Tarieven van minnelijke schikkingen voor verkeersovertredingen met 33 procent verhoogd

Nadat Vanaf 1 januari 2017 verhoogden de opdeciemen voor strafrechtelijke geldboeten met 33%. Vanaf 1 mei 2017 met 5% stegen ook de tarieven voor onmiddellijke inning en consignatie voor overtredingen op de Wegverkeerswet en de uitvoeringsbesluiten ervan. Als gevolg van die twee wijzigingen acht het College van procureurs-generaal het noodzakelijk om ook de tarieven van de minnelijke schikkingen vanaf 1 mei 2017 aan te passen. De meeste tarieven stijgen ongeveer met 33%.

De richtlijnen inzake de tarieven van de minnelijke schikkingen worden opgesomd in omzendbrief COL 10/2006. Die richtlijnen dragen bij tot een eenvormig opsporings- en vervolgingsbeleid inzake verkeersmisdrijven. Ze houden nadere toelichtingen in betreffende de “minnelijke schikking” als modaliteit om inbreuken te beteugelen op de (uitvoeringsbesluiten van de) Wegverkeerswet. De richtlijnen doen echter geen afbreuk aan de beoordelingsbevoegdheid van de procureur des Konings, die oordeelt over de opportuniteit van de vervolging, overeenkomstig artikel 28quater van het Wetboek van strafvordering.

In de praktijk wordt de minnelijke schikking voorgesteld wanneer het openbaar ministerie oordeelt om de overtreder niet meteen te dagvaarden op de rechtbank wanneer de onmiddellijke inning niet wordt betaald of wanneer er geen onmiddellijke inning wordt voorgesteld.

Bevel tot betalen

Opvallend: het bedrag van de minnelijke schikking voor overtredingen van de eerste en tweede graad en de snelheidsovertredingen ligt hoger dan het wettelijk bepaalde bedrag van het bevel tot betalen. Het bedrag van het bevel tot betalen is immers vanaf 1 juli 2017 vastgelegd op het bedrag van de onmiddellijke inning, verhoogd met 35%. Neem bijvoorbeeld een overtreding van de eerste graad: bij onmiddellijke inning betaalt de overtreder 58 euro, bij een minnelijke schikking 85 euro en bij een bevel tot betalen 78 euro. De toekomst zal uitwijzen of het hier om een materiële vergissing gaat dan wel een voorteken is dat het bevel tot betalen niet in de praktijk zal worden toegepast.

 

(1) Voor feiten begaan vanaf 1 mei 2017. (2) De datum waarop de feiten werden begaan is bepalend. Indien blijkt dat de onmiddellijke inning niet werd voorgesteld, daar waar dit mogelijk en aanbevolen was, of dat de reglementaire betalingsmogelijkheden niet beschikbaar waren, kan het openbaar ministerie een minnelijke schikking van een zelfde bedrag als dat van de onmiddellijke inning voorstellen. (3) Koninklijk besluit van 1 december 1975 betreffende de politie over het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg. (4) Overtredingen op het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. (5) Inbreuken op artikel 2, § 1 en 3, § 1 KB 20 juli 2001. (6) Overtredingen op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens. (7) Inbreuken op artikel 2, § 1 en 3, § 1 KB 20 juli 2001. (8) Behalve indien er sprake is van de bijkomende omstandigheid van verkeersonveilig gedrag, de betrokkene een ongeval met lichamelijke schade veroorzaakt heeft of indien de betrokkene in staat van dronkenschap verkeert. (9) Enkel indien de overtreder geen woonplaats of vaste verblijfplaats in België. (10) Herhaling in de zin van deze omzendbrief houdt het plegen in van een overtreding van de tweede, derde of vierde graad of van welke snelheidsovertreding ook binnen de drie jaren na de datum van de laatste definitieve veroordeling of van de vorige minnelijke schikking uit hoofde van een zware overtreding.  In de huidige stand van de informaticatoepassingen zal slechts herhaling voorzien worden die onmiddellijk kan worden vastgesteld, d.w.z. zonder bijkomende onderzoeken.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]