Vlaanderen gaat formeel akkoord met 81 wijzigingen op verdrag over verontreiniging door schepen (Marpol)

Het Vlaamse gewest laat weten dat het instemt met een hele reeks wijzigingen die in het verleden werden aangebracht aan het ‘internationaal verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging van schepen’ (Marpol).

81 keer tussendoor gewijzigd...

Het Marpol-verdrag op de verontreiniging van schepen werd tweemaal grondig aangevuld en gewijzigd. Een eerste keer gebeurde dat door het protocol van 1978; een tweede keer, door het protocol van 1997.

Beide protocollen werden op hun beurt al 81 keer gewijzigd via de vereenvoudigde wijzigingsprocedure. Door die procedure treden kleine wijzigingen automatisch in werking als de verdragsstaten er zich niet uitdrukkelijk tegen verzetten binnen een bepaalde termijn. 

Het Vlaamse Gewest stemt nu toch expliciet in met de 70 wijzigingen op het protocol van 1978 en de 11 wijzigingen op het protocol van 1997, die via de vereenvoudigde wijzigingsprocedure werden doorgevoerd. Om redenen van rechtszekerheid.

Zo verleende de correctionele rechtbank van Brugge op 9 december 2008 een vrijspraak voor een olielozing, omdat de strengere 15 ppm-norm waarop de zaak gebaseerd was, niet expliciet was goedgekeurd door het parlement en niet was bekendgemaakt...

De Vlaamse regering wou aanvankelijk de volledige tekst van het Marpol-verdrag en van beide bijgewerkte protocollen opnemen in het huidige instemmingsdecreet, maar doet dat uiteindelijk niet op advies van de Raad van State. Het instemmingsdecreet beperkt zich dus tot een opsomming van de 81 opschriften van de internationale wijzigingsbeslissingen, waartegen België en het gewest zich niet hebben verzet: “MEPC.14(20), MEPC.16(21), MEPC.21(22),...”.

Wat met toekomstige wijzigingen?

Om te vermijden dat alle toekomstige wijzigingen van het verdrag en de protocollen, wijziging per wijziging bekrachtigd moeten worden, zegt de decreetgever ook dat de toekomstige wijzigingen aan het Marpol-verdrag die aangenomen worden volgens de vereenvoudigde procedure en waartegen België zich niet verzet, automatisch uitwerking zullen krijgen in het Vlaamse Gewest. Op voorwaarde dat de Vlaamse regering elke aangenomen wijziging heeft meegedeeld aan het Vlaamse Parlement zodra ze zelf op de hoogte werd gebracht van de wijziging, en op voorwaarde dat het Vlaamse Parlement binnen de termijn die de regering oplegt géén verzet aantekent tegen de wijziging.

Verzet van een afzonderlijke staat, en dus zeker van een afzonderlijk gewest, is overigens weinig waarschijnlijk. In de toelichting bij het ontwerp van instemmingsdecreet waarschuwt de decreetgever dat het niet wenselijk is om zonder gegronde reden afbreuk te doen aan de internationale juridische en technische uniformiteit. Schepen die de vlag voeren van een staat die een bepaalde wijziging niet aanvaardde, zullen dat voorschrift toch moeten naleven wanneer ze een haven aandoen in een andere staat die het voorschrift wel aanvaardde.

De Vlaamse regering neemt zich overigens voor om alle toekomstige wijzigingen wel integraal voor te leggen aan het Vlaams Parlement. Zowel in de authentieke Engelse versie, als in een Nederlandse vertaling. Dat betekent echter niet dat die wijzigingen ook integraal in het Belgisch Staatsblad zullen verschijnen, want de publicatie in het Belgisch Staatsblad is een bevoegdheid van de federale overheid, en dus niet van het gewest.

Marpol-verdrag en protocollen

Het internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (Marpol) is de belangrijkste overeenkomst over het voorkomen van vervuiling van het mariene milieu door schepen tijdens hun reguliere operaties en bij ongevallen. Het verdrag werd op 2 november 1973 aangenomen door de Internationale Maritieme Organisatie.

Het protocol van 1978 is volgens de toelichting bij het ontwerp van instemmingsdecreet 'een antwoord op de toename van ongevallen met tankers'. Het basisverdrag en het protocol traden beiden in werking op 2 oktober 1983.

België ratificeerde ze allebei met een wet van 17 januari 1984.

In 1997 werd een nieuw protocol aangenomen, dat het Marpol-verdrag amendeerde en een nieuwe bijlage VI toevoegde. België bekrachtigde dat protocol met de wet van 15 juni 2004, Vlaanderen stemde ermee in op 23 december 2005.

Intussen werd het aangevulde en geamendeerde verdrag dus al 81 keer gewijzigd via een MEPC-resolutie. Waarbij 'MEPC' staat voor Marine Environment Protection Committee.

Het Marpol-verdrag is in ons land een verdrag met een gemengd karakter. Vandaar dat niet alleen de federale overheid, maar ook de 3 gewesten expliciet moeten instemmen met het verdrag en zijn wijzigingen.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

België implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]