Rapport van de Commissie voor de Pensioenhervorming 2020-2040

Minister van Pensioenen, Alexander De Croo, en minister van Zelfstandigen, Sabine Laruelle, hebben in april vorig jaar twaalf pensioenexperts aangesteld die op zoek moesten gaan naar manieren om het Belgische pensioensysteem werkbaar te houden. Bedoeling was dat de deskundigen zeer concrete voorstellen zouden formuleren die tussen 2020 en 2040 een impact zullen hebben. Op 16 juni heeft de commissie deze voorstellen gepresenteerd.

De voorstellen en pistes zijn zeer gedetailleerd, maar met hun eigen woorden: “een commissie van experts kan zich niet in de plaats stellen van de politieke besluitvorming en het sociaal overleg”. Eveneens wordt onderstreept dat buiten de voorgestelde hervormingen twee cruciale voorwaarden vervuld moeten zijn om het systeem houdbaar te houden: een gepaste financiering en meer werkzaamheid. De concrete aanpassing van het Belgisch pensioensysteem wordt dus een verantwoordelijkheid van de volgende regering. De consensus die de 12 experts bereikt hebben is dat het pensioen een sociaal contract is dat op drie waarden gebaseerd is: solidariteit, individuele verantwoordelijkheid en intergenerationeel evenwicht.

De experts pleiten voor de invoering van een repartitiesysteem op basis van punten. Tijdens hun actieve leven verzamelen mensen punten; op het ogenblik van hun pensionering worden de punten omgezet in euro's. Hoeveel punten men verwerft, hangt af van de hoogte van het arbeidsinkomen en de duur van de loopbaan. Iedereen kan jaar na jaar de opbouw van zijn pensioen volgen via zijn individuele puntenrekening.

Het rapport beoordeelt het huidige systeem en stelt daarbij vast dat

de inkomensarmoede bij ouderen in België relatief hoog ligt;

het Belgische wettelijke pensioensysteem biedt relatief lage bruto-vervangingsratio's voor werknemers en contractanten uit de overheidssector;

in verhouding tot de fiscaal aangegeven inkomens zijn de individuele vervangingsratio's voor zelfstandigen hoog, wat niet wegneemt dat het absolute niveau van zelfstandigenpensioenen laag is;

voor ambtenaren zijn de vervangingsratio's en absolute pensioenbedragen in het wettelijk pensioenstelsel hoger dan voor werknemers en contractanten uit de overheidssector;

de toegang tot en de hoogte van de aanvullende pensioenen zeer ongelijk verdeeld, een ongelijkheid die geaccentueerd wordt door de lineaire fiscale behandeling van de uitgekeerde kapitalen.

Gezien de context wordt voorzien dat de kloof tussen de pensioenen van de publieke sector en de privésector alleen maar groter zal worden. Zonder diepgaande hervorming kan het intergenerationeel evenwicht niet behouden blijven en wordt het systeem onhoudbaar. Bovendien is het pensioensysteem niet langer coherent met ontwikkelingen in de samenleving, zoals de veralgemening van het tweeverdienersmodel en de toegenomen instabiliteit en diversiteit van gezinsverbanden. Structurele hervormingen zijn noodzakelijk.

Voor wat betreft de aanvullende pensioenen, beveelt het rapport een pensioenplan voor nieuwe contractanten van de overheidssector. In de privé moet een verbreding en verdieping van de aanvullende pensioenen ingeschreven worden in de agenda van het sociale overleg, eventueel gekoppeld aan initiatieven om tot schaalvergroting en meer efficiëntie te komen. In plaats van uitkeringen in kapitaal lineair te belasten in functie van de leeftijd, stellen de experts voor om een progressiviteit in te voeren in functie van het kapitaal. Uitkeringen in rente moeten aangemoedigd worden in samenspraak met de sector en de sociale partners.

De twaalf experts achten het noodzakelijk dat de vaste wil moet bestaan om deze operatie volledig te beslissen en rond te maken in één legislatuur. De betrokken administraties moeten zo snel mogelijk beginnen met het instellen van informatiesystemen en toepassingen die nodig zijn om een doorzichtig puntensysteem praktisch te implementeren.

Het volledige rapport van de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 kan hier gelezen worden.

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

21.09.2020

Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar? Read more

14.09.2020

Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Read more

07.09.2020

COVID-19: vervallen voorlopige rijbewijzen geldig tot en met 31 december Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]