Fonds voor arbeidsongevallen wordt ‘Federaal agentschap voor beroepsrisico’s'

Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt geïntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming wijzigt.

1 januari 2017

Het FAO wordt op 1 januari 2017 omgedoopt tot het 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's', afgekort: Fedris. Het FBZ wordt op dat moment ontbonden. De twee takken van de beroepsrisico's zullen dus verenigd zijn in één enkele instelling en dat verhoogt de efficiëntie.

De instelling heeft haar zetel in een van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij kan haar bevoegdheden op een gedecentraliseerde manier uitoefenen.

De wetgever kiest voor een relatief korte tekst met verwijzingen naar de bestaande bepalingen. Zo verwijst men voor de opdrachten van Fedris naar de basiswetten die deze materie regelen en die de taken van het FAO en het FBZ opsommen. De opdrachten van het Asbestfonds worden ook toegewezen aan de nieuwe instelling. Het gaat om verwijzingen naar de Arbeidsongevallenwet en de Beroepsziektenwet.

Beheerscomités

Fedris wordt beheerd door 3 beheerscomités:

het algemeen beheerscomité;

het beheerscomité voor de arbeidsongevallen;

het beheerscomité voor de beroepsziekten.

De Koning benoemt de voorzitter, die dezelfde is voor elk beheerscomité, en de leden van de beheerscomités.

Opvallend: het beheerscomité voor de arbeidsongevallen heeft een vertegenwoordiger van de Nationale Bank van België (NBB) en een vertegenwoordiger van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), die deelnemen aan de werkzaamheden met raadgevende stem.

Het algemeen beheerscomité beschikt over alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan de andere beheerscomités worden toegewezen. Enkel dat beheerscomité kan de bestuursovereenkomst van Fedris afsluiten, na advies van de andere beheerscomités.

In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de leden van de beheerscomités op afstand deelnemen aan de vergadering via een elektronisch communicatiemiddel. Het lid wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Onder het gezag van de 3 beheerscomités wordt het dagelijks beheer van de instelling uitgeoefend door de 'houder van een managementfunctie' (en zijn adjunct).

Personeel

Met uitzondering van de houders van de managementfuncties wordt het personeel door het algemeen beheerscomité benoemd, bevorderd en afgezet.

Het personeel van het FBZ wordt ambtshalve overgedragen met ingang van 1 januari 2017. Dat geldt ook voor de personeelsleden die op 31 december 2016 tijdelijk afwezig zijn, en voor wie vóór die datum aangeworven werd met het oog op een indiensttreding na die datum.

Een lijst van de overgedragen statutaire personeelsleden zal in het Belgisch Staatsblad verschijnen.

Voor de personeelsleden met een arbeidsovereenkomst volstaat de ondertekening van een bijlage bij hun arbeidsovereenkomst.

De overgedragen personeelsleden behouden hun hoedanigheid, graad, klasse, anciënniteit, evaluaties ... De globale overdracht met behoud van alle rechten en plichten is op een gedetailleerde wijze geregeld.

Financiële middelen

Alle goederen, rechten en wettelijke en contractuele plichten van het FBZ worden op 1 januari 2017 overgedragen.

De begroting van Fedris bestaat uit de opdrachtenbegroting en de beheersbegroting. Elk beheerscomité stelt een begrotingsvoorstel op voor de opdrachten die betrekking hebben op materies die onder zijn bevoegdheid vallen. Die voorstellen worden voorgelegd aan het algemeen beheerscomité. De beheersbegroting en de verantwoording van de rekeningen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van het algemeen beheerscomité.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]