Rechtsplegingsvergoeding komt toe aan rechtsbijstandsverzekeraar

“De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij” (art. 1022, lid 1 Ger.W.).

Wat gebeurt er wanneer de partij, die in het gelijk is gesteld, geniet van de tussenkomst van een rechtsbijstandsverzekeraar voor de kosten en het honorarium van de advocaat?

In een zaak waarbij de verzekeraar de kosten en het honorarium van de advocaat betwist, omdat deze niet de toegekende (en de aan de cliënt uitgekeerde) rechtsplegingsvergoeding had afgetrokken, geeft de rechtbank van eerste aanleg (vonnis van 2 oktober 2014) hem ongelijk, omdat de rechtsplegingsvergoeding niet toekomt aan de verzekeraar maar aan de procespartij  die in het gelijk is gesteld.

De verzekeringsmaatschappij tekent Cassatieberoep aan en in een arrest van 24 maart 2016 (C.15.0136) verbreekt de eerste kamer van het Hof van Cassatie het hogergenoemde vonnis.

Het hof verwijst naar artikel 154 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, dat de rechtsbijstandsverzekering definieert, en bevestigt dat de rechtsbijstandsverzekering een schadeverzekering is die een strikt vergoedend karakter heeft. Hieruit volgt dat de verzekering de kosten vergoedt die de verzekerde dient te maken in het kader van een geschil, zonder de mogelijkheid dat deze meer kan krijgen dan dat hij effectief heeft besteed.

Volgens het Hof betekent dit dat, in de mate waarin de verzekerde vergoed werd door zijn rechtsbijstandsverzekeraar zijn verdedigingskosten, hij niet bovendien een rechtsplegingsvergoeding kan ontvangen die dezelfde post dekt. Deze moet dus toekomen aan de rechtsbijstandsverzekeraar.

Het dient opgemerkt te worden dat deze regel reeds is voorzien in artikel 2.2.5 van het protocolakkoord tussen de rechtsbijstandsverzekeraars die aangesloten zijn bij Assuralia, de OVB en de OBFG (BS 7 februari 2012). Het Hof van Cassatie treedt dit nu bij.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

België implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]