Schade aan of veroorzaakt door een heftruck

Ik ben directeur geworden van een tegelbedrijf en ik zou willen weten in hoeverre eventuele schade aan of veroorzaakt door een heftruck, gedekt wordt.

Vooreerst herinneren we eraan dat een verzekering BA Motorrijtuigen wordt vereist om met deze machine op de openbare weg te rijden of zelfs parkeren. Die verzekering dekt uw aansprakelijkheid als verzekeringnemer en eigenaar van het voertuig voor de schade die wordt toegebracht aan derden. Ze dekt ook de aansprakelijkheid van uw aangestelden, dat zijn onder meer uw werknemers, die de heftruck besturen en van uzelf als werkgever.

De persoon die aansprakelijk is voor de schade, komt in principe niet in aanmerking voor enige schadevergoeding. Gaat het om een van uw arbeiders, dan zal die voor lichamelijke letsels vergoed worden door uw arbeidsongevallenverzekering.

Schade aan de heftruck wordt alleen vergoed indien een omniumverzekering werd afgesloten ... tenzij het ongeval veroorzaakt werd door de tegenpartij. In dat geval zal zijn verzekering BA tussenkomen om u schadeloos te stellen.

Een verzekering BA Motorrijtuigen is niet nodig als u de heftruck alleen binnen de muren van uw onderneming gebruikt. Wij raden u echter ten stelligste aan een (niet verplichte) verzekering BA Uitbating te nemen.

Deze verzekering dekt eventuele financiële gevolgen van lichamelijke, materiële en immateriële schade die door toedoen van de onderneming aan anderen wordt berokkend ... inclusief schade veroorzaakt door motorrijtuigen. Het verzekerde kapitaal is beperkt. Zoals hoger wordt aangegeven, is deze waarborg van toepassing binnen de muren van de onderneming, maar ook binnen een straal van 150 meter rond de installaties (de afstand kan van contract tot contract verschillen) en dit onder de voorwaarden van de modelovereenkomst van de verplichte verzekering inzake motorrijtuigen.

Een voorbeeld: bij het lossen van een levering uit Portugal brengt uw arbeider die de heftruck bestuurt, ernstige schade toe aan de vrachtwagen.

De BA Uitbating zal de materiële schade (herstelling van de vrachtwagen) vergoeden, evenals de immateriële schade (winstderving door de onbeschikbaarheid van de vrachtauto). Als hij tegen uw auto gebotst had, zou u helaas geen recht hebben op schadevergoeding omdat schade aan voertuigen van de verzekeringnemer uitgesloten is.

Wanneer het motorrijtuig door zijn constructie of inrichting hoofdzakelijk bestemd is om op de openbare weg te rijden (personenauto, vrachtauto, bestelauto, ...), behoort het verkeersrisico van deze voertuigen tot het toepassingsgebied van de Belgische of buitenlandse wetgevingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en, komt de verzekeraar BA Uitbating niet tussen.

Het is niet altijd gemakkelijk te bepalen welke verzekeraar een schade moet vergoeden: BA Motorrijtuigen of BA Uitbating.

Het is belangrijk dat de benadeelde partij niet te lang moet wachten vóór eindelijk vastgesteld is welke verzekering zal moeten betalen. Om niet in eindeloze discussies verzeild te raken, kan een overeenkomst tussen maatschappijen de schadeloosstelling bespoedigen. De schade wordt dan voorlopig beheerd door de verzekeraar Burgerrechtelijke aansprakelijkheid, in afwachting dat men heeft vastgesteld welke verzekeraar uiteindelijk de schade ten laste zal nemen.

Bron: 101 vragen over de autoverzekering

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]