Nieuw verkeersbord signaleert ‘lage emissiezone’

Een ‘lage emissiezone’ wordt omschreven als ‘een zone waarin omwille van de leefbaarheid, in het bijzonder de milieu- en gezondheidshinder door een slechte luchtkwaliteit, een selectief toelatingsbeleid voor motorvoertuigen wordt gehanteerd in relatie tot de door die voertuigen veroorzaakte milieuhinder’.

Een nieuw verkeersbord - F117 - duidt het begin van de zone aan. Het einde van de zone wordt aangegeven met het verkeersbord F118. Beide nieuwkomers worden ingeschreven in de wegcode, samen met de nieuwe omschrijving voor 'lage emissiezone'.

F117

 

Dat gebeurt met een koninklijk besluit van 21 juli 2014 dat in werking treedt op 25 oktober 2014. Tegelijk past een ministerieel besluit met dezelfde datum het besluit aan waarin de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van verkeerstekens worden bepaald. Zo moeten de borden afzonderlijk worden geplaatst van de andere verkeersborden met zonale draagwijdte. Maar ze mogen wel op dezelfde paal worden bevestigd.

Uit de aanhef van het wijzigings-KB blijkt dat de overheid de mogelijkheid wil creëren om vervuilende voertuigen te weren uit bepaalde gebieden. Bedoeling is om de uitstoot van 'luchtverontreinigende emissies' in die zones te verminderen en de luchtkwaliteit lokaal te verbeteren.

Aangezien het hier om een gewestmaterie gaat, is het aan de gewestelijke overheden om de categorieën van motorvoertuigen te bepalen die niet toegelaten zijn in de lage emissiezones. Zij zijn bevoegd voor milieu en zij zullen dus ook afspraken moeten maken met de lokale overheden. Bijvoorbeeld over de gebieden die in aanmerking komen om een lage emissiezone te zijn en over de uitwerking van het flankerend beleid.

Een gerichte communicatie moet een maatschappelijk draagvlak creëren voor deze beleidsmaatregel. De gewesten zullen ook afspraken moeten maken over het monitoren van de effecten van de maatregel. Zij moeten immers inspanningen leveren om de limietwaarden te respecteren die Europa oplegt.

30.01.2018

Schade aan particulier vervoerde goederen Read more

23.01.2018

Vlaanderen breidt kilometerheffing uit in strijd tegen sluipverkeer Read more

12.01.2018

25 doden per jaar minder bij verdubbeling telewerk Read more

22.12.2017

Maritieme beveiliging: uitbreiding controle nationale veiligheidsautoriteit Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]