Kilometerheffing voor vrachtwagens vanaf 1 april 2016

Vrachtwagens – zowel binnenlandse als buitenlandse – betalen vanaf 1 april 2016 een heffing per gereden kilometer op de belangrijkste Belgische verkeersassen. Hoeveel die heffing precies bedraagt hangt af van het gewicht en de emissieklasse van de vrachtwagen. De zwaarste en meest vervuilende vrachtwagens betalen het meest.

Kilometerheffing

Vrachtwagens van meer dan 3,5 ton betalen vanaf 1 april 2016 een heffing op het aantal afgelegde en geregistreerde kilometers. De heffing wordt opgelegd door de gewesten.

Het basistarief van de heffing bedraagt 11,3 eurocent. Daar kan wel nog iets bijkomen of afgaan, afhankelijk van het gewicht van het voertuig en zijn emissieklasse. In het Brussels Gewest wordt een onderscheid gemaakt naargelang het soort weg.

Waar?

In Vlaanderen betalen vrachtwagens de kilometerheffing op een aantal autosnelwegen, autosnelwegringen en gewestwegen die hier op deze kaart worden aangeduid. De havengebieden in Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge blijven buiten schot.

In het Brussels Gewest betalen vrachtwagens de kilometerheffing op de Brusselse autosnelwegen, de ring om Brussel, de gewestwegen en de gemeentewegen. Om welke wegen het precies gaat is netjes opgelijst.

In het Waalse Gewest gaat de heffing gelden voor het weggennet waar nu het eurovignet nodig is. Daarnaast zal de heffing gelden op 300 kilometer aan regionale wegen om sluipverkeer te ontmoedigen. Zij worden aangeduid op deze kaart.

Gewicht

Alleen vrachtwagens met een maximaal toegelaten totaalgewicht (MTT) van meer dan 3,5 ton betalen de kilometerheffing. Het basistarief van 11,3 eurocent daalt met 5 eurocent voor vrachtwagens met een MTT van minder dan 12 ton. Vrachtwagens van 12 ton tot en met 32 ton betalen niets extra's - althans niet op basis van hun gewicht. Voor vrachtwagens van meer dan 32 ton komt er 0,4 eurocent bij het basistarief.

EURO-emissieklasse

Ook de EURO-emissieklasse van de vrachtwagen beïnvloedt het bedrag van de kilometerheffing.

Vrachtwagens van de emissieklasse EURO 5, EEV (Enhanced Environmentally friendly Vehicle) of hoger betalen het minst bij. Voor die voertuigen komt er 1,1 eurocent bovenop het basistarief.

Bij vrachtwagens uit de emissieklasse EURO 4 komt er 3,2 eurocent bij, bij die uit de emissieklasse EURO 3 gaat het om 6,3 eurocent extra. Alle andere EURO-emissieklassen betalen 8,3 eurocent meer.

Vanaf 1 januari 2018 gelden andere tarieven. De lichte verhoging met 1,1 eurocent geldt dan enkel voor vrachtwagens uit de emissieklasse EURO 6 of hoger. Voor vrachtwagens uit de emissieklasse EURO 5 of EEV komt er dan 2,1 eurocent bij. De tariefverhogingen voor de andere emissieklassen veranderen niet.

Voor vrachtwagens op de Brusselse gewestwegen of gemeentewegen ziet de bijkomende heffing op basis van de EURO-emissieklasse er licht anders uit. Vrachtwagens met een emissieklasse VI of hoger betalen 1,1 eurocent extra, die met een emissieklasse EURO V of EEV 2,1 eurocent. Er komt 4,4 eurocent bij bij de emissieklasse IV, 7,5 eurocent bij een emissieklasse III en 10 cent bij de andere EURO-emissieklassen. Ook hier worden de tarieven vanaf 1 juli 2018 aangepast. Brussel kent aan elektrische voertuigen de EURO-emissieklasse VI toe.

Geregistreerde kilometers

Op het aantal geregistreerde kilometers wordt een correctiefactor toegepast. Die compenseert een eventueel onnauwkeurige registratie. Die correctiefactor bedraagt 1,5 procent.

Registratie

De houders van de heffingsplichtige vrachtwagens sluiten een dienstverleningsovereenkomst af met een dienstverlener. Ze bezorgen hem de voertuigdocumenten zodat hij het kenteken, het MTT en de EURO-emissieklasse kan vaststellen. Zaken die nodig zijn om de kilometerheffing te kunnen berekenen en factureren.

De vrachtwagens moeten uitgerust zijn met een elektronische registratievoorziening, de zgn. on boardunit (OBU). De OBU werkt met satellietpositionering. De dienstverlener kan een waarborg vragen voor de OBU.

Belastingplichtige

De belastingplichtige is de houder van het voertuig. Dat is diegene op wiens naam het kenteken van het voertuig in België of in het buitenland is ingeschreven. Is er voor het voertuig geen kenteken ingeschreven dan is de belastingplichtige diegene die het voertuig feitelijk ter beschikking heeft.

De houder van het voertuig kan - wanneer het voertuig bestendig of gewoonlijk ter beschikking is van een derde door verhuur, leasing of een andere overeenkomst - die derde als houder - en dus belastingplichtige - aanwijzen. Dat kan wel enkel maar in onderling akkoord met de derde. Een schriftelijke verklaring hierover - ondertekend door de houder van het voertuig en de derde - moet dan voorgelegd worden aan de dienstverlener.

Bestuurder

Als de houder van het voertuig de kilometerheffing niet betaalt, is diegene die het voertuig feitelijk ter beschikking heeft hoofdelijk gehouden tot het betalen van de heffing. En dat is de bestuurder. Hij heeft wel een verhaal tegen de houder van het voertuig.

Administratieve geldboete

Wie de nieuwe regels niet naleeft, kan een administratieve geldboete oplopen van 1000 euro (vanaf 1 juli 2017 ook te indexeren). Bij niet-betaling van de boete kan de rechtbank op vraag van de fiscale administratie de nummerplaat van het voertuig verbeurd verklaren en bevelen om ze terug te geven.

Vrijstellingen

Niet alle vrachtwagens moeten een kilometerheffing betalen. Er zijn ook vrijstellingen. Het gaat om

vrachtwagens die in een ander gewest zijn vrijgesteld van de heffing. Een nieuwe vrijstellingsaanvraag per gewest is dus niet nodig;

vrachtwagens van defensie, civiele bescherming, brandweer en politie. Mits ze uiterlijk herkenbaar zijn;

vrachtwagens die speciaal en uitsluitend dienen voor medische doeleinden (bv. mobiele operatiezalen). Ook hier moeten ze uiterlijk herkenbaar zijn;

landbouw-, tuinbouw- en bosbouwvoertuigen.

De vrijstellingen - behalve die voor voertuigen die ook in een ander gewest zijn vrijgesteld - moeten expliciet aangevraagd worden voor het begin van het belastbare tijdperk. En ze gelden pas vanaf het belastbare tijdperk dat volgt op de toekenning ervan.

Compensaties

De vrachtwagensector krijgt de nodige compensaties. In het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest zullen vrachtwagens van minder dan 12 ton geen verkeersbelasting meer betalen. Voor de andere vrachtwagens daalt de verkeersbelasting. De verkeersbelasting blijft voor die zwaardere vrachtwagens wel afhangen van het aantal assen en de aard van de ophanging

De kilometerheffing komt in de plaats van het Eurovignet. Dat wordt afgeschaft.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

België implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]