Nieuw systeem bij wijziging van tussenpersoon door cliënt

Assuralia, de beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen, en de federaties voor verzekerings- en financiële tussenpersonen Feprabel, FVF en BVVM hebben op 2 juni een protocol ondertekend voor een nieuwe procedure bij wijziging van tussenpersoon door de cliënt. Het nieuwe systeem dat Assuralia en de federaties van tussenpersonen ontwikkeld hebben, is eenvoudiger omdat de opzegging van de lopende overeenkomst niet langer vereist is. Het nieuwe systeem treedt in werking op 8 oktober 2014 en zal voor de overdracht van commissie van toepassing zijn op de overeenkomsten met hoofdvervaldag vanaf 8 januari 2015.

Tot 8 oktober 2014 moest een verzekeringnemer, wanneer hij van tussenpersoon wou veranderen, de verzekeraar een plaatsingsmandaat overhandigen. Met dat mandaat werd de lopende overeenkomst opgezegd en een nieuwe overeenkomst gesloten tegen dezelfde voorwaarden.

De opzegging was noodzakelijk om het recht op het commissieloon over te dragen van de oude naar de nieuwe tussenpersoon. Die verplichte opzeggingsprocedure was omslachtig (een aangetekende brief, betwisting in geval van successie of herroeping van mandaten...).

Nieuw systeem

In het nieuwe systeem is voorzien dat:

zodra de verzekeraar het bericht ontvangt, het beheer van de overeenkomst overgedragen wordt naar de nieuwe tussenpersoon.

als het bericht verzonden is minstens drie maanden vóór de hoofdvervaldag van de overeenkomst, het recht op het commissieloon op de datum van die vervaldag overgedragen wordt naar de nieuwe tussenpersoon. Voor levensverzekeringen wordt het commissieloon onmiddellijk overgedragen naar de nieuwe tussenpersoon.

Transparantie

De cliënt beslist soeverein om van tussenpersoon te veranderen. De aan de kant geschoven tussenpersoon moet die beslissing respecteren en kan in principe niet eisen dat hij op de hoogte gebracht wordt van de naam van de nieuwe tussenpersoon.

Om misbruik te vermijden bepaalt het nieuwe systeem echter wel dat de verzekeraar een niet gewijzigde kopie richt aan de oude tussenpersoon, op diens uitdrukkelijke en schriftelijke vraag wanneer:

Er een geldend niet-concurrentiebeding bestaat.

De cliënt een verklaring meedeelt waaruit blijkt dat hij geen bericht van wijziging van tussenpersoon zou ondertekend hebben of niet op de hoogte zou zijn van zo'n bericht.

Er een conflict optreedt betreffende de overdracht van de betrokken overeenkomst of de beoogde portefeuille. Concreet moet het bestaan van het conflict blijken uit een kopie van een ingebrekestelling (verzonden door een van de partijen in het geding naar de andere partij) of een verzoek met een beschrijving van het conflict die een advocaat bezorgd heeft aan de verzekeraar.

Inwerkingtreding

Het nieuwe systeem van wijziging van tussenpersoon treedt in werking op 8 oktober 2014. Vanaf deze datum vervangt dit het oude gebruik betreffende het plaatsingsmandaat.

Bijgevolg gebeurt vanaf die datum iedere wijziging van tussenpersoon aan de hand van het nieuwe model. Wanneer het oude model na 8 oktober gebruikt wordt, zal de verzekeraar aan de tussenpersoon vragen hem een door de cliënt ondertekend bericht van wijziging van tussenpersoon te bezorgen.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Lees meer

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Lees meer

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]