Nederlandse versie van ADR-2015 gepubliceerd

Vanaf 1 januari 2015 geldt een nieuwe versie van het ‘Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR). De Nederlandse vertaling ervan is op 18 december in het Staatsblad verschenen.

ADR staat voor “Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route” of “Europees verdrag betreffende het Internationaal Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg”. Het is een verdrag van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (Unece) en de bijlagen A en B worden om de 2 jaar bijgewerkt. Onder invloed van wijzigingen aan de algemene modelvoorschriften van de VN, maar ook onder impuls van de industrie en de transportsector.

ADR-2015 bevat heel wat nieuwigheden ten opzichte van ADR-2013. Onder meer met betrekking tot

nieuwe en gewijzigde definities: 'kleine container', 'gesloten container voor losgestort vervoer', 'composiet verpakking';

de algemene voorschriften m.b.t. vrijstellingen. Onder andere voor het vervoer van vloeibare brandstoffen, het vervoer van opslag- en productiesystemen voor elektrische energie en het vervoer van elektrische lampen;

de classificatievoorschriften: invoering van nieuwe rubrieken voor geabsorbeerde gassen, lege ongereinigde verpakkingen die als afval worden vervoerd en visceuze brandbare vloeistoffen;

de lijst gevaarlijke goederen: nieuwe UN-nummers. Onder meer voor lege, ongereinigde verpakkingen (UN 3509) en geabosorbeerde gassen (UN 3510 - 3526);

de lijst 'bijzondere bepalingen': onder meer met betrekking tot afvallithiumbatterijen, condensatoren en houders voor additieven op tankwagens;

nieuwe voorschriften voor het gebruik van verpakkingen, supplementaire verpakkingen, gebruik van tanks. Introductie van 'grote bergingsverpakkingen';

de afmeting van etiketten en merktekens, gebruik van het merkteken 'verwarmde stoffen', markering 'bergingsverpakking' en 'overpakking', wijzigingen aan de verzendingsprocedures en verzendingsdocumenten;

de constructievoorschriften en beproeving van verpakkingen, IBC's en tanks. Onder meer voor aërosols en gaspatronen en tanks klasse 3;

het opleidingsgetuigschrift van ADR-chauffeurs en de brandstofvoorschriften.

De website van de Unece bevat zoals steeds een overzicht van alle wijzigingen. Net als de website van de FOD Mobiliteit.

Er geldt ook dit keer een overgangstermijn. Tot en met 30 juni 2015 kunnen ADR-2013 en ADR 2015 naast elkaar worden toegepast.

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

21.09.2020

Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar? Read more

14.09.2020

Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Read more

07.09.2020

COVID-19: vervallen voorlopige rijbewijzen geldig tot en met 31 december Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]