Beroepsorganisaties geven info over nieuw systeem voor wijziging van tussenpersoon

Assuralia en de drie organisaties van tussenpersonen (Feprabel, FVF en UPCA) hebben een protocolakkoord ondertekend waarmee een nieuw systeem wordt ingevoerd voor als de klant beslist om van verzekeringstussenpersoon te veranderen. De vier federaties hebben een document uitgebracht met toelichtingen voor de gebruikers.

Sinds 8 oktober 2015 gebeurt ieder wijziging van tussenpersoon door middel van een nieuw bericht van wijziging. De wijziging die op een andere manier zou gebeuren, heeft geen gevolgen voor de overdracht van het recht op commissieloon. Het nieuwe systeem, dat eenvoudiger is omdat het niet langer de opzegging van het lopende contract vereist, vervangt het oude systeem van het plaatsingsmandaat, dat definitief is verdwenen.

Ter herinnering, de nieuwe methode voorziet dat:

zodra de verzekeraar het bericht van wijziging van verzekeringstussenpersoon ontvangt, het beheer van het contract wordt overgedragen naar de nieuwe tussenpersoon;

indien het bericht minstens drie maanden voor de hoofdvervaldag van het contract wordt verzonden, het recht op commissieloon wordt overgedragen op deze vervaldag aan de nieuwe tussenpersoon. In geval van opeenvolgende berichten van wijzigingen van tussenpersoon wordt het recht op commissie toegekend aan de laatste tussenpersoon die werd aangeduid door een bericht verstuurd naar de verzekeraar ten minste drie maanden vóór de hoofdvervaldag van de overeenkomst.

Bij levensverzekeringen is het systeem anders: het recht op incasso-commissieloon wordt onmiddellijk overgedragen naar de nieuwe tussenpersoon. Het recht op commissieloon voor het aanbrengen blijft bij de tussenpersoon die de zaak heeft aangebracht.

Het model van dit bericht is het onderwerp geweest van verschillende circulaires en is beschikbaar op de website van Assuralia, die ook een document met toelichtingen aan de gebruikers online heeft geplaatst. Dit document neemt de vorm aan van een lijst met veel gestelde vragen (FAQ).

Dit document omvat een aantal nieuwe preciseringen die, met ingang van 1 januari 2016, het aanvankelijke stelsel vervolledigen. De belangrijkste ingevoerde vernieuwingen betreffen de volgende aspecten:

Verzekeringsovereenkomst nog niet in werking getreden: een overeenkomst die nog niet in werking is getreden kan het voorwerp uitmaken van een bericht van wijziging van tussenpersoon, met overdracht van het recht op commissieloon, indien het bericht minstens drie maanden voor de inwerkingtreding van het contract werd verstuurd.

Mogelijkheid om af te wijken van de termijn van drie maanden in specifieke domeinen (bv. grote risico's, raamovereenkomst affinity...). De afwijkende termijn kan voorzien worden in het contract zelf of in een later akkoord. Als de verzekeringsnemer wenst dat deze afwijkende termijn van toepassing is op de kennisgeving van het bericht van wijziging van tussenpersoon, met overdracht van het recht op het commissieloon, dan moet hij dit ofwel op het bericht vermelden, ofwel moet hij een kopie bijvoegen van het contractuele beding waarin de afwijkende termijn is opgenomen. Dit beding moet zijn overeengekomen voor de kennisgeving aan de verzekeraar van het bericht van wijziging van tussenpersoon.

Verplichting om het bericht correct in te vullen: het gedateerde en ondertekende bericht van wijziging van tussenpersoon moet onmiddellijk aan de verzekeraar worden meegedeeld. Als dit niet correct is ingevuld, zal deze laatste het weigeren, bijvoorbeeld als:
- niet duidelijk is aangegeven op welke polis(sen) het bericht betrekking heeft;
- de handtekening van de verzekeringsnemer of zijn vertegenwoordiger (als het gaat om een rechtspersoon) ontbreekt op het bericht;
- de hoedanigheid van de ondertekenaar niet vermeld wordt wanneer de verzekeringsnemer een rechtspersoon is;
- als er wijzigingen werden aangebracht aan de inhoud van het bericht; eventuele commentaar moet onderaan het document worden aangebracht, bij de rubriek voor intern gebruik.

Bericht van wijziging van tussenpersoon en opzegging van de overeenkomst: het model van bericht heeft enkel betrekking op de wijziging van tussenpersoon die voortaan duidelijk losstaat van de opzegging. Als de klant tegelijkertijd het contract wil opzeggen en van tussenpersoon wil veranderen tot de effectieve stopzetting van de overeenkomst, dan moet hij de verzekeraar twee documenten bezorgen: een bericht van wijziging van tussenpersoon en een opzegbrief.

Uitsluitingen: bepaalde contracten die onder specifieke regels vallen, zijn uitgesloten van het stelsel van het bericht van wijziging van tussenpersoon. Dit is het geval voor niet-mandateerbare overeenkomsten en zeeverzekeringscontracten.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

Belgi implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]