiligheidsstandaarden naleven en de veiligheid van de opgeslagen informatie verzekeren.

De gegevensbank maakt het mogelijk om de geregistreerde gegevens te traceren en online door te sturen. Het apparaat kan verbonden zijn met een systeem van geolokalisatie of gebruikmaken van mobiele telefonietechnieken. Maar het communiceert uitsluitend via een beveiligd toegangskanaal.

De registratie kan gebeuren via meerdere interactieve elektronische applicaties die de RSZ ter beschikking stelt.

De gegevens die tijdelijk in het apparaat worden opgeslagen, vormen geen bewijs van de correcte registratie.

Het op de arbeidsplaats gebruikte registratiemiddel maakt de identificatie van de houder mogelijk. Het kan ook de identificatie van de arbeidsplaats mogelijk maken. En het vergemakkelijkt het verkrijgen van andere te registreren gegevens.

Het registratiemiddel moet de identificatie van de houder verzekeren. Dat kan bijvoorbeeld met de elektronische identiteitskaart, of op een andere manier die de RSZ aanvaardt.

De wetgever heeft het over een 'elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem' of een 'andere automatische registratiewijze' met gelijkwaardige waarborgen. De gegevensbank maakt een onmiddellijke registratie mogelijk wanneer die op de arbeidsplaats plaatsvindt of een 'anticipatieve registratie' wanneer die gebeurt via een alternatieve registratie. Een voorafgaande registratie of een registratie op afstand is dus mogelijk.

De registratiegegevens worden overgezonden, met een ontvangstbewijs indien het registratieapparaat dit toelaat, op het ogenblik dat de betrokkene de arbeidsplaats betreedt. De RSZ stuurt een ontvangstbewijs indien de apparatuur dit toelaat. De informatie wordt 7 jaar bewaard.

De registratie omvat onder andere het rijksregisternummer of het nummer van het ontvangstbewijs L1 (Limosa) voor buitenlanders, het ondernemingsnummer, het identificatienummer van de melding van werken en het tijdstip van registratie.
Uit die unieke identificatiesleutels vloeien allerlei inlichtingen voort. Voor de identificatiegegevens van de natuurlijke personen zijn dat bijvoorbeeld de naam, de voornamen, de nationaliteit en de geboortedatum.

Alternatieve methode

Zoals aangegeven, laat de wetgever ruimte voor een registratie via een alternatieve methode. Dat kan via een door de RSZ ter beschikking gestelde 'elektronische interface' die de aanwezigheid onmiddellijk of anticipatief registreert via apparaten buiten de arbeidsplaats.

Maar die apparatuur moet aan gelijkaardige eisen voldoen als de apparatuur die men op de arbeidsplaats gebruikt. De registraties worden uitgevoerd via beveiligde applicaties die een voorafgaande identificatie vereisen op basis van de identificatieprocedures van de RSZ of van de FOD Informatie- en Communicatietechnologie.

De 'anticipatieve registratie' gebeurt dus vooraf met behulp van een 'andere automatische registratiewijze'. Dit kan voor een periode van maximum 31 kalenderdagen! Ook hier werkt men met een ontvangstbewijs. De gegevens voor een bepaalde persoon kunnen worden geannuleerd tot op het einde van de dag waarop ze betrekking hebben.

Let op! De verplichtingen in verband met de aanwezigheidsregistratie zijn verplichtingen van de gebruiker, niet van het uitzendbureau.

Contracten

De verschillende aannemers of onderaannemers die een beroep doen op een onderaannemer moeten hun onderaannemers contractueel wijzen op hun verplichting om zich correct te registreren en de informatie naar de gegevensbank door te sturen.

Elke aannemer of onderaannemer die een beroep doet op een onderaannemer die onderworpen is aan de aanwezigheidsregistratie, moet te allen tijde de gegevens van de op de betrokken arbeidsplaats geregistreerde personen kunnen raadplegen. De RSZ zal hiertoe een 'raadplegingsapplicatie' ter beschikking stellen.

De meldingsplichtige aannemer moet nagaan of de opdrachtgever, de vertegenwoordiger van het openbaar bestuur bij een overheidsopdracht, de bouwdirectie belast met het ontwerp, de bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering, een registratiemiddel hebben dat compatibel is met het registratieapparaat op de arbeidsplaats. Zo niet moet hij er een bezorgen of contractueel bepalen dat hij de registratie zal uitvoeren via een andere automatische registratiewijze.

Sancties

Elke persoon die zich aanbiedt op een tijdelijke of mobiele bouwplaats en zijn aanwezigheid niet onmiddellijk en dagelijks registreert op de bouwplaats, wordt bestraft met een sanctie van niveau 1. De bouwdirectie belast met de uitvoering, de (onder)aannemer of de werkgever die de bepalingen niet naleeft, worden beboet met een sanctie van niveau 3. Bij gezondheidsschade of een arbeidsongeval is een sanctie van niveau 4 mogelijk.

In werking

Het KB van 11 februari 2014 treedt in werking op 1 april 2014.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]