Inwerkingtreding definitieve regeling ‘Wijninckxbijdrage’ uitgesteld

Een werkgever die voor een werknemer stortingen doet voor de opbouw van een aanvullend pensioen, moet in bepaalde gevallen een bijzondere bijdrage van 1,5% betalen, bovenop de bijzondere bijdrage van 8,86% op de stortingen voor buitenwettelijke pensioenvoordelen.

De regels die bepalen wanneer die zogenaamde 'Wijninckxbijdrage' verschuldigd is, verschillen naargelang de bijdrage verschuldigd is in de periode vóór of na 1 januari 2016. Want er is sprake van 2 fasen:

een voorlopige regeling - de overgangsregeling - die liep van 1 januari 2012 tot 31 december 2015;

een definitieve regeling die normaal in werking zou treden vanaf 1 januari 2016.

Die datum van inwerkingtreding wordt nu vastgepind op 1 januari 2017 door de 'wet van 20 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken'. Via een aanpassing van de programmawetten van 22 juni en 27 december 2012, die de bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor de aanvullende pensioenen ingevoerd hebben voor werknemers en zelfstandigen.

Uit de toelichting bij de nieuwe verzamelwet blijkt dat de invoering van de 'definitieve fase' vereist dat de betrokken pensioeninstellingen hun informaticasystemen aanpassen en bijkomende gegevens verstrekken. En de wetgever wil hen meer tijd geven om dat te doen, 'temeer zij ook op andere vlakken geconfronteerd worden met grondige aanpassingen'.

In de definitieve regeling zal men verwijzen naar de pensioendoelstelling. Dat is het maximumbedrag van de overheidspensioenen, vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk die rekening houdt met de al gepresteerde loopbaan als werknemer en zelfstandige.

De bijdrage van 1,5% zal verschuldigd zijn in het vierde kwartaal van elk bijdragejaar, wanneer op 1 januari van het jaar dat aan een bijdragejaar voorafgaat de som van het wettelijk pensioen en van de verworven reserves - of, bij gebrek aan verworven reserves, de reserves - voor het aanvullend rust- of overlevingspensioen, de pensioendoelstelling voor een werknemer overschrijdt.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]