Vennootschappen moeten taks op interne pensioenvoorzieningen toch betalen

De programmawet van 22 juni 2012 heeft een eenmalige belasting ingevoerd ten laste van belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de Ven.B., de RPB of de BNI, op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen ten voordele van werknemers en bedrijfsleiders. Het ging hierbij om voorzieningen die bestonden op het einde van het laatste boekjaar met afsluiting vóór 1 januari 2012.

Het tarief van die afzonderlijke aanslag bedraagt 1,75% van deze voorzieningen. De bedoeling was dus om deze belasting samen met de vennootschapsbelasting over 2013 in te kohieren.

Maar de vennootschappen konden er ook voor opteren om deze afzonderlijke aanslag gespreid te betalen over 3 aanslagjaren, nl. aj. 2013, aj. 2014 en aj. 2015. Als ze hiervoor opteerden, bedroeg het tarief voor elk van de aanslagjaren 0,60% van het bedrag van de voorziening (in totaal dus 1,80%).

De wetgever heeft bovenstaande regeling nu op enkele punten gewijzigd en aangevuld.

Artikel 66 van de programmawet van 22 juni 2012 voorzag immers niet in bepaalde bijzondere situaties, zoals het geval waarin de vennootschap de duur van zijn boekjaar heeft gewijzigd, of het geval waarin een vennootschap die de taks verschuldigd is, deelneemt aan een fusie- of splitsingsoperatie (herstructurering).

Voorzieningen op het einde van het laatste belastbaar tijdperk

Voortaan viseert de belasting de voorzieningen zoals die bestonden op het einde van het laatste belastbaar tijdperk (in plaats van op het einde van het laatste boekjaar) met afsluitdatum vóór 1 januari 2012.

Afsluitdata boekjaar

Omdat de vennootschappen niet aan de taks zouden kunnen ontsnappen via manipulaties met de afsluitdatum van hun boekjaar, past de wetgever de voorziene regeling aan.

Zo zou een vennootschap die normaal gezien haar boekjaar afsluit op 30 december 2013 (= verbonden aan het aj. 2013), maar haar boekjaar via een statutaire wijziging verschuift naar 31 december 2013, aan de taks kunnen ontsnappen. Door de afsluitdatum van haar boekjaar te verschuiven naar 31 december 2013, is het immers niet meer verbonden aan het aj. 2013, maar wel aan het aj. 2014.

Daardoor is er geen aj. 2013 en heeft de vennootschap dus de 1,75% op het totaal bedrag van de voorzieningen voor aanvullende pensioenen op het einde van het boekjaar (nu op het einde van het belastbaar tijdperk) met afsluitdatum vóór 1 januari 2012 (nl. 30 december 2011) niet kunnen betalen.

Daarenboven kon de vennootschap, bij gebrek aan een Ven.B-aangifte voor het aj. 2013, ook niet kiezen voor de gespreide inkohiering van de afzonderlijke aanslag met de vennootschapsbelasting verbonden aan de aj. 2013 tot 2015.

Maar voortaan blijft een vennootschap in alle gevallen waarin ze met de afsluitdatum van haar boekjaar heeft geschoven, en de taks (al dan niet gespreid over de aj. 2013 tot 2015) nog niet of nog niet volledig heeft betaald, de taks toch nog verschuldigd voor het aj. 2016.

Is er geen aj. 2016, dan blijft ze de taks verschuldigd voor het aj. 2017.

Ontbrak het aj. 2013, dan is de vennootschap de taks van 1,75% nu in één keer verschuldigd, en kan ze niet kiezen voor een gespreide betaling.

Was er wel een aj. 2013 en had de vennootschap gekozen voor een gespreide betaling, maar was er nadien geen aj. 2014 of aj. 2015, dan is ze het saldo toch nog verschuldigd.

Herstructurering

Wanneer er door een herstructureringsoperatie geen belastbaar tijdperk bestaat dat verbonden is met het aj. 2013 in hoofde van de overnemende of verkrijgende vennootschap of van de Belgische inrichting (bedoeld in art. 211, § 1, vijfde lid, WIB 1992), dan is het saldo van de niet gestorte taks van 1,75% van het totaal bedrag van de voorzieningen voor aanvullende pensioenen op het einde van het boekjaar (nu op het einde van het belastbaar tijdperk) verschuldigd in hoofde van die belastingplichtige, in één keer en op hetzelfde moment als de belasting voor het aj. 2016.

Is er geen belastbaar tijdperk verbonden met aj. 2016, dan is het saldo ten laatste op hetzelfde moment als de belasting voor aj. 2017 verschuldigd.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]