Nieuwe werking Medex wijzigt formaliteiten bij arbeidsongevallen overheidssector

Sinds 1 juli 2014 is de werking van Medex drastisch veranderd. Slachtoffers worden alleen nog opgeroepen om het percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid te bepalen – en zo nodig het percentage van hulp van derden – indien de tijdelijke arbeidsongeschiktheid 30 kalenderdagen of langer duurt. Bij kortere termijnen volgt alleen nog een oproep wanneer de genezing betwist wordt. Dus wanneer het slachtoffer ‘geen medisch attest van genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid’ voorlegt omdat het volgens een medisch verslag van een door hem geraadpleegde arts lijdt aan een blijvende ongeschiktheid. Nieuw is ook dat slachtoffers die tot 2 keer toe per aangetekende brief zijn uitgenodigd voor een onderzoek maar daar zonder geldige reden niet op zijn ingegaan, voortaan genezen worden verklaard.

Om dit alles vlot te laten verlopen, heeft Medex een aantal extra documenten nodig. Elke overheid moet het Bestuur van de Medische Expertise (of de aangeduide medische dienst) voortaan een kopie van de 'beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid' bezorgen. Ook het medische verslag moet worden doorgestuurd. En dat binnen de 48 uur na ontvangst. De overheid moet in beide gevallen ook de nodige gegevens meesturen aan de hand waarvan het slachtoffer kan worden geïdentificeerd.

De nieuwe formaliteiten staan in omzendbrief nr. 638 van 13 juni 2014. Die is gericht aan alle federale-, gemeenschaps-, gewestelijke, provinciale of plaatselijke overheidsbesturen, - instellingen of - diensten die onderworpen zijn aan de Arbeidsongevallenwet overheidspersoneel van 3 juli 1967.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

België implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]