Dagelijks beheer Fedris kan bijdragen ambtshalve aansluiting verlagen

Het KB op de arbeidsongevallen bepaalt sinds 1 september 2014 dat het beheerscomité van het Fonds voor arbeidsongevallen (nu is dat Fedris) in ‘behartigenswaardige gevallen’ en onder strikte voorwaarden een vermindering kan toekennen van de bijdrage die werkgevers verschuldigd zijn wanneer ze verzuimen een verzekeringscontract af te sluiten.

Die regeling blijft overeind maar we noteren volgende aanpassingen:

1/ De regeling is (ook) van toepassing op de schuldvorderingen die werden betekend in de drie jaren vóór de inwerkingtreding van de regeling (op 1 september 2014).

Maar werkgevers aan wie de ambtshalve aansluiting werd betekend tussen 1 september 2011 en 31 augustus 2014 - dus in die periode van drie jaar - krijgen nog maar 3 maanden de tijd om een aanvraag tot vermindering van de bijdrage voor ambtshalve aansluiting in te dienen. Een wijzigings-KB bepaalt immers - met ingang van 1 maart 2017 - dat zo'n aanvraag tot vermindering moet worden ingediend vóór 1 juni 2017.

2/ Een tweede wijzigings-KB met dezelfde datum (maar zonder specifieke datum van inwerkingtreding) bepaalt dat de kennisgeving van een beslissing (na een aanvraag van vermindering van de bijdrage ambtshalve aansluiting) een nieuwe betalingstermijn van 1 maand doet ingaan vanaf de dag van het versturen van de beslissing per aangetekende brief.

3/ Er worden 3 typesituaties aangestipt. Het beheerscomité moet namelijk bij eenparige en gemotiveerde beslissing stellen dat:

de niet-verzekering niet te wijten is aan een fout of een nalatigheid van de werkgever of het gevolg is van uitzonderlijke omstandigheden; of

het in te vorderen bedrag buitenmaats is in vergelijking met de ernst van de inbreuk; of

de vermindering uitzonderlijk gerechtvaardigd kan worden om dwingende redenen van federaal of regionaal economisch belang.

Hier moeten we noteren dat het dagelijks beheer van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) in de twee eerste hypotheses de aanvragen kan beoordelen. Want het beheerscomité van de arbeidsongevallen kan zijn bevoegdheid voortaan delegeren aan het dagelijks beheer van Fredis wanneer er vaste rechtspraak voorhanden is. Maar die delegatie kan altijd volledig of deels worden ingetrokken, zo blijkt uit het wijzigings-KB.

De werkgever die geen verzekeringscontract voor arbeidsongevallen afsluit, moet een bijdrage voor ambtshalve aansluiting betalen. Fedris moet niet (of niet tijdig) verzekerde werkgevers immers sowieso ambtshalve aansluiten.

De daarvoor geëiste bijdrage is niet te beschouwen als een verzekeringspremie, maar als een geldboete waarvan de hoogte bepaald wordt door de duur van de niet-verzekering en het aantal werknemers dat in dienst is gedurende de niet-verzekerde periode.

Indien er een arbeidsongeval gebeurt tijdens een niet-verzekerde periode, zal Fedris instaan voor de vergoeding van het slachtoffer, en de kosten verhalen op de niet-verzekerde werkgever.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]