Bedrijven kunnen jaarlijkse verkeersbelasting bij gecombineerd vervoer volledig terugbetaald krijgen in Vlaanderen

De Vlaamse Regering heeft de terugbetalingsregeling van de jaarlijkse verkeersbelasting bij gecombineerd vervoer aangepast. Bedrijven die gebruik maken van deze nieuwe regeling kunnen vanaf het aanslagjaar 2016 bij de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) een terugbetaling aanvragen tot maximum 100% van de verschuldigde jaarlijkse verkeersbelasting.

Gecombineerd vervoer

Het voertuig waarvoor de terugbetaling wordt aangevraagd, moet gebruikt worden voor gecombineerd vervoer (art. 1, richtlijn 92/106/EEG).

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

het goederenvervoer vindt plaats tussen lidstaten. Vervoer dat louter binnen België plaatsvindt, komt niet in aanmerking;

bij het gecombineerd vervoer wordt een vrachtwagen, aanhangwagen, oplegger met of zonder trekker, wissellaadbak of container van 20 voet of meer gebruikt;

het voertuig maakt voor het eerste deel of het laatste deel van het traject gebruik van de weg en voor het andere gedeelte van het spoor, de binnenwateren of een zeetraject;

bij gecombineerd vervoer waarbij een deel van het traject via de zee verloopt, bedraagt het zeetraject meer dan 100 km, hemelsbreed gemeten;

bij gecombineerd vervoer waarbij een deel van het traject via het spoor verloopt, worden de goederen gelost of geladen bij het dichtstbijzijnde station van in- of uitlading;

bij gecombineerd vervoer waarbij een deel van het traject via het water verloopt, is de afstand tussen de laad- en losplaats in de rivier- of zeehaven en de plaats van in- of uitlading hemelsbreed niet groter dan 150 km.

De verkeersbelasting wordt terugbetaald naar rato van het aantal overslagverrichtingen die in België hebben plaatsgevonden in het kader van het gecombineerd vervoer.

Onder 'overslagverrichtingen' wordt verstaan: het verplaatsen van intermodale transporteenheden van de ene vervoersmodus, nl. per spoor, via een zeetraject of via de binnenwateren, naar de andere vervoersmodus, nl. vervoer over de weg, of omgekeerd, waarbij de verplaatsing plaatsvindt tussen minstens twee staten van de Europese Economische Ruimte (EER) en waarbij de overslagverrichting in België plaatsvindt.

Aanvraag terugbetaling

De bedrijven kunnen hun 'aanvraag tot terugbetaling' van maximum 100% van de verschuldigde jaarlijkse verkeersbelasting bij Vlabel indienen met het formulier dat Vlabel hen ter beschikking stelt (nieuw art. 2.2.6.0.3., VCF; art. 1 , B. (Vl.) van 3 februari 2017).

Op dat formulier moeten ze volgende gegevens vermelden:

de naam en het adres van de belastingplichtige die het verzoek om teruggave indient;

het kenteken van het trekkend voertuig waarop het verzoek betrekking heeft, alsook van de oplegger of aanhangwagen die in samenstel met het trekkend voertuig voor het gecombineerd vervoer over de weg is gebruikt, of, in voorkomend geval, de identificatie van de wissellaadbak of de container van 20 voet en meer;

het aantal overslagverrichtingen in gecombineerd vervoer dat in België plaatsvindt, alsook de datum waarop en de locatie waar de goederen worden overgeladen van de ene vervoersmodus naar de andere vervoersmodus;

het rekeningnummer voor de terugbetaling.

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

De terugbetaling (T) wordt forfaitair berekend volgens de formule T = t X n/220, waarbij 't' het bedrag van de verschuldigde verkeersbelasting voor het voertuig is en 'n' het aantal overslagverrichtingen tijdens de belastbare periode, waarbij de vrachtwagen, de aanhangwagen, de oplegger met of zonder trekker, de wissellaadbak of de container van 20 voet en meer overschakelt van vervoer per spoor, via een zeetraject of via de binnenwateren naar vervoer over de weg, of omgekeerd.

Waar en wanneer aanvraagformulier indienen?

De belastingplichtige ondertekent het aanvraagformulier en dient het, op straffe van verval, op zijn vroegst de laatste dag van de belastbare periode en uiterlijk drie maanden na de laatste dag van de belastbare periode, via post, fax of e-mail in bij het:

Agentschap Vlaamse Belastingdienst
Verkeersbelastingen - Team relatiebeheer
Vaartstraat 16
9300 Aalst
tel.: 053/72.23.84
e-mail: relatiebeheer@fb.vlaanderen.be
http://belastingen.vlaanderen.be

Uitzonderlijk kan het aanvraagformulier met betrekking tot het aanslagjaar 2016 uiterlijk vier maanden na de laatste dag van de belastbare periode worden ingediend.

De terugbetaling voor het aanslagjaar 2016 moet dus aangevraagd worden vóór 30 april 2017.

Vrachtbrieven en andere documenten

De belastingplichtige moet de vrachtbrieven en de andere documenten waaruit blijkt dat er een overslagverrichting heeft plaatsgevonden, gedurende vijf jaar bijhouden. Hij moet ze aan Vlabel bezorgen als de bevoegde belastingambtenaar erom vraagt.

In werking 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2017 heeft uitwerking met ingang van aanslagjaar 2016.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Lees meer

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Lees meer

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]