Niet iedereen aan boord is een zeeman

Zeelieden die het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval, zijn op een iets andere manier verzekerd dan “gewone” werknemers. Reders zijn verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor hun zeelieden bij het Fonds voor Arbeidsongevallen, dat hierbij optreedt als verzekeraar. De vergoeding die een zeeman krijgt bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval heeft een andere berekeningsgrondslag. Niet iedereen aan boord van een zeeschip onder Belgische vlag is echter een zeeman.

Een 'zeeman' wordt omschreven als “elke persoon die aangenomen is voor de dienst op een zeeschip en die daartoe met de reder of zijn gemachtigde een arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst aan boord van zeeschepen heeft afgesloten”.

De 'arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst aan boord van zeeschepen' is een specifieke arbeidsovereenkomst waarin een zeeman zich verbindt om aan boord van een zeeschip te varen en arbeid te verrichten. De wet die dit type van overeenkomst omschrijft, voorziet in de mogelijkheid om bepaalde categorieën uit te sluiten van het begrip 'zeeman'.

Een KB omschrijft nu 14 categorieën van personen die geen zeelieden zijn. Deze lijst werd opgesteld op basis van de volgende criteria:

de duur van het verblijf aan boord;

de frequentie van de arbeidsperiodes aan boord;

de voornaamste arbeidsplaats;

de reden van de aanwezigheid aan boord;

de bescherming die die personen normaal krijgen 'inzake arbeidsomstandigheden en sociale zaken'. Let wel, men moet er op toezien dat de sociale bescherming vergelijkbaar is met die waarvan zij in de zin van het verdrag betreffende maritieme arbeid genieten.

Bij twijfel over een bepaalde categorie beslist het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer na raadpleging van het betrokken paritair comité. Elke beslissing wordt sowieso meegedeeld aan de Directeur-generaal van het Internationaal Arbeidsbureau.

Worden dus voortaan niet beschouwd als 'zeeman':

passagiers;

studenten-stagiairs;

echtgenote of echtgenoot, kinderen en familieleden van de zeeman, indien zij geen werkzaamheden uitvoeren die deel uitmaken van de gewoonlijke activiteiten aan boord van het schip;

militair personeel;

controleurs en inspecteurs;

loodsen;

wetenschappers en onderzoekers;

superintendants;

duikers;

technici die gewoonlijk hun activiteiten aan wal uitoefenen;

medisch personeel dat niet verplicht is;

personen die aan boord zijn in een haven of in een havenfaciliteit;

de andere personen waarvan de bezigheden niet deel uitmaken van de gewoonlijke activiteiten aan boord van een schip;

de personen aan boord van een schip die vanuit het schip specifieke taken uitoefenen voor de constructie, de wijziging en de exploitatie van structuren, kunstmatige eilanden en andere offshore installaties.

Personen die meevaren op een zeeschip zonder de hoedanigheid van zeeman kunnen niet gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst. Hun risico's dienen dus op een andere manier verzekerd te worden.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

België implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]