Ziekteverzekeringswet: ‘gerichte herbeoordeling’ moet zorgen voor uniforme beoordeling arbeidsongeschiktheid

De Ziekteverzekeringswet bepaalt dat het mogelijk is om de arbeidsongeschiktheid te beëindigen tijdens de periode van invaliditeit, vanaf het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid. Nu geeft de wetgever aan de Geneeskundige raad voor invaliditeit van het Riziv de bevoegdheid om ook de primaire ongeschiktheid te kunnen beëindigen vanaf de eerste dag van de zevende maand van ongeschiktheid.

Gerichte herbeoordeling

De adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling stelt de primaire arbeidsongeschiktheid vast, stelt de duur ervan vast, en geeft kennis van zijn beslissing. Maar de wetgever voegt daar nu een mogelijkheid tot 'gerichte herbeoordeling' aan toe.

Namelijk: 'De Geneeskundige raad voor invaliditeit kan echter, vanaf de eerste dag van de zevende maand van het tijdvak van primaire ongeschiktheid, het einde van de arbeidsongeschiktheid vaststellen. In dat geval geeft hij van zijn beslissing kennis onder de voorwaarden en binnen de termijnen door de Koning vastgesteld.'

Dat wordt één van de taken van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingeschreven in de Ziekteverzekeringswet. Dit impliceert dat de arbeidsongeschiktheid van sommige uitkeringsgerechtigden 2 keer zal worden beoordeeld tijdens de primaire arbeidsongeschiktheid - dus tijdens de eerste periode van 12 maanden arbeidsongeschiktheid.

Men heeft het over een 'tweede circuit van beoordeling' van de arbeidsongeschiktheid, tijdens de tweede periode van 6 maanden binnen de primaire arbeidsongeschiktheid. Na 6 maanden verandert immers het criterium voor de evaluatie van de arbeidsongeschiktheid: er wordt geen rekening meer gehouden met het beroep dat de gerechtigde voor zijn arbeidsongeschiktheid uitoefende maar met alle beroepen op de algemene arbeidsmarkt waarvoor de gerechtigde theoretisch in aanmerking komt. De evaluatie van de graad van vermindering van het verdienvermogen wordt vanaf de eerste dag van de zevende maand op dezelfde wijze gewaardeerd als in de periode van invaliditeit (ten opzichte van de referentieberoepen ).

Uit de toelichting bij de programmawet blijkt dat het daarom de bedoeling is om een 'symmetrisch systeem van einde van arbeidsongeschiktheid' op te zetten en een betere samenhang in de organisatie van de arbeidsongeschiktheid te creëren.

Het resultaat van de gerichte herbeoordeling zal worden meegedeeld aan de adviserend geneesheer die de oorspronkelijke evaluatie van de arbeidsongeschiktheid verrichtte.

Arbeidsongeschiktheidscijfers

Uit het bijhorend commissieverslag blijkt dat de Riziv-artsen ieder jaar 7.500 dossiers aan een tweede beoordeling zullen onderwerpen, naast de oorspronkelijke beoordeling van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.

De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, bevestigt dat het Riziv sinds 2013 tussen de regio's al aanzienlijke verschillen in de arbeidsongeschiktheidscijfers heeft vastgesteld, die demografisch niet te verklaren zijn. In sommige regio's neemt het aantal arbeidsongeschiktheidsgevallen exponentieel toe, aldus de minister.

De Block is het niet eens met de kritiek dat de voorgestelde controles afbreuk zouden doen aan de onafhankelijkheid van de adviserend geneesheer. Ze is ervan overtuigd dat de Riziv-artsen in de meeste gevallen de beslissingen van de adviserend geneesheer zullen bevestigen. Meningsverschillen worden informeel opgelost, en zo nodig beslecht door de Geneeskundige raad voor invaliditeit.

Abnormale stijging

Het is de bedoeling dat dossiers voor herbeoordeling worden gekozen op basis van een aantal objectieve parameters. Na een eerste analyse per arrondissement en per aandoening zal men bepalen of sommige van die vooraf bepaalde groepen een abnormale stijging vertonen.

Maar het Riziv beschikt nog niet over de nodige gegevens voor die selectie, zodat men die procedure pas vanaf 1 juni 2017 zal kunnen toepassen. Tot dan wordt gewerkt op basis van de gemiddelde duur van de arbeidsongeschiktheid, aldus de minister. De arrondissementen waar zich de voorbije jaren een abnormale stijging van het aantal invaliden voordeed, staan daarbij voorop.

Indien na een gerichte controle een einde wordt gemaakt aan de arbeidsongeschiktheid, kan de verzekerde bij de arbeidsrechtbank aankloppen. De minister beklemtoont wel dat de beslissingen tot werkhervatting die het gevolg zijn van een herbeoordeling geen terugwerkende kracht hebben. De verzekerden zullen dan ook niet te maken hebben met verzoeken tot terugbetaling, aldus De Block.

In werking

Dit onderdeel van de programmawet van 1 juli 2016 treedt retroactief in werking op 1 juli 2016. Alle werknemers die vanaf 1 juli 2016 in hun zevende maand arbeidsongeschiktheid terechtkomen, kunnen aan een gerichte herbeoordeling onderworpen worden.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]