Vermindering bijdragen voor ambtshalve aansluiting arbeidsongevallenverzekering

Het Fonds voor arbeidsongevallen kan, bij specifieke verzachtende omstandigheden en onder toezicht van het beheerscomité, een vermindering toekennen van de bijdragen die de werkgever moet betalen bij een ambtshalve aansluiting.

Een werknemer moet vooraleer werk wordt verricht, verzekerd zijn bij een arbeidsongevallenverzekeraar. De werkgever die geen verzekeringscontract afsluit, moet een bijdrage voor ambtshalve aansluiting betalen voor iedere werknemer die in dienst is of is geweest tijdens een kalendermaand. Die bijdrage is forfaitair en kan veel meer bedragen dan de verzekeringspremie die berekend wordt op basis van het werkelijk risico dat men dekt.

De wet van 21 december 2013 houdende dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving heeft daar aan toegevoegd dat een KB de bijdrage bij verzuim van verzekeringscontract kan verminderen. De wetgever heeft dus een wettelijke basis gecreëerd die toelaat om het bedrag van de bijdrage wegens ambtshalve aansluiting te verminderen binnen de arbeidsongevallenregeling. Ook een vrijstelling is mogelijk.

De nieuwe bevoegdheidsbepaling zou pas in werking treden op 31 december 2015, maar bij KB kan men die datum naar voor schuiven. En dat is wat nu gebeurt. Het KB van 27 mei 2014 pint die datum van inwerkingtreding namelijk vast op 1 september 2014.

Behartigenswaardige gevallen

Het beheerscomité van het Fonds voor arbeidsongevallen kan in behartigenswaardige gevallen een vermindering toekennen van de bijdragen die verschuldigd zijn door de werkgevers die geen verzekeringscontract afsluiten bij een verzekeringsonderneming.

Dit is mogelijk wanneer het comité bij eenparige en gemotiveerde beslissing stelt dat:

de niet-verzekering niet te wijten is aan een fout of een nalatigheid van de werkgever, of het gevolg is van uitzonderlijke omstandigheden;

ofwel het in te vorderen bedrag buitenmaats is in vergelijking met de ernst van de inbreuk;

ofwel de vermindering uitzonderlijk gerechtvaardigd kan worden om dwingende redenen van federaal of regionaal economisch belang.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

Belgi implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]