Arbeidsongevallen: wetgever schrapt passage wegens ‘vergaand formalisme’

De wetgever schrapt een passage uit de Arbeidsongevallenwet na een arrest van het Grondwettelijk Hof.

Het slachtoffer van een arbeidsongeval heeft recht op een vergoeding, ongeacht de oorzaak. Hij moet hierbij niet aantonen dat de werkgever of een collega een fout heeft begaan, noch dat hij zelf geen fout heeft begaan. De schadevergoeding, die wettelijk begrensd is, wordt rechtstreeks uitbetaald door de arbeidsongevallenverzekering die de werkgever verplicht moet afsluiten. Daartegenover staat dat de werkgever immuniteit geniet wat betreft de aansprakelijkheid.

In een aantal gevallen, vastgelegd in de Arbeidsongevallenwet, is deze immuniteit niet van toepassing en kan de werknemer of zijn rechthebbenden toch vergoed worden in gemeen recht. Hiermee wordt bedoeld hij recht heeft op de vergoeding van zijn werkelijke schade, voor het deel dat niet gedekt wordt door de arbeidsongevallenverzekeraar:

wanneer de werkgever het ongeval opzettelijk veroorzaakt;

wanneer het arbeidsongeval goederen beschadigt van de werknemer;

bij arbeidswegongevallen;

bij verkeersongevallen;

bij een zwaarwichtige overtreding van de bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk, waardoor ze worden blootgesteld aan het risico op een arbeidsongeval.

Bij dit laatste scenario zijn er enkele voorwaarden voorzien vooraleer de werkgever aansprakelijk gesteld kan worden. Ambtenaren van de inspectie van het Toezicht op het Welzijn moeten deze schriftelijk

hebben gewezen op het gevaar waaraan hij zijn werknemers blootstelt;

hebben medegedeeld welke overtredingen werden vastgesteld;

passende maatregelen hebben voorgeschreven;

hebben meegedeeld, dat indien hij nalaat de bedoelde maatregelen te treffen, de getroffene of diens rechthebbende, bij gebeurlijk ongeval, over de mogelijkheid beschikt een burgerlijke aansprakelijkheidsvordering in te stellen.

Het Grondwettelijk Hof had in een arrest van 21 mei 2015 bepaald dat de laatste van deze voorwaarden ingaat tegen artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Het Hof zag problemen in het verregaande formalisme van dit artikel. Bovendien bestond het risico dat de mogelijkheid van een aansprakelijkheidsvordering in gemeen recht afhangt “van de beslissing of zelfs de vergetelheid van de toezichthoudende ambtenaar om in de ingebrekestelling expliciet die vermelding op te nemen”.

De wetgever heeft daarom deze laatste voorwaarde geschrapt.

Aansprakelijkheid

Als er aan deze voorwaarden is voldoen, kan het slachtoffer (of zijn rechthebbenden) zijn werkelijke schade vorderen bij de werkgever. Hiervoor moet hij wel de regels van het aansprakelijkheidsrecht volgen en de volgende elementen kunnen aantonen:

schade;

fout van de werkgever;

een oorzakelijk verband tussen beiden.

In de eerste plaats zal het slachtoffer vergoed worden volgens de arbeidsongevallenwet. De schadevergoeding in 'gemeen recht' is dan ook enkel voor schade die niet in dit kader gedekt wordt, zoals de materiële schade en de zuiver esthetische schade.

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

21.09.2020

Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar? Lees meer

14.09.2020

Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Lees meer

07.09.2020

COVID-19: vervallen voorlopige rijbewijzen geldig tot en met 31 december Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]