Beperkte erfbelasting bij verzekeringsgift in Vlaanderen

De Vlaamse Belastingdienst heft de erfbelasting op een verzekeringscontract voortaan pas op het moment dat het verzekeringskapitaal wordt uitgekeerd of op het moment van de afkoop van het contract. Daarnaast wordt de erfbelasting op een verzekeringsgift beperkt.

Belastbaar tijdstip

Wanneer een erflater een contract heeft afgesloten op basis waarvan er pas na zijn overlijden een uitkering kan gebeuren, worden de sommen, renten of waarden geacht kosteloos te worden verkregen. Belangrijke nieuwigheid hierbij is dat er niet meer wordt belast op het moment van overlijden. De erfbelasting wordt verschoven naar het moment van de werkelijke uitkering in hoofd van de werkelijke begunstigde. De sommen, renten of waarden worden dus belast op het moment dat ze effectief door iemand worden verkregen.

Concreet wordt de erfbelasting geheven bij

de persoon die het levensverzekeringscontract na het overlijden afkoopt. Die persoon bezit na het overlijden van de erflater de rechten van de verzekeringsnemer. De belasting gebeurt op het moment van de afkoop;

de persoon die de sommen, renten of waarden effectief verkrijgt na het overlijden van de erflater. Bijvoorbeeld bij een polis die niet wordt afgekocht of bij een andere structuur (bv. spaarrekening ten gunste van kleinkind) waarbij er pas uitkeringen na het overlijden zullen gebeuren. De erfbelasting wordt geheven op het moment van de uitkering.

Wanneer de overledene gehuwd was onder een stelsel van gemeenschap geldt het fictief legaat voor de sommen, renten en waarden die kosteloos aan de langstlevende echtgenoot toekomen ingevolge een levensverzekeringscontract of een contract met vestiging van rente dat door de langstlevende is gesloten. Het fictieve legaat geldt bv. niet voor contracten waarbij de overledene en de langstlevende zich een vruchtgebruik hebben voorbehouden op sommen of waarden.

Deze nieuwe regels hebben uitwerking voor overlijdens vanaf 1 januari 2017.

Nieuwe aangifte

Telkens een levensverzekeringscontract wordt afgekocht of op grond van het contract een uitke-ring gebeurt, moeten de betrokken erfopvolgers een nieuwe aangifte indienen bij de Vlaamse Belastingdienst. Het gaat immers om een 'nieuwe gebeurtenis' in de nalatenschap van de erflater.

Deze regeling heeft uitwerking voor overlijdens vanaf 1 januari 2017.

Erfbelasting bij verzekeringsgift

Wanneer een verzekeringsnemer zijn levensverzekeringscontract nog tijdens zijn leven schenkt aan de begunstigde van de polis (bv. zijn kind), moet daarop een schenkbelasting betaald worden, indien de schenking ter registratie wordt aangeboden.

De schenking van de polis belet niet dat de begunstiging die in de polis voorkomt een door de erflater in het voordeel van de begunstigde gemaakt beding is, zolang de begiftigde de begunstiging niet wijzigt. Wat betekent dat het hier ook om een fictief legaat kan gaan. En in dat geval, moet de begunstigde - als het verzekerd hoofd komt te overlijden - een erfbelasting betalen op wat hij uitgekeerd krijgt. Dat wordt nu uitdrukkelijk bevestigd.

Hiermee maakt de decreetgever een einde aan bepaalde visies in de rechtsleer die stelden dat bij schenking van de polis de begunstiging niet meer kosteloos is, en er dus ook geen erfbelasting moest betaald worden op de uitkering.

Deze wijziging heeft uitwerking voor overlijdens vanaf 1 januari 2017.

Beperkte erfbelasting

Om een dubbele belasting te vermijden - schenkbelasting en erfbelasting - beperkt de decreetgever wel de erfbelasting bij een verzekeringsgift.

Wanneer het verzekerd hoofd (bv. de ouder) overlijdt wordt het bedrag dat aan erfbelasting onderworpen is verminderd met het bedrag waarop de schenkbelasting werd geheven op het ogenblik van de verzekeringsgift. De erfbelasting is dus alleen verschuldigd op het verschil tussen de uitkering bij overlijden en de waarde van de polis op het ogenblik van de schenking. De belastbare grondslag waarop de schenkbelasting werd geheven - dat is de afkoopwaarde van de polis) wordt dus afgetrokken van de belastbare grondslag waarop de erfbelasting wordt geheven (de verzekeringsprestatie).

Deze wijziging treedt in werking op 9 januari 2017.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]