Pensioensparen: taks op het langetermijnsparen gedaald, maar versnelde inning

Om het pensioensparen aan te moedigen, heeft de regering de belasting op uitgekeerde pensioenkapitalen verlaagd. Het tarief van de ‘taks op het langetermijnsparen’ is gedaald van 10% tot 8%, voor alle reserves die in het kader van het pensioensparen worden gestort vanaf 1 januari 2015. De taks op het langetermijnsparen van 10%, op de tot 31 december 2014 opgebouwde reserves in het kader van het pensioensparen, wordt wel versneld geïnd.

Van 10% naar 8%

Vóór 1 januari 2015 werd er een taks van 10% geïnd op de reserves van levensverzekeringen en van spaartegoeden, opgebouwd in het kader van het pensioensparen, op het ogenblik dat de verzekeringnemer of de rekeninghouder 60 jaar bereikt.

Sinds 1 januari 2015 bedraagt deze taks nog slechts 8%. Dit om het pensioensparen te bevorderen.

Voor alle duidelijkheid, het gaat hier om de reserves van levensverzekeringscontracten en de spaartegoeden geplaatst op een collectieve of individuele spaarrekening waarvoor de verzekeringnemer of de rekeninghouder een belastingvermindering heeft verkregen, verleend bij artikel 145(1), 5° van het WIB 1992.

Versnelde inning

De Regering gaat de taks op het langetermijnsparen van 10%, op de tot 31 december 2014 opgebouwde reserves in het kader van het pensioensparen, wel versneld innen.

Gedurende 5 jaar, van 2015 tot 2019, zal er elk jaar 1% worden geïnd, tot een totaal bedrag van 5% is afgehouden van de opgebouwde reserves tot 31 december 2014. Het resterend bedrag van de taks wordt op de normale datum verminderd van 5% tot 3% (resp. 10% - 5% en 8% - 5%).

De vervroegde inning wordt berekend op het bedrag van de theoretische afkoopwaarde samengesteld op 31 december 2014 voor de levensverzekeringscontracten, en op het spaartegoed geplaatst op de spaarrekeningen op 31 december 2014.

Indien de taks op het langetermijnsparen gedurende die 5 jaar (2015 tot 2019) opeisbaar wordt omdat de verzekeringnemer of rekeninghouder tijdens die periode 60 jaar wordt, is de vervroegde inning betaalbaar tot het jaar voorafgaand aan het normale tijdstip van de betaling van de taks.

Het bedrag van de vervroegde inning wordt afgetrokken van de taks verschuldigd op het tijdstip bepaald bij artikel 184 van het WDRT.

De vervroegde inning is betaalbaar uiterlijk op 30 september van elk van de jaren 2015 tot 2019.

Uitkering pensioensparen bij 'brugpensioen'

Opgelet! Wie toetreedt tot het stelsel van 'werkloosheid met bedrijfstoeslag' (het vroegere 'brugpensioen') vooraleer hij of zij 60 jaar wordt, en bij die toetreding zijn spaartegoed opvraagt, zal vanaf het aanslagjaar 2018 op dat tegoed geen 8% verschuldigd zijn, maar wel 33% personenbelasting.

Het gunsttarief van 8% geldt in de personenbelasting dus enkel nog voor de aanslagjaren 2016 en 2017.

De voordelige aanslagvoet van 8% wordt nl. vanaf het aanslagjaar 2018 nog enkel toegepast als er spaartegoeden, kapitalen en afkoopwaarden worden uitgekeerd aan de rechthebbende naar aanleiding van zijn pensionering op de normale datum of in één van de 5 jaren die aan die datum voorafgaan, of zijn rechtverkrijgende indien hij overlijdt.

Bij de berekening van de belasting wordt de vervroegde inning behandeld als een ingehouden bedrijfsvoorheffing, voor het totale werkelijk geïnde bedrag. Het gaat dus niet om een gelijkstelling met bedrijfsvoorheffing en de vervroegde inning blijft dan ook een taks op het langetermijnsparen. Daarom is er geen verrekening van deze vervroegde inningen op het vlak van de inning van de bedrijfsvoorheffing die geen rekening zal houden met deze vervroegde inningen in de berekening. De verrekening gebeurt dus enkel op het vlak van de berekening van de belasting.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Lees meer

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Lees meer

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]