Wegcode wijzigt voor vrachtwagens, autocars en landbouwvoertuigen op 1 april

Op 1 april 2018 treedt een reeks wijzigingen in de Wegcode in werking. De wijzigingen slaan grotendeels op het gebruik van snelwegen door zware voertuigen, zoals vrachtwagens, autobussen, autocars en landbouwvoertuigen. Het inhaalverbod voor vrachtwagens op 2x2-wegen buiten de bebouwde kom wordt op 1 januari 2019 geschrapt.

100 km/u voor autocars op autosnelwegen

De maximale toegelaten snelheid op autosnelwegen voor autocars waarvan alle zitplaatsen zijn uitgerust met een veiligheidsgordel en met een snelheidsbegrenzer tot 100 km/u, wordt verhoogd van 90 km/u naar 100 km/u. Voor de toepassing van de bepalingen van de Wegcode wordt onder 'autocar' voortaan verstaan: 'elk voor het vervoer van uitsluitend zittende passagiers ontworpen en gebouwd motorvoertuig, met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend'.

De maximale toegelaten snelheid op autosnelwegen voor autocars die niet aan die vereisten voldoen en voor autobussen blijft beperkt tot 90 km/u. Onder een 'autobus' wordt voor de toepassing van de bepalingen van de Wegcode voortaan verstaan: 'elk voor het vervoer van zittende en staande passagiers ontworpen en gebouwd motorvoertuig, met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend'.

Snelheidsplaat '100' of '75'

Om het onderscheid te kunnen maken tussen voertuigen die 90 km/u en voertuigen die 100 km/u mogen rijden op autosnelwegen, moeten de voertuigen waarvan de maximumsnelheid beperkt is tot 100 km/u, uitgerust zijn met een snelheidsplaat met de vermelding '100'. Voor de overige voertuigen blijft de snelheidsplaat '75' van toepassing.

De snelheidsplaat, die het verkeersbord C43 moet afbeelden, moet aan volgende specificaties voldoen: een middellijn van 0,21 m, een rode boord van 0,03 m breed zijn, cijfers van 0,07 m hoog, 0,045 m breed en de trekken ervan 0,01 m dik. De rode rand van de schijf moet van reflecterende producten voorzien zijn.

Landbouwvoertuigen verboden op autosnelwegen

De toegang tot de autosnelwegen was al langer verboden aan de bestuurders van voertuigen of slepen die op een horizontale weg de snelheid van 70 km per uur niet kunnen bereiken. In het verleden was er geen enkel landbouwvoertuig dat een dergelijke snelheid 'wettelijk gezien' kon behalen. Voor de toepassing van de bepalingen van de Wegcode wordt een 'landbouwvoertuig' voortaan omschreven als 'elk landbouw- of bosbouwvoertuig op wielen of rupsbanden moet worden verstaan, met motor, ten minste twee assen en een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet minder dan 6 km/h, dat voornamelijk voor tractiedoeleinden is bestemd en in het bijzonder is ontworpen voor het trekken, duwen, dragen of in beweging brengen van bepaalde verwisselbare uitrustingsstukken die voor gebruik in de land- of bosbouw zijn bestemd, of voor het trekken van aanhangwagens of uitrustingsstukken voor de land- of bosbouw; het kan aangepast zijn om een lading te vervoeren voor landbouw- of bosbouwdoeleinden en kan zijn uitgerust met één of meer zitplaatsen voor passagiers'.

Ingevolge de eerdere omzetting van de Verordening 167/2013 in de Belgische reglementering zijn er nu wel landbouwvoertuigen die 'wettelijk gezien' gezien een snelheid van 70 km/u kunnen bereiken. De invoering van het toegangsverbod op autosnelwegen was bijgevolg noodzakelijk voor deze voertuigen.

Inhaalverbod bij neerslag geldt niet meer voor autobussen en autocars

Het inhaalverbod ten opzichte van een gespan, van een tweewielig motorvoertuig of van een voertuig met meer dan twee wielen bij neerslag - op de autosnelwegen, autowegen en wegen met ten minste vier rijstroken met of zonder middenberm - is niet langer van toepassing voor bestuurders van autobussen en autocars.

Voor bestuurders van voertuigen en slepen bestemd voor het vervoer van zaken met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton blijft voornoemd inhaalverbod echter wel van toepassing. De afwijking op dit verbod, nl. bij het inhalen van voertuigen die gebruik maken van een voorbehouden rijstrook voor traag verkeer, of bij het inhalen van landbouwvoertuigen, blijft eveneens van kracht.

Onderborden met tijdsbeperking voortaan ook zwart op wit

Momenteel kunnen vermeldingen die een tijdsbeperking aanduiden op onderborden, enkel in het wit op een blauwe achtergrond aangebracht worden. Door de wijziging van de Wegcode kan het opschrift voortaan ook in het zwart op een witte achtergrond voorkomen. Beide combinaties zijn dus mogelijk.

Aanduiding gebruik spitsstroken ook mogelijk met rijstrooksignalisatie

Het gebruik van spitsstroken kon tot nog toe alleen geregeld worden door verkeerslichten die boven de rijstroken of andere delen van de openbare weg aangebracht zijn. Vanaf 1 april kan het verkeer op spitsstroken ook geregeld worden met rijstrooksignalisatie. Wanneer een verbodsbord (bv. het verkeersbord C3) geplaatst is boven een pechstrook, of wanneer gebruik is gemaakt van verkeersborden F89 en F91, geldt de aanwijzing die door het bord gegeven wordt, alleen voor die pechstrook.

Inhaalverbod voor vrachtwagens weer aangeduid met verkeersborden

In België is er buiten de bebouwde kom, op de openbare wegen waarvan de rijbaan twee rijstroken in de gevolgde rijrichting omvat, een inhaalverbod van kracht voor de bestuurders van voertuigen en slepen gebruikt voor het vervoer van zaken met een MTM van meer dan 3,5 ton en dit ten opzichte van een gespan, een tweewielig motorvoertuig of van een voertuig met meer dan twee wielen. Dit verbod werd bepaald in een verkeersregel. Die verkeersregel wordt op 1 januari 2019 opgeheven. Indien de wegbeheerder nog een inhaalverbod wil opleggen op deze wegen, zal hij van dan af gebruik moeten maken van het verkeersbord C35.

De verkeersborden F107 en F109, die - in afwijking van het inhaalverbod - aanduiden waar inhalen voor die voertuigen wel toegelaten is, worden op 1 januari 2019 ook opgeheven. Hiermee keert België terug naar de situatie van vóór 1 januari 2008, die ook aansluit bij de situatie in de ons omringende landen.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]