Omzendbrief VLABEL verduidelijkt welke voertuigen vanaf 1 januari 2018 onder kilometerheffing vallen

De Vlaamse Belastingdienst verduidelijkt in een nieuwe omzendbrief FB/VLABEL/2017/1 voor welke voertuigen er vanaf 1 april 2018 op de belangrijkste Vlaamse wegen een kilometerheffing moet betaald worden.
De nieuwe omzendbrief bevat een lijst van voertuigen waarop de kilometerheffing niet van toepassing is. Hij preciseert zo ook in welke gevallen geen dienstverleningscontract moet worden afgesloten en een on board unit (OBU) moet worden geïnstalleerd. Hij duidt een single point of contact (SPOC) aan waar de weggebruikers terecht kunnen voor aanvullende info. En hij beschrijft de vrijwillige aanmeldingsprocedure voor voertuigen waarvoor geen kilometerheffing moet worden betaald.

Toepassingsgebied kilometerheffing

Op 1 april 2016 verving België het eurovignet definitief door de kilometerheffing.

Waren onderworpen aan het eurovignet: de motorvoertuigen en de samengestelde voertuigen bedoeld of uitsluitend gebruikt voor het vervoer over de weg van goederen en waarvan het maximaal toegestane totaalgewicht minstens 12 ton bedroeg.

Zijn sinds 1 april 2016 onderworpen aan de kilometerheffing: alle motorvoertuigen en de samengestelde voertuigen bedoeld of gebruikt, al dan niet uitsluitend, voor het vervoer over de weg van goederen en waarvan het maximaal toegestane totaalgewicht (MTT) meer dan 3,5 ton bedraagt (zie definitie van voertuig in art. 1.1.0.0.2, vijfde lid, 6°, VCF) (decreet van 3 juli 2015).

Oplegger- of aanhangwagentrekkende voertuigen van meer dan 3,5 ton MTT die bedoeld zijn voor het vervoer van goederen vallen dus altijd onder de kilometerheffing, ook als die voertuigen alleen, zonder oplegger of aanhangwagen rondrijden.

Voor voertuigen van 3,5 ton MTT of minder die (potentieel) een aanhangwagen kunnen trekken (bv. een bestelwagen met trekhaak die een aanhangwagen trekt) geldt de kilometerheffing niet, ook niet als ze effectief als trekker zouden optreden op de openbare weg.

Een uitzondering daarop vormen opleggertrekkende voertuigen (code`BC', KB technisch reglement van de auto's). Deze voertuigen zijn immers steeds uit hun aard bedoeld voor het vervoer van goederen en kunnen alleen goederen vervoeren in combinatie met een oplegger. Bijgevolg zijn die trekkende motorvoertuigen zelf ook onderhevig aan de kilometerheffing als ze 3,5 ton MTT of minder wegen, maar de MTT van de combinatie met een oplegger hoger dan 3,5 ton MTT is.

In tegenstelling tot het eurovignetsysteem, waarbij uitsluitend gebruik voor het vervoer over de weg van goederen gold als vereiste, is het bij de kilometerheffing dus niet vereist dat de voertuigen 'uitsluitend' worden bedoeld of gebruikt voor goederenvervoer. Ook voertuigen die niet als exclusieve functie het vervoer van goederen hebben, kunnen onder de kilometerheffing vallen.

Voertuigen waarvoor het eurovignet gold, zijn dus ook altijd onderworpen aan de kilometerheffing. Het omgekeerde is niet altijd waar.

Onder 'vervoer van goederen' verstaat men het vervoer van goederen van de ene plaats naar een andere plaats waarbij de goederen kunnen worden geladen en ontladen. Zo worden bv. ook werktuigen als 'goederen' beschouwd.

De classificatie volgens de internationale voertuigcategorieën ( art. 1, § 1 , KB technisch reglement van de auto's) geldt als indicatie om te bepalen of een voertuig ontworpen is voor of gebruikt wordt voor het vervoer van goederen.

Zo geldt de kilometerheffing bv. voor alle 'voor het vervoer van goederen ontworpen en gebouwde voertuigen' van categorie N2 en N3 ( punt 2 in art. 1, § 1 , KB technisch reglement van de auto's), behalve als ze in aanmerking komen voor een specifieke vrijstelling.

Daarentegen valt een voertuig van speciale constructie, ook wel bedrijfsmaterieel genoemd (voertuig getypeerd als MT - (codes N, O, T, C, R, S)), niet onder de kilometerheffing als het door zijn constructie of definitieve verbouwing voornamelijk is bestemd om te gebruiken als werktuig met een laadvermogen dat bijna 0 is ten opzichte van het tarragewicht.

