Verdrag maritieme arbeid: modellen voor certificaten gepubliceerd

De modellen van de certificaten van verzekering voor repatriëring en voor de aansprakelijkheid van de reder zijn gepubliceerd. Die documenten worden gebruikt bij de controle en de toepassing van het Verdrag betreffende maritieme arbeid. Ook de voorwaarden die daaraan gekoppeld zijn, komen aan bod.

Verdrag

Op 20 augustus 2014 is het verdrag betreffende maritieme arbeid in België in werking getreden. De Belgische regelgeving werd al afgestemd op die internationale verplichtingen. Ook de controle op de tenuitvoerlegging van de uit het verdrag voortvloeiende verplichtingen kwam al aan bod.

Zo bepaalt de wet op de maritieme arbeid tot uitvoering en controle van de toepassing van het verdrag, dat elk schip dat onder Belgische vlag vaart (met een bruto tonnenmaat gelijk aan of hoger dan 500) en dat een internationale reis maakt of opereert vanuit een haven of tussen havens van een ander land, aan boord volgende documenten bewaart:

een maritiem arbeidscertificaat;

een conformiteitsverklaring voor maritieme arbeid; en

de certificaten van verzekering onder 'MLC 2006' (Verdrag betreffende maritieme arbeid 2006).

Certificaten

Samengevat kunnen we zeggen dat het maritiem arbeidscertificaat de arbeids- en leefomstandigheden van de zeevarenden staaft. Dat de conformiteitsverklaring de nationale bepalingen over de arbeids- en leefomstandigheden van de zeevarenden vermeldt en de maatregelen die de reder neemt om de naleving van die bepalingen op het schip te waarborgen.

Het certificaat van verzekering voor repatriëring vormt het bewijs dat de reder voldoet aan de nationale bepalingen tot uitvoering van de bepalingen van het MLC 2006 op het vlak repatriëring. Het model is opgenomen in bijlage 1. Iedere reder moet een verzekering afsluiten om de repatriëringskosten van de zeevarende te dekken.

Het certificaat van verzekering of 'enige andere financiële zekerheid' voor de aansprakelijkheid van de reder vormt het bewijs dat de reder voldoet aan de nationale bepalingen tot uitvoering van de bepalingen van het MLC 2006 op het vlak van de aansprakelijkheid van de reder. Het model is opgenomen in bijlage 2.

De reder moet zorgen voor voldoende financiële zekerheid bij schadevergoeding in geval van overlijden of langdurige ongeschiktheid van zeevarenden door een arbeidsongeval, beroepsziekte of bedrijfsrisico.

Met ingang van 18 januari 2017 heeft de Koning de bevoegdheid gekregen om de voorwaarden voor de uitgifte van de certificaten van verzekering en de bijhorende modellen vast te leggen. Dat is nu dus gebeurd in een KB van 8 juni 2017. Logischerwijs treedt dat KB ook op 18 januari 2017 in werking.

We noteren ook dat de bijlagen met modellen (KB van 4 augustus 2014) van het maritiem arbeidscertificaat en de conformiteitsverklaring voor maritieme arbeid, worden aangevuld met een verwijzing naar de 'financiële zekerheid voor repatriëring' en de 'financiële zekerheid voor de aansprakelijkheid van de reder'.

Aanvraag

Certificaten van verzekering onder het MLC 2006 voor schepen die de Belgische vlag voeren, worden uitgereikt door de aangewezen ambtenaar.

De aanvraag wordt ingediend op de door de ambtenaar vastgestelde manier. Bij de aanvraag voegt de aanvrager een attest van de verstrekker van de financiële zekerheid, waaruit blijkt dat aan de voorwaarden van de nationale bepalingen en regels (tot uitvoering van het verdrag) is voldaan. De ambtenaar kan een attest van de verstrekker van de financiële zekerheid in elektronische vorm aannemen.

In bepaalde gevallen kan men een certificaat weigeren of intrekken. Bijvoorbeeld indien er niet voldoende is aangetoond dat de verzekering of de financiële zekerheid effectief de aansprakelijkheid van de reder dekt. Of dat de verstrekker van de financiële zekerheid naar behoren vergund is om de handelsactiviteit uit te oefenen.

De certificaten van verzekering onder het MLC 2006 worden uitgereikt voor een duur waarvan de einddatum overeenkomt met de einddatum van de verzekering of financiële zekerheid, met een maximum van 5 jaar.

Er is ook sprake van een verval van rechtswege. Bijvoorbeeld wanneer de verstrekker van de financiële zekerheid niet meer gerechtigd is om die activiteiten uit te oefenen. Of wanneer de verzekering of de financiële zekerheid is vervallen. In dat geval moet de reder het vervallen certificaat onverwijld terugsturen aan de overheid die het certificaat heeft uitgegeven.

Retributies

De retributie voor de uitreiking van een certificaat van verzekering onder het MLC 2006 bedraagt 50 euro. Het KB van 8 juni 2017 voorziet in een indexeringsmechanisme.

De retributie voor de uitreiking van de certificaten van verzekering is verschuldigd door de aanvrager of door de persoon die op het betrokken certificaat is vermeld als reder.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]