Strafrechtelijke vervolging na ernstig arbeidsongeval

Wanneer een werkgever geconfronteerd wordt met een ernstig arbeidsongeval, kan deze strafrechtelijk vervolgd worden als zou blijken dat er problemen zijn met het veiligheidsbeleid. Ook de bestuurders kunnen hierbij vervolgd worden. Zo werd onlangs de zaakvoerder van een bedrijf dat actief is in stellingenbouw veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden met uitstel en een boete van 9.000 euro na een dodelijk arbeidsongeval in Brugge.

Wanneer er zich een ernstig arbeidsongeval voordoet, moet de werkgever de Inspectie Toezicht Welzijn op het Werk verwittigen. Deze zal een onderzoek uitvoeren, waaruit een 'Pro Justitia' kan voortkomen waarin formeel de inbreuken op de Welzijnswet worden vastgesteld. Dit wordt overgemaakt aan het Arbeidsauditoraat, dat beslist of de zaak voor de strafrechter moet gebracht worden.

Bij dodelijke arbeidsongevallen of arbeidsongevallen met blijvende letsels is dit doorgaans het geval. Dit is vaak niet alleen gericht tegen de werkgever. Het is ook mogelijk dat de 'lasthebbers' (bestuurders, zaakvoerders) en/of 'aangestelden' (directieleden, management) zich moeten verantwoorden voor de strafrechter, omdat er onvoldoende veiligheidsmaatregelen werden genomen of omdat er geen toezicht was op de naleving ervan.

In het voorbeeld uit de inleiding had er een dodelijk arbeidsongeval plaatsgevonden bij de afbraak van een stelling. Het slachtoffer stond op een hoogte van acht meter, toen hij een buis van zeven kilogram tegen het achterhoofd kreeg. Hij viel naar beneden en was op slag dood. Volgens het Arbeidsauditorat was het ongeval tekenend voor het ondermaatse veiligheidsbeleid binnen het bedrijf. Het bedrijf en de zaakvoerder werden veroordeeld voor een waslijst aan inbreuken. Zo droeg het slachtoffer een helm zonder kinband, die daardoor vlak voor het ongeval was afgevallen. Daarnaast werden anderhalve meter lange buizen zomaar naar een lagere verdieping gegooid.

De verdediging had ingeroepen dat het bedrijf wel degelijk bekommerd is omtrent de veiligheid. Voor dergelijke stellingen werden risicoanalyses uitgevoerd en er was een preventieadviseur in dienst. Dit volstond echter niet voor de rechtbank. Zo is het niet de taak van de preventieadviseur om na te gaan of de veiligheidsnormen worden nageleefd. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de hiërarchische oversten.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering brengt raad

De aansprakelijkheid van de bestuurders wordt niet gedekt door de BA Ondernemingen. Daarom doet u er als bedrijf goed aan om kiezen voor een zogenaamde bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, ook bekend als een D&O-polis (Directors & Officers Liability). Deze verzekering dekt de financiële gevolgen die voortvloeien uit de aansprakelijkheid van de bestuurders voor door de onderneming of door derden geleden schade. Hoewel ze niet tussenkomt voor eventueel opgelegde boetes of straffen, kan ze wel instaan voor de strafrechtelijke verdediging van de verzekerde.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]