Wetsvoorstel wil voormalige asbestbedrijven de rekening presenteren

Valerie Van Peel (N-VA), Renate Hufkens en Yoleen Van Camp hebben nu een wetsvoorstel ingediend om grondig aan de asbestwet te sleutelen.

Het aantal oud-fabriekswerknemers en omwonenden dat long(vlies)kanker of asbestose krijgt, piekt. Als zij een vergoeding krijgen van het Asbestfonds, kunnen ze niet meer naar de rechter stappen tegen asbestbedrijven. Het asbestfonds erkende in 2015, 292 gevallen van asbestose en longvlieskanker. Een stijging van 60 procent tegenover 2014. Gelet op de lange latentietijd van bijvoorbeeld longvlieskanker wordt het grootste deel van de schadegevallen verwacht in de periode van 2015 tot 2020. Bovendien zal het profiel van het “asbestslachtoffer” veranderen. Waar voorheen voornamelijk oudere werknemers in beeld kwamen als getroffene ten gevolge van een jarenlange blootstelling aan asbest, is de groep milieuslachtoffers of omgevingsslachtoffers die nooit met asbest gewerkt hebben, sterk stijgend. Op termijn zal het aantal slachtoffers dat werknemer is tot een minimum herleid worden.

Alle asbestslachtoffers in België kunnen aankloppen bij het Asbestfonds, dat snel handelt en zo'n 1.800 euro per maand uitkeert aan het slachtoffer. 'Dat onze procedure niet te lang moet duren, is een understatement. De meeste mensen met longvlieskanker leven nog 6 maanden tot 2 jaar nadat de diagnose wordt gesteld', zegt Van de Sande van het Asbestfonds in De Standaard. 'Bij het overlijden krijgt de partner eenmalig ongeveer 35.000 euro, elk kind zo'n 30.000 euro.'

Maar voor wie bij het Asbestfonds aanklopt, zit er wel een grote adder onder het gras. Met het aanvaarden van de vergoedingen doet het asbestslachtoffer automatisch afstand van zijn recht om het verantwoordelijke voormalige asbestbedrijf aan te klagen bij de rechtbank. Dat staat letterlijk in artikel 125 van de Programmawet van 27 december 2006: “Het slachtoffer en zijn rechthebbenden die schadeloos werden gesteld bij toepassing van dit hoofdstuk [...] kunnen geen beroep instellen tegen de aansprakelijke derde voor de schade, en dit met inbegrip van zijn eventuele aangestelden of lasthebbers, met als doel een integrale schadeloosstelling daarvoor te verkrijgen voor zover dat deze laatste onder het toepassingsgebied van de uitvoeringsbesluiten van artikel 116, 2° en 3°, valt.” Er is wel een uitzondering voorzien wanneer de ziekte opzettelijk werd veroorzaakt, maar dat valt praktisch niet te bewijzen. Dat 'historisch compromis' vloeit voort uit een overleg met onder andere de asbestnijverheid zelf. Daarnaast worden personen die bedrijven toch willen aanklagen, geconfronteerd met de verjaringstermijn. De absolute juridische termijn van 20 jaar is bij het opduiken van asbestgerelateerde ziektesymptomen vaak al lang verstreken.

Valerie Van Peel (N-VA), Renate Hufkens en Yoleen Van Camp hebben nu een wetsvoorstel ingediend om grondig aan de asbestwet te sleutelen. 'Wij willen dat mensen de keuze hebben of ze al dan niet een klacht indienen. Dat ze niet enkel financieel maar ook moreel hun zaak kunnen beslechten. Dat er een uitspraak wordt gedaan over schuld en onschuld. De vervuiler betaalt nog altijd niet nu.' De indieners van het wetsvoorstel wensen in de eerste plaats dan ook burgerrechtelijke immuniteit van de aansprakelijke derde op te heffen. De immuniteit is een niet te rechtvaardigen uitzondering op de normale regels van de aansprakelijkheid. In rechte kunnen optreden ondanks een schadevergoeding van het Asbestfonds is trouwens een hoofdeis van de slachtoffers.

Het slachtoffer of zijn rechthebbende(n) moeten de mogelijkheid krijgen om een vordering in te stellen tot het bekomen van een integrale schadevergoeding tegen de burgerrechtelijk aansprakelijke van de asbestvervuiling of -intoxicatie. Het slachtoffer (of zijn rechthebbenden) moet de mogelijkheid hebben in rechte op te treden om niet alleen een financiële, maar ook een morele schadevergoeding te vorderen van de economisch verantwoordelijken. Van Peel wil naast de combinatie van de vergoeding van het Asbestfonds en een rechtszaak ook de verjaringstermijn aanpassen naar een termijn die pas begint te lopen vanaf het moment dat de diagnose wordt gesteld, en vijf jaar later verstrijkt.

Bron: Sentral

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]