Geen dumpingprijzen in binnenvaartsector

Met een wet van 3 juni 2014 wil de wetgever bepaalde ‘ongeoorloofd lage prijzen’ in de binnenvaartsector aan banden leggen. Het begrip ‘ongeoorloofd lage prijs’ bestaat al in het wegvervoer. Het wordt ook verboden om een schip in gebruik te nemen voor goederenopslag of vervoer zonder dat het verzekerd is tegen alle risico’s van de vaart.

Tegen een redelijke prijs

Alle partijen zijn nog steeds vrij om bevrachtingsovereenkomsten te sluiten voor het nationaal en internationaal vervoer van goederen over de binnenwateren, tegen prijzen die zij vrij bepalen. Maar vanaf nu is het verboden om een schip in gebruik te nemen of in gebruik te geven met het oog op het vervoer of de opslag van goederen tegen een ongeoorloofd lage prijs.

Elke tussenkomst bij dergelijke praktijken, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, is eveneens verboden.

Een ongeoorloofd lage prijs is een “prijs die onvoldoende is” voor de eigenaar of exploitant van het schip “om alle kosten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de exploitatie, te kunnen dekken”. De 'prijs' is de vergoeding die voor het gebruik van het schip verschuldigd is, voor de hele duur van het gebruik. De prijs omvat onder meer de eigenlijke vrachtprijs, het overliggeld, de gasolietoeslag, en de laag- en hoogwatertoeslagen.

Verzekerd tegen alle risico's

Het is vanaf nu eveneens verboden om een schip in gebruik te nemen of in gebruik te geven met het oog op het vervoer of de opslag van goederen, zonder dat het verzekerd is tegen alle risico's van de vaart en zonder dat het voldoet aan alle wettelijke voorschriften.

Ook fiscale en sociale sancties

De sancties zijn niet mis. Bevrachters of vervoerders die de voorschriften op de ongeoorloofd lage prijzen en de risico's overtreden, zijn “gehouden tot voldoening van alle tijdens het gebruik van het schip opengevallen en onbetaald gebleven kosten, voortvloeiend uit wettelijke en reglementaire bepalingen van sociale en fiscale aard”!

Algemene sancties

Inbreuken op de bepalingen van deze nieuwe wet en haar toekomstige uitvoeringsbesluiten, worden behandeld door de politierechtbanken. De politierechters kunnen een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar uitspreken, een geldboete van 600 tot 15.000 euro, of een combinatie van deze straffen. Bij recidive binnen de 2 jaar kunnen zij de straf verdubbelen.

De rechter kan zelfs een verbod uitspreken om een schip gedurende 2 jaar te gebruiken voor het vervoer of de opslag van goederen in de Belgische binnenwateren. Dat verbod gaat bovendien gepaard met een geldboete. Als het verbod niet wordt nageleefd, wordt het schip aan de ketting gelegd, “op kosten en risico van de eigenaar”.

De regering zal bij koninklijk besluit nog de ambtenaren aanwijzen die de inbreuken op de nieuwe wet kunnen opsporen en vaststellen.

Meldplicht voor nieuwe vaartuigen

Vervoerders die in België gevestigd zijn of die hier hun zetel hebben, zijn vanaf nu verplicht om het Fonds voor de Binnenvaart op de hoogte te brengen, wanneer zij nog maar de intentie hebben om een nieuw gebouwd of een ingevoerd schip in de vaart te brengen. De kennisgeving moet plaatsvinden minstens 6 maanden vóór het schip effectief in gebruik wordt genomen.

De overheid hoopt zo de capaciteit van de binnenvaartvloot beter te kunnen inschatten.
De meldplicht zal nog verder uitgewerkt worden in een koninklijk besluit.

Niet voor...

De wet van 3 juni 2014 is van toepassing op schepen, maar geldt niet voor:

zeeschepen;

het slepen of duwen van zeeschepen (wel van binnenvaartuigen); en

schepen die weliswaar bestemd zijn voor, of gebruikt worden voor het professionele vervoer van goederen, maar die nog geen 20 meter lang zijn.

Vanaf 22 augustus

De nieuwe wet treedt 10 dagen na publicatie in werking. Dat is op 22 augustus 2014.
Maar de bepalingen over de Commissie voor de Binnenvaart en de ambtenaren die inbreuken op de wet kunnen vaststellen, gelden maar vanaf een latere datum.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

België implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]