Drie correcties op kilometerheffing in Vlaanderen

Het diversebepalingendecreet verduidelijkt het tarief van de kilometerheffing voor de zuiver elektrische voertuigen en de voertuigen die uitsluitend op waterstof rijden. Het decreet wijzigt de formule waarmee alle tarieven elk jaar geïndexeerd worden. En het wijst een emissieklasse toe aan vrachtwagens en niet voor de weg bestemde mobiele machines zonder EURO-norm.

Al die wijzigingen hebben uitwerking met terugwerkende kracht.

Op elektriciteit of waterstof

Sinds 1 april 2016 moeten alle eigenaars van vrachtwagens met een maximaal toegelaten gewicht van meer dan 3,5 ton en de aanverwante voertuigen, een kilometerheffing betalen voor het gebruik van de snelwegen en bepaalde gewest- en grote gemeentewegen in België. Het bedrag hangt onder meer af van het aantal gereden kilometers, de gewichtsklasse van het voertuig, het wegtype, en de EURO-emissieklasse.

De huidige regeling bleef nogal vaag over de zuiver elektrische voertuigen (Battery Electric Vehicles of BEV's) en de voertuigen die uitsluitend worden aangedreven door waterstof. En dat leidde tot zeer verschillende interpretaties. Volgens sommigen konden die voertuigen gelijkgeschakeld worden met Enhanced Environment-friendly Vehicles of EEV's en hadden ze een EURO-norm tussen 5 en 6. Pessimisten meenden dan weer dat ze bij gebrek aan een EURO-norm onder de meest nadelige EURO-normcategorie vielen. En optimisten gebruikten datzelfde argument om te zeggen dat er helemaal géén emissiefactor moest verrekend worden, want bij twijfel moet de belastingwetgeving uitgelegd worden in het voordeel van de belastingbetaler (in dubio contra fiscum).

Vooral dat laatste zette de decreetgever aan tot actie. Voorstaan staat in de Vlaamse Codex Fiscaliteit uitdrukkelijk dat voertuigen die uitsluitend worden aangedreven door een elektrische motor of waterstof, door de fiscus zullen beschouwd worden als voertuigen die behoren tot de (voordelige) EURO-emissieklasse 6.

Twijfel over emissieklasse

De decreetgever voegt ook 2 tabellen in die moeten toelaten om de EURO-emissieklasse te bepalen van een 'niet voor de weg bestemde mobiele machine' als de EURO-emissieklasse niet bekend is:

De eerste tabel wijst een EURO-emissieklasse toe wanneer op de voertuigdocumenten wel een emissienorm vermeld wordt, maar in 'Fase' of 'Tier'.

De tweede tabel wijst een EURO-emissieklasse toe wanneer op de boorddocumenten geen enkele emissienorm vermeld wordt. Er wordt dan een EURO-emissieklasse toegewezen volgens de datum van eerste inschrijving van het voertuig.

De memorie van toelichting bij het ontwerp van diversebepalingendecreet specificeert dat het hier gaat om een wettelijk vermoeden. Een belastingplichtige die meent dat zijn voertuig in een gunstiger categorie moet vallen, mag aan de producent of homologatie-instantie een certificaat vragen dat de reële emissieklasse bewijst.

Niet voor de weg bestemde mobiele machines zijn onder meer landbouwmachines, bosbouwmachines, bouwmachines en industriële machines. Er wordt alleen een kilometerheffing geheven in de mate dat die voertuigen ook effectief gebruikmaken van de openbare weg. Bovendien voorziet de VCF in een aantal vrijstellingen. Onder meer voor voertuigen die 'de aard hebben van een landbouw-, tuinbouw- of bosbouwvoertuig en die slechts in beperkte mate gebruikt worden op de openbare weg in België of die uitsluitend gebruikt worden voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden.

Het diversebepalingendecreet voert ook een tabel in voor vrachtwagens en andere voertuigen, die geen niet voor de weg bestemde mobiele machines zijn, en die geen emissienorm hebben staan op hun boordpapieren. Ook daar wordt een EURO-emissieklasse toegewezen volgens de datum van eerste inschrijving van het voertuig. Zo worden alle voertuigen met een eerste inschrijving in binnen- of buitenland tussen 1 oktober 1993 en 30 september 1996, automatisch beschouwd als voertuigen met een zeer vervuilende Euro I-motor. Voertuigen met een eerste inschrijving tussen 1 oktober 2009 en 31 december 2013, hebben een EURO V, en voertuigen met inschrijving na 31 december 2013, een EURO VI.

Ook hier zou het volgens de memorie van toelichting om een weerlegbaar vermoeden gaan.

Indexering op 1 juli 2017

Het tarief van de kilometerheffing zal een eerste keer geïndexeerd worden op 1 juli 2017, en daarna elk jaar, telkens op 1 juli. Na indexering worden de bedragen afgerond tot op de hogere of lagere eurocent volgens de enen, en tot op 3 cijfers na de komma volgens de anderen... De indexeringsformule liet beide interpretaties toe en wordt daarom gecorrigeerd. Het is volgens de toelichting de bedoeling dat er net zoals nu, ook na indexatie gewerkt kan worden met bedragen in eurocent met één decimaal na de komma.

Het diversebepalingendecreet maakt tot slot nog een duidelijker onderscheid tussen de procedureregels

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]