Nieuwe criteria voor ‘verzwaard risico’ op arbeidsongevallen

Ondernemingen met een hoger risico op arbeidsongevallen moeten een forfaitaire bijdrage betalen aan hun verzekeraar. Maar vanaf 27 november gelden nieuwe criteria om te bepalen welke ondernemingen zo’n ‘onevenredig verzwaard risico’ vertonen.

Preventiecontributie

Ondernemingen die het in vergelijking met hun sectorgenoten niet te nauw nemen met arbeidsongevallenpreventie, moeten een forfaitaire preventiecontributie betalen aan hun arbeidsongevallenverzekeraar. Die gebruikt het geld om arbeidsongevallen te voorkomen bij de betrokken werkgever. En hij brengt daarover verslag uit bij het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO).

Het FAO stelt ieder jaar een lijst op van 200 ondernemingen met een verzwaard risico. Die moeten dus een bijdrage betalen.

Verzwaard risico

Uitgangspunt is het 'verzwaard risico' dat omschreven wordt in de arbeidsongevallenwet. Er is sprake van een 'onevenredig verzwaard risico' wanneer, 'met uitsluiting van het risico voor de ongevallen op de weg naar of van het werk, gedurende de observatieperiode de frequentie en de ernst van de ongevallen de grens overschrijden'.

Men hanteert hierbij nog steeds de omschrijving van begrip 'arbeidsongeval' uit de arbeidsongevallenwet, met uitsluiting van het ongeval op de weg naar en van het werk, dat een tijdelijke ongeschiktheid van minstens 4 dagen veroorzaakt, de dag van het ongeval niet meegerekend, of het overlijden.

Het FAO stelt het verzwaard risico vast en brengt de verzekeraar op de hoogte. Die brengt dit risico ter kennis van de werkgever en int onmiddellijk en zonder tussenpersoon een forfaitaire preventiecontributie.

Uitvoering

De toepassingsregels zitten in KB van 23 december 2008. Zo omschrijft het uitvoeringsbesluit de frequentie, de ernst, de grens en de duur van de observatieperiode. Maar de wetgever heeft een ondergrens vastgelegd: 'vijfmaal de gemiddelde ernst en frequentie'.

Een verzamelwet van 16 november 2015 maakt daar nu 'driemaal' van, met ingang van 26 november 2015. En een bijhorend KB van 25 november 2015 past in uitvoering daarvan de omschrijving van het 'verzwaard risico' aan.

Het komt erop neer dat een onderneming voortaan een onderneming met een verzwaard risico is wanneer de ernst en de frequentie van de arbeidsongevallen binnen die onderneming 3 keer hoger zijn dan gemiddeld in de activiteitensector waartoe de onderneming behoort, en niet 5 keer zoals nu het geval is.

Nieuwe omschrijving

Een verzekerd risico wordt met ingang van 27 november 2015 als een verzwaard risico beschouwd indien:

in de onderneming de risico-index op jaarbasis in het laatste kalenderjaar en in een ander kalenderjaar van de observatieperiode minstens driemaal de risico-index van de activiteitensector waartoe de onderneming behoort bedraagt en minstens vijfmaal de risico-index van de privésector; en

er in de loop van deze beide kalenderjaren minstens 2 arbeidsongevallen gebeurden en minstens 6 in de loop van de observatieperiode.

De risico-index is gelijk aan de som van de frequentie en de ernst, gedeeld door het arbeidsvolume dat wordt uitgedrukt in voltijdse equivalenten.

De frequentie is het totale aantal arbeidsongevallen dat werd geregistreerd in de loop van de observatieperiode, vermenigvuldigd met 4.

De ernst is het aantal ten gevolge van arbeidsongevallen werkelijk verloren kalenderdagen, beperkt tot 120 dagen per arbeidsongeval. Voor een dodelijk ongeval worden 120 dagen in rekening gebracht.

Uit een persbericht blijkt dat het de bedoeling is dat :

de impact van de ondernemingsgrootte op de kans om als verzwaard risico te worden beschouwd, vermindert;

er meer rekening wordt gehouden met de ernst van het ongeval; en

men vermijdt dat er een onderneming geselecteerd wordt waarin slechts één ongeval gebeurd is in de jaren waarin aan de criteria is voldaan.

Uit de simulaties van het Fonds voor arbeidsongevallen blijkt bijvoorbeeld dat - mede door deze aanpassingen - het aantal ondernemingen met 20 of meer voltijdse werknemers dat als een onderneming met een verzwaard risico kan worden beschouwd, zou stijgen.

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

21.09.2020

Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar? Read more

14.09.2020

Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Read more

07.09.2020

COVID-19: vervallen voorlopige rijbewijzen geldig tot en met 31 december Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]