Arbeidsongevallen: beroep mogelijk tegen beslissing over bijdragevermindering ambtshalve aansluiting

Het beheerscomité voor de arbeidsongevallen kan in ‘behartigenswaardige gevallen’ een vermindering toekennen van de bijdragen bij een ambtshalve aansluiting. Voortaan voorziet men hier in een beroepsmogelijkheid tegen de beslissing over de vraag tot bijdragevermindering.

De werkgever die nalaat een verzekeringscontract bij een erkende verzekeraar af te sluiten, moet een bijdrage voor ambtshalve aansluiting betalen voor iedere werknemer die in dienst is of is geweest tijdens een kalendermaand.

Bij specifieke verzachtende omstandigheden is een bijdragevermindering mogelijk. Bijvoorbeeld wanneer de niet-verzekering niet te wijten is aan een fout of een nalatigheid van de werkgever of het gevolg is van uitzonderlijke omstandigheden.

Er gelden een paar randvoorwaarden en voor de aanvraag gelden specifieke modaliteiten. Zo is de aanvraag om vermindering slechts ontvankelijk indien ze gemotiveerd en gedocumenteerd wordt. En Fedris moet de aanvraag ontvangen binnen de drie maanden volgend op de betekening van de schuldvordering.

Die bestaande regeling wordt aangevuld met een beroepsmogelijkheid. Dat kan binnen de drie maanden na de kennisgeving van de beslissing.

Namelijk: 'Het beroep tegen de beslissing van het beheerscomité of van de persoon belast met het dagelijks beheer van het Fonds inzake de vraag tot vermindering van de bijdrage ambtshalve aansluiting dient, op straffe van verval, binnen de drie maanden na de kennisgeving van de beslissing te worden ingesteld.' Deze zin wordt met ingang van 25 januari 2018 ingevoegd in het KB op de arbeidsongevallen van 30 december 1976.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Lees meer

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Lees meer

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]