Vlaanderen bijna klaar voor opstart tweede proefproject met Langere en Zwaardere Vrachtwagens

Vlaanderen start dit jaar een tweede proefproject met ‘Langere en Zwaardere Vrachtwagens (LZV's)’. Dat zal in principe lopen tot en met 31 december 2024. De deelnemingsvoorwaarden en uitvoeringscriteria zijn aanzienlijk versoepeld ten opzichte van het huidige project (opgestart in 2014 en wegens positieve resultaten verlengd tot 30 juni 2018). Bedoeling is vooral meer flexibiliteit te creëren om meer bedrijven aan te trekken.

Het nieuwe project kreeg een wettelijke basis via het Decreet van 7 juli 2017. Nu staan ook de uitvoeringsregels op punt. Of toch grotendeels. De Vlaamse regering komt met details over de te gebruiken voertuigen, de lading, het wegennet, de algemene vergunningsvoorwaarden en de evaluatie. Een hele boterham, maar het werk is daarmee niet af. De Vlaamse minister bevoegd voor het mobiliteitsbeleid moet de vergunningsprocedure nog verder uitwerken. Pas als dit besluit klaar is, kan met de inschrijvingen worden gestart.

Flexibiliteit is prioriteit

Bij het eerste proefproject was er een vergunning die zowel op de reisweg (van punt A naar punt B en terug) als op de voertuigen en de chauffeurs betrekking had. Nu worden deze 3 elementen van elkaar losgekoppeld zodat er meer flexibiliteit kan worden gecreëerd. Een absolute prioriteit, want laat het nu net het stringente kader zijn van proefproject 1 waarop heel wat bedrijven afhaakten.

Basiswegennetwerk

Flexibiliteit is er in de eerste plaats in het geselecteerde wegennetwerk. Bij proefproject 1 nog zeer beperkend omschreven. In het nieuwe proefproject zal worden gewerkt met een basisnetwerk van geschikte wegen: de Vlaamse regering heeft uiteindelijk beslist om vervoer toe te laten op àlle autosnelwegen in het Vlaams gewest én de wegen binnen het havengebied van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge die door de Vlaamse minister bevoegd voor mobiliteitsbeleid zullen worden aangewezen. De minister kan bovendien nog bijkomende wegen aanduiden. Het hele netwerk zal dus pas duidelijk worden wanneer het ministerieel besluit in het Staatsblad is verschenen.

Hoe dan ook: de betrokken wegen en gebieden zullen steeds toegankelijk zijn voor de firma's met een vergunning.

Aantakkingstrajecten

Al zullen de bedrijven ook nog 'aantakkingstrajecten' kunnen aanvragen. In het besluit omschreven als 'de meest logische en efficiënte weg vanaf het vertrekpunt tot het basisnetwerk en vanaf het basisnetwerk tot de bestemming'.

De Vlaamse regering zal die trajecten beoordelen op basis van een puntensysteem. Er zal onder meer rekening worden gehouden met de aanwezigheid van geschikte (fiets)infrastructuur, de lengte van het traject en de verkeersveiligheid (bv. aanwezigheid van gevaarlijke punten, aantal zones 30, enz.) . Als een aantakkingstraject wordt goedgekeurd, dan is het toegankelijk voor élke vergunninghouder, ongeacht wie het traject heeft aangevraagd.

Ook hier heeft de minister nog werk. Zo moet de aanvraagprocedure voor een aantakkingstraject nog worden geconcretiseerd. Duidelijk is wel al dat aanvragen om de 6 maanden zullen kunnen worden ingediend en er telkens maximum 30 trajecten kunnen worden goedgekeurd. Iedere aanvrager zal maximum 2 aantakkingstrajecten per periode kunnen aanvragen. De goedgekeurde trajecten worden gepubliceerd op het LZV-portaal.

Weet dat de trajecten die op basis van het Uitvoeringsbesluit Proefproject 1 vergund zijn ook als aantakkingstraject mogen gebruikt worden. Tenminste als ze voldoen aan de voorwaarden uit Uitvoeringsbesluit Proefproject 2.

Vergunning

Bedrijven die een vergunning willen voor het vervoer met LZV zullen ervoor moeten zorgen dat de onderneming, de voertuigen en de chauffeurs voldoen aan de voorwaarden.

Vergunningen kunnen bijvoorbeeld alleen worden aangevraagd door of namens bedrijven die goederenvervoer verrichten voor eigen rekening of voor rekening van derden. Bovendien moeten de voertuigen moeten individueel en in het geheel voldoen aan de technische vereisten van een LZV. Voor de duidelijkheid: een LZV is maximum 25,25 lang en in beladen toestand 60 ton zwaar, terwijl een gewone vrachtwagen maximum 18,75m lang is.

Daarnaast moet iedere bestuurder in het bezit zijn van een bekwaamheidsattest voor het besturen van een LZV dat in het Vlaams gewest afgeleverd of erkend is, minstens 5 jaar ervaring hebben met het besturen van een vrachtwagencombinatie die rijbewijs C+E vereist.

Niet te vergeten dat vervoer met LZV niet toegelaten is voor

het vervoer van gevaarlijke goederen (ADR);

het vervoer van tanks die geschikt zijn voor het vervoer van meer dan 1.000 liter;

het vervoer van levende dieren;

het vervoer van containers van 45voet; en

het vervoer van een lading met uitstekende delen.

Maar zoals al was gezegd, de vergunningsprocedure staat nog niet op papier.

Begeleiding door politie

De Vlaamse regering legt de bedrijven wel een aantal bijkomende verplichtingen op wanneer een chauffeur het netwerk niet kan volgen door onvoorziene omstandigheden. Ofwel ontkoppelt de bestuurder de LZV (op een daarvoor geschikte plaats) tot een voertuigcombinatie toegelaten door het technisch reglement. Ofwel laat de bestuurder zich begeleiden door politiediensten om via een omlegging het netwerk te bereiken. Er mag nooit op eigen initiatief een omlegging buiten het netwerk worden gezocht.

Evaluatiecommissie

Er zal een evaluatiecommissie worden opgericht met daarin vertegenwoordigers van

het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken;

het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer;

de Mobiliteitsraad Vlaanderen;

de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten;

de federale en lokale politie;

de representatieve en erkende beroeps- en werknemersorganisaties van de transportsector;

de Vlaamse Waterweg;

het VIL;

eventueel andere belanghebbenden.

De commissie zal minstens elke 12 maanden samenkomen om het proefproject te evalueren. Basiscriteria daarvoor zijn de ongevallenstatistieken; het aantal overtredingen bij het vervoer met LZV; de gegevens over de laden, de beladingsgraad, het aantal gereden kilometers, het aantal ritten en het brandstofverbruik.

Maar ook hierover meer details in het ministeriele uitvoeringsbesluit.

In werking...

Het Uitvoeringsbesluit Proefproject 2 treedt in werking op 1 januari 2018 en treedt buiten werking op 31 december 2024. Ook het Decreet van 7 juli 2017 treedt in werking op 1 januari 2018.

Op 1 juli 2018 wordt het Uitvoeringsbesluit Proefproject 1 opgeheven.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

België implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]