Wat is de “zwarte lijst”?

Ik heb horen zeggen dat de verzekeraars sommige van hun verzekerden op een zwarte lijst zetten. Hoe kom je op die lijst terecht en wat zijn de gevolgen?

Die zwarte lijst is eigenlijk het RSR-bestand (Risques Spéciaux/Speciale Risico's) van Datassur. Datassur is een economische belangengroep die op initiatief van de verzekeringsondernemingen werd opgericht en onder meer tot doel heeft hen informatie te verstrekken die belangrijk is bij het sluiten van polissen.

De verzekeraar kan iemand in het RSR-bestand opnemen in een van de volgende gevallen:

na het opzeggen van een verzekeringspolis om bepaalde redenen (bijvoorbeeld onbetaalde premie, te veel schadegevallen);

na een ernstige schade en/of een opeenstapeling van schades toe te rekenen aan een andere persoon dan de verzekeringnemer;

na een weigering om een polis af te leveren omdat de kandidaat-verzekeringnemer leugenachtige informatie heeft verstrekt (fraude in de precontractuele fase);

wanneer verzekeringsfraude kan worden aangetoond.

Men spreekt in die gevallen van verzwaarde risico's.

Datassur is verplicht de klant in te lichten over zijn opname in de lijst. Krachtens de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft de klant het recht om de over hem verzamelde informatie in te kijken en te corrigeren.

Bij een aanvraag tot rechtzetting kan Datassur kiezen tussen de rechtzetting van de gegevens, het wissen van de betrokken registratie of het behoud van de registratie als die gegrond geacht wordt en gerechtvaardigd wordt door bewijsstukken, afgeleverd door de verzekeraar.

U vroeg ons wat de gevolgen zijn. Die spreken voor zich. Wanneer een verzekerde die om een van de bovengenoemde redenen op de lijst staat, later contact opneemt met een verzekeraar, is de kans groot dat die hem niet wil verzekeren! Hij kan zich dan alleen nog wenden tot het Tariferingsbureau Auto.

Dat iemand op de lijst staat, betekent echter nog niet dat hij daar zijn hele leven zal blijven. Registraties wegens niet-betaling van de premie worden drie jaar bijgehouden. Alle andere registraties blijven vijf jaar in het bestand, behalve de verzwaarde risico's (aangetoonde fraude), die tien jaar bijgehouden worden.

De verzekeringsondernemingen die lid zijn van Datassur, hebben geen toegang meer tot gewiste gegevens.

Bron: 101 vragen over de autoverzekering

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]