Ook een bus, zelfs als deze een aanhangwagen met bv. bagage trekt, valt niet onder de kilometerheffing aangezien het motorvoertuig is bestemd voor personenvervoer.

Voertuigen die onder de kilometerheffing vallen, kunnen vrijgesteld worden als zij voldoen aan de voorwaarden van artikel 2.4.6.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Lijst van voertuigen die niet onder kilometerheffing vallen

Volgens omzendbrief FB/VLABEL/2017/1 vallen volgende voertuigcategorieën in principe niet onder de kilometerheffing (exemplatieve, niet-limitatieve lijst):

a) Bepaalde werktuigmachines als ze geen goederen vervoeren, onder meer:

mobiele kranen;

verreikers/hoogtewerkers;

graafmachines;

bulldozers;

betonpompen zonder mixer;

dumpers;

b) Bepaalde andere voertuigen, nl.:

voertuigen met proefritplaat ZZ, als ze alleen gebruikt worden volgens de voorwaarden vastgelegd in het ' KB inschrijving commerciële platen ';

oldtimers met een O-nummerplaat, die alleen gebruikt worden onder de voorwaarden in artikel 2, 7° van het 'KB technisch reglement van de auto's';

opleidingsvoertuigen als voldaan is aan volgende voorwaarden:
  - voorzien van dubbele besturing in de cabine;
  - verbod van vervoer van goederen (enkel 'testvracht' zoals betonblokken);
  - uiterlijk herkenbaar door vermelding 'rijschool' op de cabine;
  - ingeschreven door een rijschool of het Sociaal Fonds voor Transport en Logistiek.

Indien een van de voertuigen vermeld onder punt a) of punt b) goederen zou vervoeren, dan moet er voor dit voertuig toch nog kilometerheffing betaald worden. De kilometerheffing is immers van toepassing op “alle motorvoertuigen en de samengestelde voertuigen bedoeld of gebruikt, al dan niet uitsluitend, voor het vervoer over de weg van goederen...” ( decreet van 3 juli 2015 ).

Vrijwillige aanmelding van voertuigen die niet onder kilometerheffing vallen

Wanneer een voertuig waarvoor geen kilometerheffing moet worden betaald, uiterlijk niet als zodanig herkenbaar is, dan kan dit voertuig foutief geseind worden. Om dit te vermijden, kan men het voertuig vrijwillig aanmelden bij VLABEL.

VLABEL slaat alle voertuigen die niet onder de kilometerheffing vallen, ambtshalve op in een database. Daarbij werkt VLABEL met 'voertuigcategorieën', zoals bv. code SF (mobiele kranen), code KG (kraanwagen) en code MT (industrieel materieel).

Om te vermijden dat andere dan bovenstaande voertuigen foutief geseind kunnen worden, kan men het bewuste voertuig vrijwillig aangeven bij VLABEL (als de belastingplichtige kentekenhouder gevestigd is in het Vlaams Gewest) of bij Viapass (voor buitenlandse belastingplichtigen). Bij de aanmelding moeten de nummerplaat en een foto van het voertuig, en de contactgegevens van de aanvrager worden verstrekt.

Single point of contact

Vlaamse belastingplichtigen die willen weten of ze voor hun voertuig kilometerheffing moeten betalen, kunnen met hun vragen terecht bij volgend single point of contact (SPOC): kilometerheffing@fb.vlaanderen.be.

Buitenlandse belastingplichtigen moeten hun vragen richten tot Viapass, die als SPOC de vragen dan zal doorspelen naar het meest gerede gewest.

Voor een vlotte behandeling van de vraag moeten de nummerplaat en een foto van het voertuig, en de contactgegevens van de aanvrager worden verstrekt.

Bij twijfel of er voor een voertuig al dan niet kilometerheffing moet worden betaald, vraagt men best zo snel mogelijk het standpunt van het SPOC.

Is er voor een voertuig kilometerheffing verschuldigd, dan moet er verplicht een dienstverleningscontract afgesloten worden en een on board Unit (OBU) worden geïnstalleerd in het voertuig. Die verplichting blijft gelden, ook al heeft het SPOC nog geen advies gegeven. Moet er voor het voertuig een kilometerheffing betaald worden en voldoet het niet aan deze verplichtingen, dan worden er handhavingsmaatregelen en een boete opgelegd.

In werking

Omzendbrief FB/VLABEL/2017/1 van 2 oktober 2017 vervangt met ingang van 1 januari 2018 omzendbrief FB/VLABEL/2016/1 van 29 januari 2016.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]