Strengere basisnormen voor brandveiligheid van nieuwe gebouwen

Vanaf 1 april 2017 gelden er strengere basisnormen voor brandveiligheid van nieuwe gebouwen en uitbreidingen van bestaande gebouwen. Met onder meer nieuwe voorschriften voor de brandveiligheid van elektrische en hydraulische liften, wijzigingen voor de handel in bouwproducten en een aangepaste overgangsregeling voor het gebruik van de Belgische normen op het gebied van brandweerstand en reactie bij brand van bouwproducten.

We stippen de belangrijkste nieuwigheden kort aan.

Brandveiligheid van liften

Het gaat om een erg grondige aanpassing van het KB van 7 juli 1994. Maar de grootste brok nieuws is er voor de brandveiligheid van elektrische en hydraulische liften die in nieuwe gebouwen en uitbreidingen van bestaande gebouwen worden geïnstalleerd. In de eerste plaats om rekening te houden met de aanpassing van de Europese veiligheidsnormen en nieuwe technieken. Voortaan verwijst men voor liften bestemd voor brandweerdiensten naar norm NBN EN 81-72. De werking van liften in geval van brand wordt dan weer aangepast aan de norm NBN EN 81-73.

De bepalingen die van toepassing zijn op liften bestemd voor het evacueren van personen met beperkte mobiliteit zijn in overeenstemming met het ontwerp van de norm Fpr EN 81-70:2016. Daarbij werden de bepalingen met betrekking tot de werking van de liften bij brand, het lichtsignaal en de intercomsystemen aangescherpt. Die strengere normen zijn trouwens ook van toepassing op liften die na 31 maart 2017 worden ontworpen of gemoderniseerd in gebouwen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vanaf 1 december 2012 en voor 1 april 2017.

De nieuwe basisnormen voor liften hebben allen betrekking op de functionaliteit en de uitrusting van de liften zelf. Ze staan dus los van de ruwbouw en de ruimte waarin de lift zal worden geïnstalleerd.

Verluchting

De vrije verluchtingsdoorsneden van de verticale technische kokers mogen voortaan voorzien zijn van gemotoriseerde verluchtingskleppen. Dat is nu al toegestaan voor liftschachten. Door de aanpassing zijn de brandveiligheidsvereisten conform de luchtdichtheidsvereisten van de gebouwen met een hoge energieprestatie.

Kantoren integreren in industriegebouw

De federale regering wil dat kantoren eenvoudiger geïntegreerd kunnen worden in industriegebouwen. Het voert daarom een pak wijzigingen door in de verschillende bijlagen bij het KB: zoals de bijlage met normen voor lage gebouwen, de bijlage met normen voor middelhoge gebouwen en de bijlage met normen voor hoge gebouwen. Bedoeling is dat enerzijds niet-industriële en industriële activiteiten makkelijker in één gebouw kunnen voorkomen en anderzijds een versoepeling wordt ingevoerd voor hoge gebouwen met duplexappartementen op de bovenste bouwlagen. Het wordt makkelijker en goedkoper om kantoren in industriegebouw onder te brengen aangezien de verplichte compartimentering wegvalt voor kantoorgedeeltes tot 500 m².

Het toepassingsdomein van iedere bijlage wordt trouwens geherdefinieerd. De selectie van de bijlagen is afhankelijk van het type gebouw (niet-industrieel of industrieel), van de hoogte van het gebouw (laag, middelhoog, hoog)en de datum van de bouwaanvraag (na 31 december 1997, voor of vanaf 1 december 2012).

Brandveiligheid op arbeidsplaatsen

Er worden een pak nieuwe definities ingevoerd en bestaande definities worden aangepast om het KB in overeenstemming te brengen met de regelgeving 'brandveiligheid op de arbeidsplaatsen'. Nieuw zijn bijvoorbeeld de definities voor nooduitgang (dit is de uitgang die specifiek bestemd is voor de evacuatie van het gebouw in geval van nood) en nooddeur (dit is de deur die geplaatst is in en nooduitgang). Wijzigingen zijn er onder meer in de definiëring van 'brandmelding', 'brandwaarschuwing' en 'brandalarm'.

Handel in bouwproducten

In 2011 verving de Europese Unie haar Richtlijn op de Bouwproducten door een heuse Bouwproductenverordening. Die Verordening 305/2011 bevat de wettelijke basis voor het in de handel brengen en aanbieden van bouwproducten, voor de wijze waarop de prestaties van de bouwproducten worden geëvalueerd, en voor de toekenning van de CE-markering. Hoewel de verordening rechtstreeks van toepassing is, moesten een aantal aspecten nog ingevuld worden door de lidstaten: het organiseren van controles en het opleggen van sancties, het aanwijzen van een productcontactpunt voor de bouw, enzovoort. De wetgever deed voor ons land het nodige met de wet van 21 december 2013 .

Het KB van 7 juli 1994 wordt nu afgestemd op al deze wijzigingen.

Overgangsregeling

Sinds de wijziging van het KB van 7 juli 1994 in 2012 worden de brandweerstand en de reactie bij brand van bouwproducten op basis van Europese i.p.v. Belgische normen bepaald en geklasseerd om het vrije verkeer van bouwproducten te bevorderen. Om producenten de tijd te geven om zich aan de nieuwe manier van werken aan te passen werd een overgangsperiode voorzien tot 1 december 2016.

De regering breidt die overgangsregeling nu uit voor bepaalde bouwproducten zodat de oude Belgische klassen nog een tijdje langer kunnen gebruikt worden. Bijvoorbeeld voor brandwerende deuren. Hier is de norm 'EN 16034 - Voetgangersdeuren, industrie-, bedrijfs- en garagedeuren, en ramen die open kunnen - productnorm, prestatiekenmerken - brandwerende en/of rookbeperkende kenmerken' op 1 december 2016 in werking getreden als geharmoniseerde norm, waardoor CE-markering van brandwerende deuren mogelijk is. CE-markering is verplicht vanaf 1 november 2016 (het einde van de co-existentieperiode). Brandwerende deuren waarvan de brandweerstand werd beoordeeld volgens de norm NBN 713-020 en die nog niet beschikken over een CE-markering mogen dus nog tot 1 november 2019 worden geplaatst (en misschien zelfs langer als de Europese Commissie beslist om de einddatum van de co-existentieperiode uit te stellen).

Deze bepaling is trouwens retroactief van toepassing vanaf 1 december 2016.

Recentere regels

Het KB omvat nu het principe dat gebouwen mogen voldoen aan soepelere of strengere voorschriften van recentere regelgeving. Het toepassingsgebied van de bijlagen is immers verbonden aan de datum van de bouwaanvraag van een gebouw. Hierdoor is het mogelijk dat bepaalde uitzonderingen of aanpassingen die in een recentere regelgeving zijn toegelaten, niet mogen worden toegepast op gebouwen die al opgericht waren of waarvan de bouwaanvraag al was ingediend. Nu laat het KB toe dat deze uitzonderingen of aanpassingen ook mogen worden toegepast voor deze gebouwen, indien gewenst.

Men heeft dus de keuze of de geldende voorschriften toe te passen of de voorschriften die gelden voor een gebouw dat later wordt opgericht. het is niet toegelaten om regels toe te passen die van toepassing waren voor het gebouw werd opgericht.

1 april 2017

Het KB treedt in werking op 1 april 2017 (behalve de nieuwe overgangsbepaling - die geldt retroactief vanaf 1 december 2016).

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]