Regelgeving X- en W-nummerplaten versoepeld

Sinds 1 mei 2016 zijn er in België 2 types transitplaten naar Europees model op de markt: de exportplaat X om – zoals het woord het al zelf zegt – voertuigen te exporteren naar het buitenland en de tijdelijke nummerplaat W voor personen die slechts een korte periode in ons land verblijven. Gloednieuwe nummerplaten dus, maar met regelgeving die nog wat kinderziekten vertoont. De regering komt daarom met een aantal correcties en verduidelijkingen. Aanpassingen die het gebruik van de platen bovendien moeten vereenvoudigen.

Er wordt vooral gesleuteld aan de lijst met personen die een W-plaat mogen aanvragen. Er zijn een aantal nieuwe voorwaarden en de geldigheidsduur van de platen is hier en daar gewijzigd.

W-plaat

Buitenlanders die in ons land een wagen kopen om hier te gebruiken tijdens hun tijdelijk verblijf, kunnen - onder voorwaarden - een W-nummerplaat krijgen. Deze algemene categorie werd nu echter opgesplitst naargelang de achtergrond van de personen. De geldigheidsduur van de nummerplaat varieert.

Categorie 1: de natuurlijke personen met hoofdverblijfplaats in het buitenland die zich daar hebben aangemeld in een consulaat of ambassade, die voorheen waren ingeschreven in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente en niet ingeschreven zijn in het wachtregister van een Belgische gemeente die in België een voertuig hebben gekocht en dit gebruiken tijdens hun tijdelijk verblijf in ons land. De tijdelijke inschrijving van hun voertuig is maximaal 6 maanden per kalenderjaar geldig, eventueel op te delen in periodes van één maand.

Categorie 2: de natuurlijke personen met hoofdverblijfplaats in het buitenland die een voertuig overbrengen naar België of aankopen in België met een vrijstelling van douanerechten en btw, of btw alleen. De tijdelijke inschrijving van hun voertuig is alleen geldig voor de duur van de vrijstelling van douane rechten en btw of btw alleen.

Categorie 3: de natuurlijke personen in het buitenland die niet ingeschreven zijn in het wachtregister van een Belgische gemeente die in België een voertuig hebben gekocht en dit gebruiken tijdens hun tijdelijk verblijf in ons land. De tijdelijke inschrijving van hun voertuig is maximaal 6 maanden geldig.

Op al deze categorieën gelden een aantal uitzonderingen.

2 maanden

Naast deze uitsplitsing, wordt ook gesleuteld aan de geldigheidsduur van de W-nummerplaat voor andere categorieën rechthebbenden. Tot nog toe was een W-plaat over het algemeen 30 dagen geldig. Voor onder meer personen die beschouwd worden als tijdelijk afwezigen, personen die zijn ingeschreven in het wachtregister van een Belgische gemeente en personen die een procedure hebben lopen om een verblijfsvergunning te krijgen in ons land wordt dat nu 2 maanden.

Die periode kan bovendien verlengd worden. Tenminste wanneer die verlenging gebeurt binnen de geldigheidsduur van de tijdelijke inschrijving en indien de vooraarden waaronder de oorspronkelijke inschrijving werd toegekend nog steeds gelden op het moment van de aanvraag tot verlenging. Bij elke verlenging wordt een nieuwe nummerplaat afgeleverd.

Ook voor andere categorieën wordt de geldigheidsduur opgetrokken tot 2 maanden en gelden soepele verlengingsmogelijkheden. Al is dat ietwat onder andere voorwaarden. Voor fysieke personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in een land dat geen deel uitmaakt van de conventies over het wegverkeer. Hun tijdelijke inschrijving kan slechts verlengd worden voor zover de oorspronkelijke inschrijving werd toegekend voor een periode die korter is dan de respectievelijk van toepassing zijnde maximumtermijn. De verlenging kan bovendien maar worden toegekend voor een dusdanige periode dat de oorspronkelijk van toepassing zijnde maximumtermijn niet wordt overschreden. Na verloop van de maximumtermijn kan er niet meer worden verlengd.

Ook hier wordt bij elke verlenging een nieuwe nummerplaat afgeleverd.

Exportplaat X

Tot slot wijzigen ook nog een aantal voorwaarden voor de X-plaat. Voertuigen die werden ingeschreven onder een X-plaat kunnen nadien niet worden ingeschreven onder een nieuwe tijdelijke inschrijving vooraleer het voertuig eerst werd ingeschreven onder een gewone nummerplaat. Die regel was vroeger alleen van toepassing op 'andere titularissen'. Maar dat wordt nu geschrapt. Iedereen moet het voertuig nu dus eerst inschrijven onder een normale nummerplaat.

Voor W-platen is de regeling wat soepeler. Inschrijven onder een nieuwe tijdelijke plaat kan voor de vervaldatum van de W-inschrijving. In een later stadium dus niet meer. Al gelden hier op een aantal uitzonderingen. Onder meer voor de nieuwe categorieën die werden ingevoerd.

2 maart 2017

Het KB van 24 februari 2017 is op 2 maart in werking getreden, de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

België implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]