Schade aan particulier vervoerde goederen

Ik heb mijn buurvrouw helpen verhuizen door een deel van haar meubilair in mijn auto te vervoeren. Op een kruispunt heb ik te laat geremd en ben ik op een andere auto gebotst. De vervoerde voorwerpen werden hierbij ernstig beschadigd. Zal mijn BA-verzekering alle schade vergoeden?

Uw BA Motorrijtuigen vergoedt alle schade die door de tegenpartij werd geleden. Zowel de schade aan het voertuig als die aan de bestuurder en de vervoerde personen en aan alle voorwerpen in het voertuig.

De schade aan uw auto wordt niet vergoed (tenzij in het kader van de omniumwaarborg). U als bestuurder kunt geen aanspraak maken op een schadeloosstelling tenzij u ter aanvulling van uw BA Motorrijtuigen een bestuurdersverzekering bent aangegaan (facultatief, maar sterk aanbevolen, zie vraag 35) die uw lichamelijke letsels zou kunnen dekken bij een ongeval in fout.

De personen in uw auto worden beschouwd als zwakke weggebruikers en zullen eveneens vergoed worden overeenkomstig artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

Wat de vervoerde goederen betreft, zal uw eigen schade uiteraard niet vergoed kunnen worden aangezien u aansprakelijk bent voor het ongeval. Hoe zit het echter met de schade aan de vervoerde voorwerpen die eigendom zijn van uw buurvrouw?

Artikel 8, 2 van de modelovereenkomst bepaalt: “zijn van de verzekering uitgesloten, de schade aan de door het verzekerd rijtuig vervoerde goederen, behoudens wat bij artikel 5, a), bepaald is.”

Datzelfde artikel 5 van de modelovereenkomst corrigeert die weigering om de schade te vergoeden door in een beperkte tegemoetkoming van € 2.500 per vervoerde persoon te voorzien voor kleding en persoonlijke bagage.

Schilderijen, prullaria en andere voor de verhuizing vervoerde voorwerpen horen daar dus niet bij. De verzekeraar BA Motorrijtuigen zal niet tussenkomen!

Uw buurvrouw hoeft geen vrede te nemen met dit antwoord. Zij kan een schadeloosstelling in gemeen recht vragen.

Bron: 101 vragen over de autoverzekering

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]